بررسی ارتباط بین شدت بیماری درماتیت آتوپیک در کودکان مبتلا با وضعیت سلامت روان مادران آن‌ها

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌پزشکی دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص پوست و پژوهشگر، مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری درماتیت آتوپیک (خشکی سرشتی پوست اطفال) 10 درصد کودکان جامعه‌ی ایرانی را گرفتار می‌کند. حضور علایمی مانند خارش و خشکی شدید پوست می‌تواند سبب اختلالات خواب و اختلالات عاطفی در کودک و در نتیجه باعث ایجاد استرس ناشی از بیماری فرزند و صرف وقت و هزینه در محیط خانواده شود. والدین از عوارض روان‌شناختی بیماری آتوپی در امان نیستند. در نتیجه، انتخاب برنامه‌های مشاوره‌ای برای والدین می‌تواند در بهبود اثربخشی درمان مؤثر باشد. به همین دلیل شناخت ویژگی‌های روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به آتوپی و احتمال وجود رابطه‌ی آن با شدت بیماری کودکان می‌تواند به انتخاب درمان مؤثرتر و شیوه‌های حمایتی از خانواده‌ی کودکان مبتلا منجر شود. روش‌ها: این مطالعه روی مادران کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک انجام شد. شدت بیماری درماتیت آتوپیک در 82 کودک مبتلا ارزیابی شد و در میان مادران آن‌ها 5 پرسشنامه‌ی افسردگی- اضطراب- استرس، کمال‌گرایی، ارزیابی شخصیت، سلامت عمومی و شیوه‌های فرزندپروری توزیع شد. یافته‌ها: آزمون همبستگی Pearson یک ارتباط مستقیم بین شدت بیماری کودک و استرس و کمال‌گرایی مادر (05/0 > P) و نیز یک ارتباط معکوس بین شدت یبماری کودک و برون‌گرایی و گشودگی (2 زیر مقیاس از آزمون سنجش شخصیت) و وضعیت سلامت عمومی مادر (0 > r) را نشان داد. نتیجه‌گیری: از آن جایی که بین جنبه‌های مختلف ویژگی‌های روان‌شناختی مادر و شدت بیماری درماتیت آتوپیک در کودک ارتباط واضحی نشان داده شد، مداخلات هم‌زمان درمانی در مادران کودکان مبتلا در کنترل بیماری کودک مؤثر به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: درماتیت آتوپیک، استرس سایکولوژیک، کمال‌گرایی

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Severity of Atopic Dermatitis in Children and Psychological Characteristics of Mothers

نویسندگان [English]

  • Maryam Kalateh Jari 1
  • Hamid Afshar 2
  • Mehdi Khodadadi 3
  • Neda Adibi 4
1 Student of Medicine, Behavioral Sciences Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine AND Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Dermatology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Dermatologist, Researcher, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: More than 10% of Iranian children are affected with atopic dermatitis. Symptoms of the disease like itching and eczema can lead to emotional and sleep disorders in children and impose a lot of stress on parents. It can also have great time and money burden for families. Hence implementing consultation programs for parents can improve the effectiveness of treatment. Similarly, recognizing the relations between psychological characteristics of sick children’s mothers and the severity of the disease can result in more efficient treatment and support. Methods: The disease severity of 82 children with atopic dermatitis was measured. The psychological characteristics of the children’s mothers were evaluated by 5 questionnaires including depression anxiety stress scale (DASS), the Frost’s multidimensional perfectionism scale, the neuroticism, extraversion, openness five-factor inventory (NEO-FFI), general health questionnaire, and the parenting styles scale. Pearson’s correlation was used to analyze the relations between variables. Findings: There were positive, significant relationships between severity of the child’s disease and the mother’s level of stress and perfectionism. Significant negative relationships were found between severity of the child’s disease and the mother’s level of extraversion, self-openness, and general health. Conclusion: Strong relationships between severity of atopic dermatitis in children and psychological characteristics of mothers necessitate simultaneous therapeutic interventions for both children and mothers. Keywords: Atopic dermatitis, Psychological stress, Perfectionism