بررسی جهش R434X ژن Dual oxidase 2 (DUOX2) در بیماران مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید دایمی و گذرا

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات دارویی، دانشکده‌ی داروسازی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان و گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه ژنتیک و بیولوژی ملکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 پزشک عمومی و پژوهشگر، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 استاد، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت بالای کم کاری مادرزادی تیرویید در جامعه‌ی ما و نقش اساسی ژنتیک در ایجاد این اختلالات و وجود ژن‌های متعدد مؤثر در بروز کم کاری مادرزادی گذرای تیرویید با اتیولوژی دیس‌هورمونوژنز، بر آن شدیم یکی از جهش‌های مهم ژن پر اهمیت DUOX2 (Dual oxidase 2) را مورد بررسی قرار دهیم. وجود جهش R434X در این ژن به دلیل اثرات فنوتیپی بارزی که در بیماران مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید دارد بسیار با اهمیت می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی این جهش در افراد مبتلا به به کم کاری مادرزادی تیرویید در شهر اصفهان بود. روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید با اتیولوژی دیس‌هورمونوژنز طی طرح غربالگری انتخاب شدند و نمونه‌ی خون وریدی آن‌ها به منظور بررسی جهش R434X ژن DUOX2 با استفاده از تکنیک Realtime HRM PCR با پرایمرهای اختصاصی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه به ترتیب 25 و 33 کودک مبتلا به کم کاری مادرزادی گذرا و دایمی تیرویید با اتیولوژی دیس‌هورمونوژنز و 30 کودک به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. در بررسی مولکولی بیماران از لحاظ دارا بودن جهش R434X موردی از جهش گزارش نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های حاصل از این پژوهش به نظر می‌رسد مطالعات دیگری با استفاده از روش‌های بررسی ژنی در حجم بالاتر و به منظور شناسایی جهش‌های بومی این ژن و نیز بررسی جهش‌های سایر ژن‌های دخیل در اتیولوژی کم کاری مادرزادی گذرا و دیس‌هورمونوژنز تیرویید شامل ژن‌های کانال غشایی سدیم ید، تیروگلوبولین و پندرین ضروری باشد، تا بتوان بدین طریق به اساس ژنتیکی این بیماری شایع در منطقه پی برد. واژگان کلیدی: کم کاری مادرزادی تیرویید، ژن Dual oxidase 2 (DUOX2)، دایمی، گذرا

عنوان مقاله [English]

R434X Mutation in Dual Oxidase 2 Gene among Patients with Permanent and Transient Congenital Hypothyroidism

نویسندگان [English]

  • Omid Khoshnoud 1
  • Mohammad Hassan Tajaddini 2
  • Mahin Hashemipour 3
  • Mansour Salehi 4
  • Awat Feizi 5
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 6
  • Roya Kelishadi 3
  • Silva Hovsepian 7
  • Masoud Amini 8
1 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Clinical Biochemistry, School of Pharmacy AND Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Child Growth and Development Research Center AND Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Associate Professor, Department of Physiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 Researcher, Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
8 Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine AND Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The prevalence of congenital hypothyroidism (CH) is high in Isfahan (Iran). Considering the high rate of parental consanguinity and the role of dual oxidase 2 (DUOX2) gene in transient and permanent CH due to thyroid dyshormonogenesis, the aim of this research was to investigate the R434X mutation in DUOX2 gene in patients with transient and permanent CH due to dyshormonogenesis. Methods: In this descriptive prospective study, patients diagnosed with transient and permanent CH due to dyshormonogenesis (n = 25 and 33, respectively) during CH screening program were selected. Moreover, 30 children were included as the control group. Venous blood samples were obtained to determine the frequency of R434X mutation in DUOX2 gene using real time polymerase chain reaction based on high-resolution melting analysis by specific primers and sequencing method. Findings: We did not find any case of the mentioned R434X mutation in DUOX2 gene. Conclusion: Further studies using other methods and on other gene mutations such as pendrin, sodium iodide symporter (NIS) and thyroglobulin are required for more accurate results. Keywords: Congenital hypothyroidism, Dual oxidase 2 gene, Permanent, Transient