بیان مولکول NKG2D در سطح لنفوسیت‌های T خون محیطی افراد مبتلا به مراحل متاستازی و غیر متاستازی سرطان کولورکتال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 دانشجوی دکتری، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 دانشجوی دکتری، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: لنفوسیت‌های T، مهم‌ترین سلول‌های ایمنی دخیل در مبارزه علیه سرطان‌های مختلف به حساب می‌آیند. این سلول‌ها از طریق گیرنده‌های مختلف فعال می‌شوند. یکی از این گیرنده‌های کمک محرک، مولکول‌های NKG2D (Natural killer group 2D) می‌باشند. لنفوسیت‌های T، ضمن تحریک توسط گیرنده‌ی آنتی‌ژنی (T-cell receptor یا TCR) به وسیله‌ی مولکول‌های NKG2D بیشتر فعال می‌گردند. هدف این مطالعه، بررسی بیان مولکول NKG2D در لنفوسیت‌های T در مراحل مختلف ابتلا به سرطان کولورکتال بود. روش‌ها: در مطالعه‌ی حاضر، نمونه‌های خون محیطی 18، 15، 11 و 10 نفر از افراد به ترتیب در گروه‌های شاهد، غیر متاستازی با مرحله‌ی پایین، غیر متاستازی با مرحله‌ی بالا و متاستازی جهت تحقیقات آزمایشگاهی موجود در این مطالعه تهیه گردید. درصد سلول‌های T بیان‌کننده‌ی NKG2D و میانگین شدت بیان (Median fluorescence intensity یا MFI) مولکول مزبور بر روی این سلول‌ها در افراد مبتلا به مراحل مختلف سرطان کولورکتال توسط تکنیک فلوسایتومتری ارزیابی شد. یافته‌ها: میان گروه‌های بیمار (غیر متاستازی با مرحله‌ی پایین، غیر متاستازی با مرحله‌ی بالا و متاستازی) در مقایسه با افراد شاهد تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: با توجه به نقش مولکول‌های NKG2D در فعال‌سازی لنفوسیت‌های T، مطالعات بیشتری مورد نیاز است تا مکانیسم این عدم تغییر معنی‌دار در مراحل مختلف سرطان کولون نسبت به افراد سالم مشخص گردد. واژگان کلیدی: نئوپلاسم کولورکتال، لنفوسیت‌های T، NKG2D

عنوان مقاله [English]

The Expression of Natural Killer Group 2D Molecule on Peripheral Blood T-lymphocytes in Metastatic and Non-metastatic Colorectal Cancer Patients in Comparison to Healthy Controls

نویسندگان [English]

  • Hadi Ghazanfari 1
  • Marjan Gharagozloo 2
  • Abbas Rezaei 3
  • Hamid Kalantari 4
  • Mohammad Reza Maracy 5
  • Mohammad Hossein Sanei 6
  • Vajiheh Ostadi 7
  • Niloofar Hassannejad 8
1 MSc Student, Department of Immunology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 PhD Student, Department of Immunology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
8 PhD Student, Department of Cellular and Molecular Biology, School of Basic Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: T-lymphocytes are considered as the most important immune cells fighting against various cancers. These cells are activated by different co-stimulatory receptors such as natural killer group 2D (NKG2D) molecules. Besides being stimulated via antigen-specific T-cell receptors, T-lymphocytes are further activated by NKG2D molecules. Up to now, the expression of NKG2D molecules has not been studied in various stages of colorectal cancer. Methods: In this study, peripheral blood samples of 18, 15, 11, and 10 individuals were obtained in control, low-grade non-metastatic, high-grade non-metastatic, and metastatic groups, respectively. The ratio of NKG2D expressing T-cells and the mean florescent intensity of NKG2D on these cells were evaluated in study groups by flow cytometry. Findings: There was no significant difference among the patients of low-grade non-metastatic, high-grade non-metastatic, and metastatic groups in comparison with the control subjects. Conclusion: Regarding the role of NKG2D molecules in T-cell activation, further studies are needed to explain our findings of not significant difference between various stages of colorectal cancer and healthy controls. Keywords: Colorectal neoplasm, T-lymphocytes, Natural killer cell receptors