آگاهی زوج‌های جوان مراجعه‌کننده به یک مرکز مشاوره‌ی خصوصی درباره‌ی آنفلوانزای نوع A، راه‌های سرایت و پیشگیری از آن

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه باکتری و ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرا

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در صورت بروز پاندمی جدید آنفولانزا، در کشور ایران حدود 20 میلیون نفر مبتلا می‌شوند و نزدیک به 100 هزار نفر تلفات انسانی رخ خواهد داد. با توجه به این که یکی از راه‌های کنترل این بیماری افزایش سطح آگاهی جامعه در این خصوص است، در این مطالعه آگاهی زوج‌های جوان اصفهانی به عنوان نمونه‌ای از کل جامعه در مورد بیماری آنفلوانزا انجام شد. روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود و بر روی زوج‌های جوان مراجعه‌کننده به یک مرکز مشاوره‌ی خصوصی در شهر اصفهان در سال‌های 90-1389انجام شد. آگاهی افراد مورد مطالعه توسط یک پرسشنامه‌ی پژوهشگر ساخته که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، جمع‌آوری و بررسی شد. نتایج حاصل از نمرات زوجین، منابع کسب اطلاعات آن‌ها و نیز مشخصات دموگرافیک آن‌ها مقایسه گردید. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون 2χ استفاده شد. یافته‌ها: در این مطالعه 300 نفر (150 زن و 150 مرد) بررسی شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 3/6 ± 2/24 سال بود. سطح آگاهی در 202 نفر (3/67 درصد) ضعیف، 67 نفر (3/22 درصد) متوسط و 31 نفر (3/10 درصد) خوب بود. زنان سطح آگاهی بالاتری نسبت به مردان داشتند (001/0 > P). ارتباط معنی‌داری بین سن افراد و میزان آگاهی آن‌ها وجود نداشت (09/0 = P). با افزایش سطح تحصیلات میزان آگاهی بیشتر شد (01/0 = P). به علاوه کارمندان، دانش‌آموزان و دانشجویان آگاهی بالاتری داشتند (03/0 = P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه چنین نتیجه‌گیری می‌شود که باید اطلاع‌رسانی وسیع‌تری در این زمینه صورت گیرد و سهم سیستم‌ بهداشت و درمان و نیز رسانه‌ی ملی باید پر رنگ‌تر شود. واژگان کلیدی: آموزش، بیماری آنفلوانزا، انتقال بیماری‌های عفونی، ایران

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Knowledge of Young Couples about the Ways of Transmission and Prevention of Influenza Type A in a Private Consulting Center in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Sharareh Moghim 1
  • Jalil Rask 2
  • Bahram Nasr Isfahani 1
  • Behnoud Hedayatpour 3
  • Ebtehaj Pishva 1
  • Mojtaba Akbari 4
1 Assistant Professor, Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The aim of this study was the evaluation of young couples’ knowledge about the ways of transmission and prevention of influenza type A. Methods: The present cross-sectional study was conducted on young couples admitted to a private consulting center in Isfahan (Iran) in year 2010. Subjects were selected by systematic random- sampling method. Data were collected through face-to-face interviews using a standard questionnaire. Findings: In this study, 300 couples were evaluated. The mean age of our study population was 24.2 ± 6.3 years. Our recordings showed that 202 persons (67.3%) had a poor level, 67 participants (22.3%) had a moderate level, and 31 individuals (10.3%) had a good level of knowledge about Influenza. Considerably, the level of knowledge in women was higher than men. Age was not significantly related with the level of knowledge (P > 0.05), but had a significant association with education level (P < 0.05). Conclusion: The findings of this study showed that influenza education programs should be expanded substantially. Keywords: Knowledge, Human influenza, Infectious disease transmission, Iran