خصوصیات، عوارض عمل و سرانجام دو روش جراحی در بیماران مبتلا به سندرم خروجی قفسه‌ی صدری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دستیار، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 مربی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در صورت عدم بهبود سندرم خروجی قفسه‌ی صدری (Thoracic outlet syndrome یا TOS) با درمان‌های حمایتی، برای برداشتن عامل فشار، عمل جراحی صورت می‌گیرد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی خصوصیات و عوارض دو روش عمل در بیماران مبتلا به TOS بود. روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک مطالعه‌ی گذشته‌نگر بود. از حدود 120 بیمار مبتلا به TOS که در طی سال‌های 89-1380 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، 47 نفر، 16 نفر آن‌ها در گروه 1 و 31 نفر در گروه 2، مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه 1 کشش دست مداوم و دینامیک بود و دنده‌ی اول به یک باره برداشته شد، ولی در گروه 2 کشش متناوب بود و دنده با رانژور قطعه قطعه و سپس برداشته شد. اطلاعات مربوط به علایم قبل و بعد از عمل، عوارض عمل و نتایج در دو روش جراحی از پرونده‌ی بیماران استخراج گردید. یافته‌ها: از 47 بیمار بررسی شده 36 نفر (6/76 درصد) زن و 11 نفر (4/23 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 38 سال بود. از لحاظ آماری میزان بهبودی و عوارض بعد از عمل در 2 روش جراحی تفاوت معنی‌داری نداشت. در گروه 1 با این که 75 درصد بیماران بعد از عمل احساس ناراحتی (خفیف تا شدید) را ذکر می‌کردند، ولی 5/62 درصد آن‌ها عمل را عالی و خوب می‌دانستند. در گروه 2 نیز 19/74 درصد بعد از عمل احساس ناراحتی (خفیف تا شدید) داشتند، ولی به طور کلی 58/80 درصد بیماران عمل را عالی و خوب می‌دانستند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اگر چه وضعیت بهبودی بعد از عمل در 2 گروه با هم تفاوت معنی‌داری نداشت ولی به نظر می‌رسد با توجه به امکان آسیب کمتر به عناصر عروقی- عصبی، استفاده از کشش متناوب و همچنین عدم برداشت دنده به صورت یک باره در رویکرد Transaxillary ایمن‌تر باشد. واژگان کلیدی: دنده‌ی گردنی، سندرم خروجی قفسه‌ی صدری، ترانس آگزیلاری، برداشتن دنده

عنوان مقاله [English]

Survey of Characteristics, Complications and Outcomes Two Surgical Procedures in Patients with Thoracic Outlet Syndrome

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Tabatabaei 1
  • Ali Akbar Beigi 1
  • Amin Esmaeili 2
  • Vahid Goharian 3
  • Alireza Moghtaderi 4
  • Amir Moayednia 5
  • Akbar Hassanzadeh 6
1 Associate Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Resident, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Lecturer, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In the absence of treatment with conservative therapy for thoracic outlet syndrome (TOS), surgery is performed to remove the operating pressure. This study evaluated the characteristics, complications, and outcomes two surgical procedures in patients with thoracic outlet syndrome. Methods: This retrospective, descriptive, analytical study was conducted in Alzahra Hospital (Isfahan, Iran) during 2001-10. Of approximately 120 patients with TOS who had surgery during the mentioned period, 47 persons were allocated to two groups.  In group 1 (n = 16), the tension was constant and dynamic and the first rib was completely removed at once. In group 2 (n = 31),  the tension was altering and the rib was chopped and removed. Symptoms, complications, and outcomes of surgery were extracted from patient records. The collected data was then compared between the two groups. Findings: Males and females constituted 23.4% and 76.6% of the studied population, respectively. The mean age was 38 years. Before the surgery, signs and symptoms were in the left side in 21 patients (44.7%), in the right side in 18 patients (38.3%), and in both sides in 8 patients (17%). Postoperative discomfort was reported by 35 persons (74.5%). On the other hand, 12 patients (25.5%) did not have discomfort after surgery. While 14 patients (29.8%) were completely satisfied with the outcome and 19 (40.4%) were satisfied despite having mild symptoms, 13 patients (27.7%) were dissatisfied. In addition, the two groups were not significantly different in terms of recovery rate and postoperative complications. In group 1, 75% of patients had postoperative discomfort (mild to severe) but 62.5% considered the surgery as excellent or good. In group 2, 74.19% of patients had postoperative discomfort (mild to severe) but 80.58% of them considered surgery to be excellent or good. Conclusion: Although recovery rate after surgery was not significantly different between the two groups, transaxillary procedure seems to be safer due to less harm to vascular and nervous elements and gradual removal of the rib. Keywords: Cervical rib, Thoracic outlet syndrome, Transaxillary excision