خالص‌سازی، تعیین ماهیت و بررسی خاصیت ضد میکروبی اگزوپلی‌ساکارید کفیران به دست آمده از دانه‌های کفیر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کفیر پروبیوتیکی است که دانه‌های ژله‌ای قابل رشدی تولید می‌کند و شامل مجموعه‌ای از باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمرها می‌باشد. این میکروارگانیسم‌ها به وسیله‌ی یک ماتریکس پلی‌ساکاریدی به نام کفیران احاطه شده‌اند. کفیران یک گلوکوگالاکتان منشعب محلول در آب است که دارای فعالیت‌های ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد توموری می‌باشد. روش‌ها: دانه‌های کفیر به طور مداوم در شیر پاستوریزه کشت داده شدند. پس از شستشوی دانه‌ها با آب مقطر استریل با دو دمای 50 و 100 درجه‌ی سانتی‌گراد و جدا کردن دانه‌ها، نمونه‌ها سانتریفیوژ شدند و پلی‌ساکارید با اتانول سرد رسوب داده شد و پس از حل کردن در آب مقطر داغ استریل، در نهایت لیوفیلیزه گردید. میزان پروتئین موجود در نمونه اندازه‌گیری شد. فعالیت ضد میکروبی عصاره‌ی کفیران در برابر چندین سویه‌ی معرف به روش انتشار چاهک بررسی شد. همچنین اثر آنزیم‌‌های پروتئولیتیک بر فعالیت ضد میکروبی کفیران بررسی گردید. یافته‌ها: هر دو نمونه (خالص‌سازی در 50 و 100 درجه‌ی سانتی‌گراد) دارای اثر مهاری بر رشد باکتری‌های معرف بودند. واکنش برادفورد نشان داد عصاره‌ی به دست آمده دارای پروتئین بود، ولی فعالیت ضد میکروبی آن تا حدی در برابر آنزیم‌های پروتئولیتیک حفظ شد. نتیجه‌گیری: در این تحقیق نشان داده شد که فعالیت ضد میکروبی عصاره‌ی کفیران به محتوای پروتئینی موجود در آن نیز بستگی دارد. واژگان کلیدی: پروبیوتیک، دانه‌های کفیر، کفیران، فعالیت ضد میکروبی

عنوان مقاله [English]

Purification, Characterization, and Determination of Antimicrobial Activity of Kefiran

نویسندگان [English]

  • Marzieh Rezaei 1
  • Saeedeh Zaghian 1
  • Giti Emtiazi 2
1 Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Kefir is a probiotic organism that produces jellylike grains as during growth. The grains contain both lactic acid bacteria and yeasts. These microorganisms are surrounded by a polysaccharide matrix named kefiran. Kefiran is a water-soluble branched glucogalactan which has been reported to have antibacterial, antimycotic, and antitumor activity. Methods: Kefir grains were constantly cultured in pasteurized milk. They were then harvested and washed with 100°C and 50°C distilled water. The mixture was centrifuged and the polysaccharide in the supernatant was precipitated by addition of cold ethanol. The precipitate was finally dissolved in hot distilled water and lyophilized. The samples were tested for estimation of proteins by Bradford method. Antimicrobial activities of kefiran extract were evaluated using the well diffusion method with several indicator strains. The effects of proteolytic enzymes on the antimicrobial activity of the extract were also determined. Findings: Both extracts (purified at 100°C and 50°C) had inhibitory effects on the growth of indicator bacteria. Although Bradford test showed the existence of proteins in the extract, the antimicrobial effects of the extract were resistant to proteolytic enzymes. Conclusion: Antimicrobial activity of kefiran extract may depend on its protein component. Keywords: Probiotic, Kefir grains, Kefiran, Antimicrobial activity