بررسی تأثیر تزریق پیش‌داروی میدازولام در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل در بیماران با اعمال جراحی چشم تحت بیهوشی عمومی و مقایسه آن با گروه شاهد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی عارضه‌ی شایعی است که باعث ناخوشی بیمار، افزایش زمان بستری و افزایش هزینه‌ها و در موارد شدید باعث دهیدراتاسیون، اختلال الکترولیتی، آسپیراسیون، پنومونی و حتی باز شدن بخیه‌های محل جراحی می‌شود. با توجه به نتایج مثبت میدازولام در کاهش این عارضه بر آن شدیم اثر آن را در پیشگیری از بروز تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی چشم تحت بیهوشی عمومی بررسی کنیم. روش‌ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی بود که در سال 1391 در مرکز آموزشی درمانی فیض اصفهان انجام شد. افراد مورد مطالعه بیماران کاندید عمل جراحی چشم تحت بیهوشی عمومی و با دامنه‌ی سنی 18 تا 65 سال بودند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. قبل از بیهوشی گروه شاهد نرمال سالین و گروه مورد میدازولام دریافت کردند .در ریکاوری، 6 ساعت اول، دوم، سوم و چهارم بعد از عمل وضعیت تهوع و استفراغ بیماران بررسی و مقایسه شد. یافته‌ها: درصد فراوانی تهوع و استفراغ در ریکاوری، 6 ساعت اول و دوم بعد از عمل در گروه میدازولام به طور معنی‌داری کمتر بود. (028/0 = P). نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه میدازولام تأثیر مطلوبی در کنترل تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی چشم داشت و در صورتی که منعی برای مصرف آن وجود نداشته باشد، می‌توان آن را به عنوان پروفیلاکسی تجویز نمود. واژگان کلیدی: میدازولام، تهوع و استفراغ، بعد از عمل، اعمال جراحی چشم

عنوان مقاله [English]

The Effect of Preoperative Injection of Midazolam in the Prevention of Postoperative Nausea and Vomiting in Patients Undergoing Ophthalmic Surgery under General Anesthesia

نویسندگان [English]

  • Parvin Sajedi 1
  • Arefeh Kardan 2
1 Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Postoperative nausea and vomiting are common complications that cause patient suffering, increase the length of hospitalization and costs and in severe cases lead to dehydration, electrolyte imbalance, aspiration, pneumonia, and even the surgical site dehiscence. Regarding the previously reported positive effect of midazolam in decreasing this complication, we decided to evaluate its efficacy in patients undergoing ophthalmic surgery under general anesthesia. Methods: The present randomized controlled trial was conducted in 2012 in Feyz Hospital of Isfahan. Our subjects (age range between 18 and 65 years) were candidates for ophthalmic surgery under general anesthesia. Patients were randomly divided into 2 groups: intervention and control. Control group received normal saline and intervention group received midazolam (35 µg/kg) before surgery. The prevalence of the patients’ nausea and vomiting were evaluated and compared between groups on recovery, first, second, third, and fourth 6 hours after surgery. Findings: Nausea and vomiting on recovery (P = 0.02), first (P = 0.028), and second (P = 0.028) 6 hours after surgery were less frequent in midazolam group compared with the control group. Conclusion: According to our results, midazolam has an optimal efficacy in controlling of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing ophthalmic surgery under general anesthesia; and in the absence of contraindications, it could be used as a prophylactic treatment in this group of patients. Keywords: Midazolam, Postoperative nausea and vomiting, Ophthalmologic surgical procedures