مقایسه‌ی تأثیر سالین ‌هایپرتونیک 2/3 درصد و مانیتول 20 درصد برای Relaxation مغز در جراحی تومورهای مغزی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فشار داخل مغزی (Intracranial pressure یا ICP) بالا باعث کاهش فشار پرفیوژن مغزی (Cerebral perfusion pressure یا CPP) می‌شود. به علاوه ICP بالا در حین جراحی منجر به هرنیاسیون مغز از محل کرانیوتومی می‌گردد و نیز از دسترسی مناسب جراح در فیلد جراحی ممانعت می‌کند. در این مطالعه اثر سالین هایپرتونیک در کاهش ICP حین جراحی‌ تومورهای مغزی بررسی شد. روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی آینده‌نگر بود که بر روی بیمارانی که برای جراحی الکتیو تومور مغزی مراجعه ‌کردند، انجام شد. بیماران در دو گروه مانیتول 20 درصد به مقدار 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (19 نفر) و سالین ‌هایپرتونیک 2/3 درصد هم حجم مانیتول (20 نفر) قرار گرفتند. ICP توسط کاتتر کار گذاشته شده در بطن جانبی در زمان پایه (برش اسکالپ) و دقایق 20، 30 و 40 اندازه‌گیری شد. همین طور میزان Relaxation مغز توسط جراح با مشاهده و لمس دورا ارزیابی ‌شد. اطلاعات در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 و با آزمون 2χ تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: میانگین سن دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (67/0 = P). دو گروه در سطح ASA (American Society of Anesthesiologists) نیز تفاوت معنی‌داری نداشتند (43/0 = P). گروه تحت درمان با سالین‌ هایپرتونیک به طور معنی‌داری Relaxation مغزی بیشتری نسبت به گروه مانیتول داشت (043/0 = P). 20 دقیقه بعد از تزریق در گروه تحت درمان با سالین ‌هایپرتونیک میزان ICP کمتر از گروه تحت درمان با مانیتول بود (001/0 > P). در زمان‌های 30 و 40 دقیقه بعد از تزریق میزان ICP در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد سالین‌ هایپرتونیک در Relaxation مغزی در دقایق ابتدای عمل جراحی مؤثرتر از مانیتول باشد. به علاوه سالین هایپرتونیک از نظر هزینه ارزان‌تر است و نسبت به مانیتول باعث احیای سریع‌تر با حجم کمتر، کاهش مقاومت محیطی، افزایش برون‌ده قلب، کاهش التهاب نیز می‌شود. واژگان کلیدی: سالین‌ هایپرتونیک، Relaxation مغزی، مانیتول، تومورهای مغزی

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Hypertonic Saline 3.2% and Mannitol 20% on Brain Relaxation during Brain Tumor Surgery

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Attari 1
  • Hamid Reza Kazemian Abyaneh 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Anesthesiology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In this study, we compared the effects of hypertonic saline (HTS) 3.2% and mannitol 20% on brain relaxation during brain tumor surgery. Methods: This prospective, randomized study included patients who were selected for elective craniotomy for brain tumors. Patients received either 1 g/kg of HTS 3.2% (HTS group; n = 20) or 1 g/kg of mannitol 20% infusion (M group, n = 20) for 10 minutes at the start of scalp incision. Carbon dioxide partial pressure (PCO2) in arterial blood was maintained at 30-35 mmHg. Brain relaxation was rated as 0-3 by a surgeon. Surgeons assessed the condition of the brain as tight, appropriate, or soft immediately after opening the dura. Data was collected using a checklist and then analyzed by chi-square test with SPSS16. Findings: The mean age of the HTS and M groups was 48.9 ± 10.8 and 47.4 ± 12.1, respectively (P = 0.670). There was not a significant difference between the American Society of Anesthesiologists (ASA) scores of the two groups (P = 0.430). In the HTS group, 60.0% of patients were in class II of brain relaxation conditions and 40.0% were in class III. In the M group, 42.1%, 52.6%, and 5.3% were in class I-III of brain relaxation conditions, respectively (P = 0.043).  Intracranial pressure (ICP) 20 minutes after the operation was lower in the HTS group compared to the M group (P = 0.001). However, ICP at the 30th and 40th minutes was not significantly different between the two groups. Conclusion: Our results suggest that HTS provided better brain relaxation than did mannitol during elective brain tumor surgery. HTS is also cheaper than mannitol. HTS can increase cardiac output, accelerate resuscitation, and decrease inflammation and ICP. Keywords: Hypertonic saline, Mannitol, Brain relaxation, Tumor surgery