مقایسه‌‌ی تأثیر دو روش تمرینی پیلاتس و هوازی بر علایم سندرم پیش از قاعدگی در دختران غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 مربی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی و گروه پرستاری و مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پژشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فعالیت بدنی یکی از مناسب‌ترین راهکارهای درمان سندرم پیش از قاعدگی (Premenstrual syndrome یا PMS)، به منظور کاستن فشار و ایجاد تعادل در ترشحات شیمیایی مغز است. هدف کلی این پژوهش، مقایسه ی تأثیر دو روش تمرینی پیلاتس و هوازی بر علایم سندرم پیش از قاعدگی در دختران غیر ورزشکار بود. روش‌ها: این مطالعه‌ی نیمه تجربی روی 60 دانشجوی دختر غیر ورزشکار با دامنه‌ی سنی 25-18 سال با تشخیص قطعی PMS انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (تمرینات پیلاتس و هوازی) و یک گروه شاهد قرار گرفتند. تمرینات در دو گروه تجربی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه به طول انجامید. آزمودنی‌ها از نظر علایم پیش از قاعدگی، سلامت عمومی،  اضطراب و افسردگی و ثبت روزانه‌ی علایم در دوره‌ی اول قاعدگی (پیش‌آزمون)، دوره‌ی دوم قاعدگی (میان آزمون) و دوره‌ی سوم قاعدگی (پس‌آزمون) ارزیابی شدند. از آزمون‌های One way ANOVA و  Repeated measures ANOVA به منظور مقایسه‌ی داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: این مطالعه نشان داد که میانگین نمره ی PMS، علایم جسمی و روان‌شناختی 4 و 8 هفته پس از تمرین در دو گروه تجربی کاهش یافت (001/0 > P). همچنین میانگین درصد کاهش نمره‌ی علایم جسمی ‌در تمرینات پیلاتس و هوازی یکسان بود، اما میانگین درصد کاهش نمره‌ی کل PMS و علایم روان‌شناختی در گروه پیلاتس بیشتر از هوازی و در هر دو گروه بیشتر از گروه شاهد بود (001/0 > P). نتیجه‌گیری: در مجموع یافته‌های این پژوهش نشان داد اجرای 8 هفته تمرینات پیلاتس و ورزش هوازی در کاهش شدت علایم PMS مؤثر است. بنابراین، می‌توان از این گونه تمرینات جهت درمان PMS استفاده نمود. واژگان کلیدی: تمرینات هوازی، تمرینات پیلاتس، سندرم پیش از قاعدگی

عنوان مقاله [English]

Effects of Pilates and Aerobic Exercise on Symptoms of Premenstrual Syndrome in Non-Athlete Girls

نویسندگان [English]

  • Zeinab Samadi 1
  • Farzaneh Taghian 2
  • Mahboubeh Valiani 3
1 Department of Physical Education, School of Physical Education, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, School of Physical Education, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
3 Lecturer, Nursing and Midwifery Care Research Center AND Department of Nursing and Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Physical activity is the most important factor in treatment of premenstrual syndrome (PMS). It is also the best way to decrease stress and balance brain chemicals. This study aimed to compare the effects of Pilates and aerobic exercise on symptoms of PMS in non-athlete girls. Methods: This quasi-experimental study was conducted on 60 non-athlete female students of Khorasgan Islamic Azad University (Isfahan, Iran). They aged 18-25 years old and had been diagnosed with PMS. After collecting personal and medical information, the participants were allocated to two experimental groups (Pilates and aerobic exercise) and a control group. The experimental groups attended three 60-minute sessions of training for eight weeks. Symptoms of PMS were recorded using Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition (DSM-IV), the General Health Questionnaire (GHQ-28), Beck Depression and Anxiety Inventory, and a menstrual diary. Assessments were performed during the first-third menstrual periods (pre-test, mid-test, and post-test, respectively). One way and repeated measures analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the data. Findings: In both experimental groups, the mean scores of PMS and physical and psychological symptoms decreased after four and eight weeks of training (P < 0.001). The mean percentages of reductions in scores of physical symptoms were similar in the two experimental groups. However, Pilates decreased the mean percentages psychological symptoms more effectively than aerobic training. Both types of training resulted in reductions compared to the control group (P < 0.001). Conclusion: Overall, eight weeks of Pilates and aerobic exercise can effectively reduce the symptoms of PMS. Keywords: Aerobic exercise, Pilates, Premenstrual syndrome