بررسی رابطه‌ی مقاومت الکتریکی نقطه‌ی LI4 طب سوزنی با شدت درد بیماران پس از اعمال جراحی صورت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی رابطه‌ی تغییرات مقاومت الکتریکی نقطه‌ی LI4 طب سوزنی با تغییرات شدت درد بیماران پس از عمل جراحی صورت بود. در صورتی که بتوان رابطه‌ی مقاومت الکتریکی و شدت درد را نشان داد، می‌توان امیدوار به ساخت تجهیزات بررسی درد کمتر وابسته به بیمار بود و بنابراین می‌توان درد بیماران را با دقت بیشتری بررسی کرد. روش‌ها: این مطالعه روی 100 بیمار 65-17 ساله که دچار درد پس از اعمال جراحی صورت شده بودند، در بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران و بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد. پس از ورود بیماران به ریکاوری شدت درد با مقیاس VAS (Visual analogue scale) و مقیاس کلامی VRS (Verbal rating scale) در پرسشنامه ثبت شد. سپس با استفاده از سوزن طب سوزنی LI4 و LI11 سوزن‌گذاری انجام شد و مقاومت الکتریکی بین دو سوزن ثبت گردید. 30 دقیقه بعد از تجویز مخدر به طور مجدد شدت درد با مقیاس VAS اندازه‌گیری شد و مقاومت الکتریکی بین دو سوزن ثبت شد. عوارض احتمالی، دوز مخدر مصرفی، مدت زمان بیهوشی، مدت زمان عمل، سن، وزن و جنس بیماران نیز در پرسشنامه به ثبت رسیدند. در پایان، داده‌ها تحت آنالیز آماری قرار گرفتند. یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین میانگین شدت درد قبل و بعد از تزریق مخدر (001/0 > P) و میانگین شدت مقاومت قبل و بعد از تزریق مخدر وجود داشت (001/0 > P). در 20 درصد بیماران حالت تهوع و در 3 درصد خارش مشاهده گردید ولی در بقیه‌ی بیماران عارضه‌ای دیده نشد. نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد یک رابطه‌ی منطقی بین تغییرات مقاومت الکتریکی نقاط طب سوزنی در بیماران و تغییرات شدت درد آن‌ها وجود دارد که تأییدی بر تغییر خواص الکتریکی نقاط طب سوزنی با تغییر نمره‌ی درد می‌باشد. در صورت تأیید این مسأله در مطالعات بیشتر، به نظر می‌رسد به زودی می توان دستگاه‌هایی را برای سنجش درد طراحی کرد که ارزیابی درد بیماران از حالت کیفی غیر مستند و بنا به گفته‌ی بیماران را به صورت یک سیستم قابل اندازه‌گیری، انجام دهد. واژگان کلیدی: طب سوزنی، مقاومت الکتریکی، شدت درد

عنوان مقاله [English]

Relationship between the Electrical Resistance in Li4 Acupuncture Point and Pain Intensity in Patients Undergoing Facial Surgery

نویسندگان [English]

  • Mehran Rezvani 1
  • Ahmad Yaraghi 2
  • Niloofar Moallem 3
  • Mojtaba Akbari 4
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to determine the relationship between li4 acupuncture point’s electrical resistance and the intensity of pain in patients after facial surgery. We speculated that if this relationship could be proved, the construction of a special equipment to assess pain intensity is possible. This technique would not be subjective so the pain will be assessed more precisely. Methods: 100 patients between 17 to 65 years of age with pain after facial surgery participated in this study accomplished in Tehran Rasoule Akram Hospital and Al-Zahra Hospital in Isfahan, Iran. The pain intensity of the participants was entered in questionnaires in verbal rating scale after patients’ recovery. Afterwards, the needles were inserted in Li4 and Li11 points and the electrical resistance of these two sites was measured and registered using the same scale. Findings: There were significant differences in the average pain intensity reported before and after narcotic injection. There was significant difference in resistance degrees before and after narcotic injection (P < 0.001). Vomiting and itching were observed in 20% and 3% of patients respectively, but there was no evidence of other possible side effects. Conclusion: It appears that there is a positive relationship between the electrical resistance of Li4 and Li11acupuncture points and pain intensity in facial surgery patients. If these findings would be confirmed by future studies, it would be possible to design an equipment to objectively measure the pain intensity. Keywords: Acupuncture points, Electric impedance, Pain measurement