بررسی اثربخشی طب سوزنی در درمان درد و خستگی مزمن در مبتلایان به اسکلروز متعدد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه بیماری‌‌های اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: درمان مناسب اسکلروز متعدد (Multiple sclerosis یا MS) می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بار این بیماری مزمن داشته باشد. در این مطالعه به بررسی میزان اثربخشی طب سوزنی در درمان درد و خستگی مزمن مبتلایان به MS پرداختیم. روش‌ها: این مطالعه‌ی مداخله‌ای آینده‌نگر بر روی 49 بیمار مبتلا به MS انجام شد. بیماران به مدت 6 ماه هر دو هفته یک بار قرار تحت درمان طب سوزنی قرار گرفتند. میزان امتیاز خستگی و درد در بیماران بر اساس پرسشنامه‌ی ODI (Oswestry disability index) تعیین و در ابتدا و انتهای درمان مقایسه گردید. یافته‌ها: میانگین امتیاز ODI قبل از درمان 74/3 ± 16/41 و بعد از درمان 14/5 ± 59/33 بود که اختلاف آماری معنی‌داری داشت (001/0 > P). متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه‌ی ODI کاهش معنی‌داری را در فاز بعد از درمان با طب سوزنی نشان دادند (001/0 > P). نتیجه‌گیری: از آن جایی که خستگی و درد در MS از علایم ذهنی (Subjective) هستند و فاکتورهای متعددی در آن‌ها نقش دارند نیاز به مطالعات وسیع‌تر با حجم نمونه‌ی بالا و همسان‌سازی و در نظر گرفتن EDSS (Expanded disability status scale) بیماران وجود دارد تا در صورت تأیید نتایج، این روش در بیماران مبتلا به MS استفاده شود. واژگان کلیدی: اسکلروز متعدد، طب سوزنی، اثربخشی

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Acupuncture in the Treatment of Chronic Pain and Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Ali Tajik 1
  • Soheila Dabiran 2
  • Akbar Soltanzadeh 3
  • Parisa Taghavi 4
1 Resident, ,Department of Community Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 General Practitioner, Neurology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Prompt treatment of patients with multiple sclerosis would decrease the burden of this chronic disease. In this study, the efficacy of acupuncture in the treatment of chronic pain and fatigue in the patients with multiple sclerosis was evaluated. Methods: In this retrospective (before-after) study, 49 patients with multiple sclerosis who referred to traditional medicine clinics were recruited. The patients underwent acupuncture treatment bi-weekly for six months and pain and fatigue scores were calculated according to Oswestry Disability Index (ODI). The initial and final scores were then compared. Findings: The mean ODI scores were 41.16 ± 3.74 and 33.59 ± 5.14 before and after the treatment, respectively (P < 0.0001). In addition, all ten variables contributing to ODI were decreased significantly after treatment with acupuncture (P < 0.0001). Conclusion: Fatigue and chronic pain are subjective, multifactorial symptoms in patients with multiple sclerosis. Therefore, further studies with larger sample size and adjustment for Expanded Disability Status Scale (EDSS) scores are required to approve the obtained results. Acupuncture can then be suggested as a complementary method in patients with multiple sclerosis. Keywords: Multiple sclerosis, Acupuncture, Efficacy