اثر DAPT بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده‌ی محلول آن در موش‌های چاق

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه چاقی به عنوان یکی از عوامل خطرساز برای بسیاری از بدخیمی‌ها در نظر گرفته می‌شود. پدیده‌ی آنژیوژنز به طور بارز در موارد فیزیولوژیکی همچون ترمیم زخم‌ها و شرایط پاتولوژیکی همچون رشد تومورها نقش زیادی دارد. یکی از آنزیم‌هایی که در این پدیده در پاسخ به فاکتورهای آنژیوژنیک نقش دارد، آنزیم گاما سکرتاز است. هدف این مطالعه، بررسی اثر DAPT بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (Vascular endothelial growth factor یا VEGF) و گیرنده‌ی محلول آن (Vascular endothelial growth factor receptor 1 یا VEGFR1) در موش‌های Balb/C چاق بود. روش‌ها: تعداد 12 موش از نژاد Balb/C از انستیتو پاستور ایران خریداری شدند. جهت ایجاد چاقی، حیوانات به مدت 20 هفته تحت رژیم غذایی با محتوای گروه چربی بالا قرار گرفتند. پس از این مدت، حیوانات به دو گروه دریافت‌کننده‌ی داروی DAPT (یک مهارکننده‌ی گاما سکرتاز) و شاهد تقسیم شدند. DAPT به مدت 14 روز به صورت زیر جلدی با دوز 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم تزریق شد. به گروه شاهد حلال DAPT تزریق شد. در پایان آزمایش حیوانات با کتامین بیهوش شدند و نمونه‌ی خونی برای تعیین سطح سرمی VEGF و VEGFR1، از آن‌ها گرفته شد. یافته‌ها: تجویز DAPT به موش‌ها به مدت 14 روز تغییر معنی‌داری در وزن حیوانات ایجاد نکرد. سطح سرمی VEGF در گروه دریافت‌کننده‌ی DAPT تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد نداشت (05/0 < P)، در حالی که سطح سرمی VEGFR1 در حیواناتی که DAPT دریافت کرده بودند، به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود. نتیجه‌گیری: با توجه به اثر DAPT بر سطح سرمی VEGFR1 به نظر می‌رسد این دارو ممکن است در فرایند آنژیوژنز و از جمله مهار رشد تومورها مؤثر باشد. واژگان کلیدی: چاقی، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، رژیم پر چرب

عنوان مقاله [English]

Effects of DAPT on Serum Vascular Endothelial Growth Factor and Its Soluble Receptor in Obese BALB/C Mice

نویسندگان [English]

  • Hajar Saeidi 1
  • Niloofar Shabanikia 1
  • Elmira Kalantari 1
  • Zoya Tahergorabi 2
1 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Department of Physiology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Today, obesity is considered as a risk factor for tumor growth. Angiogenesis is involved in physiological conditions like wound repair and pathological states such as tumor growth. Gamma-secretase is an enzyme that is involved during angiogenesis process. This study aimed to investigate the effects of DAPT on serum vascular endothelial growth factor (VEGF) and its soluble receptor (VEGFR1) in obese BALB/c mice. Methods: A total number of 12 BALB/c mice were purchased from Pasteur Institute (Tehran, Iran). Obesity was induced by feeding the mice on a high-fat diet (HFD) for 20 weeks. The animals were then randomized into two groups of HFD and HFD plus DAPT. In the second group, 10 mg/kg/day of subcutaneous DAPT was administered for 14 days. Afterward, blood samples were obtained and serum VEGF and VEGFR1 levels were measured. Body weights were measured every week. Findings: DAPT could not significantly change body weight. Moreover, the two groups were not significantly different in terms of serum VEGF concentrations. However, serum VEGFR1 levels were significantly lower in mice receiving DAPT than in the HFD group. Conclusion: Since DAPT alters serum VEGFR1, it may be involved during angiogenesis and inhibition of tumor growth. Keywords: Obesity, Vascular endothelial growth factor, High-fat diet