بررسی نتایج درمان سرطان‌های پیشرفته بافت پوششی سر و گردن با روش پرتودرمانی با یا بدون شیمی‌درمانی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه پرتودرمانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه پرتودرمانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص پرتودرمانی، دانشکاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دستیار، گروه پرتودرمانی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان‌های پیشرفته‌ی سر و گردن که شامل تومورهای در موضع پیشرفته اما بدون متاستاز دور دست می‌باشند، یکی از معضلات درمانی سرطان‌های هستند. تمایل به حفظ ارگان در سال‌های اخیر باعث شده است که درمان ترکیبی شامل پرتودرمانی و شیمی‌درمانی هم‌زمان به عنوان یک روش جایگزین جراحی مورد توجه قرار گیرد. هدف این مطالعه، بررسی نتایج موارد درمان شده‌ی سرطان‌های پیشرفته‌ی سر و گردن با تکینیک‌های پرتودرمانی هم‌زمان با شیمی‌درمانی بود. روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 215 بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته‌ی بافت پوششی سر و گردن به مدت 6 سال پیگیری شدند. همه‌ی بیماران در مرحله‌ی سه تا چهار بودند و پرتودرمانی مرسو‌م (70-60 گری در 35 فراکشن) را دریافت کرده بودند. 92 بیمار پرتودرمانی و شیمی‌درمانی هم‌زمان و 123 نفر پرتودرمانی تنها دریافت کرده بودند. میزان عود و عود در هر محل در دو روش درمانی بررسی شد. یافته‌ها: تفاوت فراوانی عود موضعی در گروهی که تحت پرتودرمانی تنها و پرتودرمانی و شیمی درمانی هم زمان قرار گرفته بودند از نظر آماری معنی‌دار نبود؛ اما در بیمارانی که جراحی نشده بودند پرتو درمانی به همراه شیمی درمانی به پرتودرمانی تنها برتری داشت. همچنین در این مطالعه ارتباط عواملی چون جنس، محل تومور و مرحله‌ی بیماری با عود مشاهده گردید (019/0 = P). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اضافه کردن شیمی‌درمانی به پرتودرمانی در سرطان بافت پوششی سر و گردن ممکن است بتواند باعث بهبود کنترل عود در بیمارانی که جراحی نشده‌اند، گردد .این نتایج ممکن است مقدمه‌ای برای بررسی انتخاب‌های درمانی سرطان‌های سر و گردن باشد. واژگان کلیدی: سرطان سر و گردن، شیمی‌درمانی، پرتو‌درمانی، عود، سرطان پیشرفته

عنوان مقاله [English]

Results of Treatment of Locoregionally Advanced Head and Neck Cancer by Radiotherapy with or without Chemotherapy

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Roayaei 1
  • Abbas Gookizadeh 2
  • Ali Mehrabi Kooshki 3
  • Dordaneh Ebrahimi 4
  • Hoda Mahdavi 5
1 Assistant Professor, Department of Radiotherapy, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Radiotherapy, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Epidemiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Radiotherapist, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Resident, Department of Radiotherapy, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Locally advanced tumors in the head and neck region are malignancies extended from their primary location with no distant metastasis. The main aim of this research was to assess whether the addition of chemotherapy to radiotherapy was able to increase the locoregional control of advanced squamous cell carcinoma (SCC) of head and neck in a cancer referral center. Methods: In this cohort study, 215 patients with locoregionally advanced head and neck carcinoma (stages III or IV) who had received conventional radiotherapy (60-70 Gy in 35 fractions) were evaluated. 92 patients had received chemoradiation and 123 patients had received radiotherapy alone. Demographic data was collected from the patients' records. The two groups were compared for local recurrence at each site. Findings: Rates of local recurrence in the radiotherapy and chemoradiation groups were not significantly different (P = 0.100). However, in paitients who did not undergo surgery, chemoradiation was superior to radiotherapy. Moreover, gender, site of tumor, and tumor grade were significantly related with disease recurrence (P = 0.019). Conclusion: Our findings showed that adding chemotherapy to conventional radiotherapy may be able to increase the locoregional control of SCC in patients who do not undergo surgery. These findings help improve currently practiced SCC therapeutic strategies. Keywords: Head and neck neoplasms, Local neoplasm recurrence, Radiotherapy, Adjuvant chemotherapy