تأثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت چای سبز بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و پراکسیداسیون لیپیدی زنان جوان پس از یک جلسه تمرین مقاومتی شدید

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر مکمل‌سازی کوتاه مدت چای سبز بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام (Total antioxidant capacity یا TAC) و پراکسیداسیون لیپیدی زنان جوان پس از یک جلسه تمرین مقاومتی شدید انجام شد. روش‌ها: 40 زن غیر ورزشکار جوان به طور تصادفی در 4 گروه همگن شده و مساوی شامل گروه مکمل چای سبز تنها، گروه تمرین به همراه مکمل چای سبز، گروه شاهد و گروه تمرین تنها تقسیم شدند. آزمودنی‌ها پس از دوره‌ی مکمل‌سازی (14 روز، 600 میلی‌لیتر در روز)، یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید با شدت 85 درصد یک تکرار بیشینه (One repetition maximum یا 1RM) را انجام دادند. نمونه‌های خونی در حالت پایه، پس از دوره‌ی مکمل‌دهی، و پس از پروتکل تمرینی گرفته شد. TAC و مالون دی‌آلدیید (MDA یا Malonedialdehyde) به ترتیب با روش FRAP (Fluorescence recovery after photobleaching) و TBA (Thiobarbituric acid) اندازه‌گیری شدند. یافته‌ها: مصرف 14 روز چای سبز، موجب افزایش معنی‌دار ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام (001/0 > P) و کاهش معنی‌دار MDA (01/0 > P) در گروه تمرین به همراه مکمل شد. در صورتی که یک جلسه تمرین شدید مقاومتی باعث کاهش معنی‌دار ظرفیت TAC (04/0 > P) و افزایش معنی‌دار MDA (01/0 > P) در گروه تمرین تنها گردید. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های حاضر می‌توان نتیجه گرفت که مکمل چای سبز می‌تواند از طریق افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما، تغییرات نامطلوب پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت‌های مقاومتی شدید را کاهش دهد. واژگان کلیدی: پراکسیداسیون لیپیدی، چای سبز، ظرفیت آنتی‌اکسیداسیونی تام، تمرین مقاومتی

عنوان مقاله [English]

Effects of Short-Term Green Tea Supplementation on Total Antioxidant Capacity and Lipid Peroxidation in Young Women after a Resistance Training Session

نویسندگان [English]

  • Elham Ghasemi 1
  • Mohammad Esmaeil Afzalpour 2
  • Marziyeh Saghebjoo 3
  • Asghar Zarban 4
1 Department of Physical Education, School of Physical Education and Sport Sciences, The University of Birjand, Birjand, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Education, School of Physical Education and Sport Sciences, The University of Birjand, Birjand, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, School of Physical Education and Sport Sciences, The University of Birjand, Birjand, Iran
4 Associate Professor, Department of Biochemistry, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background: The aim of this research was to examine the effects of green tea supplementation on plasma total antioxidant capacity (TAC) and lipid peroxidation in young women after a resistance training session. Methods: Forty young women were randomly divided into four equal groups of green tea supplementation, green tea supplementation and resistance training, resistance training, and control. After supplementation period (14 days, 600 ml/day), subjects performed an intensive resistance training session with 85% of one repetition maximum (1RM). Blood samples were taken at baseline, at the end of supplementation period, and after the exercise protocol. TAC and malondialdehyde (MDA) were measured using Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) assay and thiobarbituric acid (TBA), respectively. Findings: After 14 days, the TAC significantly increased (P < 0.001) and MDA significantly decreased (P < 0.01) in the green tea supplementation and resistance training group. However, intensive resistance training decreased TAC (P < 0.04) and increased MDA (P < 0.01) significantly in the resistance training group. Conclusion: Our results suggested that green tea supplementation will be useful for improving TAC and thereby inhibiting exercise-induced lipid peroxidation after intensive resistance training. Keywords: Lipid peroxidation, Green tea, Total antioxidant capacity, Resistance training