بررسی مقایسه‌ای نوع و شدت علایم بالینی در زنان و مردان مبتلا به سندرم کرونری حاد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه آموزش پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

5 کارشناس ارشد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: شناخت علایم سکته‌ی قلبی و تفاوت‌های آن در بین زنان و مردان باعث می‌شود مدت زمان تصمیم‌گیری جهت ارائه‌ی اقدامات تشخیصی و درمانی کاهش یابد و کیفیت پاسخ به درمان بهتر شود. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی شدت و نوع علایم بالینی تجربه ‌شده در زنان و مردان مبتلا به سندرم کرونری حاد بود. روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی 175 بیمار مبتلا به سکته‌ی قلبی و آنژین صدری ناپایدار که در بخش‌های CCU و قلب بیمارستان امام حسین (ع) شهر شاهرود بستری بودند، بررسی شدند. اطلاعات که شامل سؤالاتی در رابطه با مشخصات دموگرافیک، علایم بیماری، عوامل خطر بیماری، تاریخچه‌ی بیماری و علایم همراه با بیماری بود، از طریق مصاحبه و با استفاده از یک چک لیست جمع‌آوری گردید. برای بررسی شدت علایم ذهنی، از مقیاس ده درجه‌ای دیداری استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم‌افزار SPSS انجام گردید. یافته‌ها: از 175 بیمار مبتلا، 100 نفر زن و 75 نفر مرد بودند. فراوانی وجود درد در تمام قفسه‌ی سینه در مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان بود (004/0 = P). درد در قسمت مرکز و بالای سینه در اغلب بیماران (7/69 درصد) وجود داشت، اما در زنان به طور معنی‌داری بیشتر از مردان بود (002/0 = P). بین دو جنس، اختلاف آماری معنی‌داری از نظر بعضی علایم همراه نیز وجود داشت، اما ویژگی درد قلبی یکسان بود. میانگین نمره‌ی مربوط به شدت علایم درد، تعریق و تپش قلب در زنان به طور معنی‌داری بیشتر از مردان بود. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که علایم ایجادشده در زنان و مردان مبتلا به سندرم کرونری حاد تا حدودی متفاوت می‌باشد. بنابراین توجه صرف به علایم معمول سندرم کرونری حاد می‌تواند امکان درمان در مراحل اولیه را از بیمار سلب نماید. واژگان کلیدی: سندرم کرونری حاد، علایم بالینی، سکته‌ی قلبی، زنان، مردان

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Type and Severity of Clinical Symptoms of Acute Coronary Syndromes in Men and Women

نویسندگان [English]

  • Mehdi Raei 1
  • Azam Hamidzadeh 2
  • Akram Sadat Montazeri 3
  • Zahra Naeimabadi 4
  • Amir Almasi Hashiani 5
1 Department of Biostatistics, School of Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
2 Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
3 Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
4 Department of Nursing Education, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahroud, Iran
5 Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
چکیده [English]

Background: Knowing the symptoms of heart failure and the way they are different among men and women can reduce decision making time in providing diagnostic and therapeutic measures. It can also improve the quality of the response. This study aimed to compare the type and severity of symptoms experienced by men and women with acute coronary syndromes. Methods: In this cross-sectional study, 175 patients admitted to coronary care and cardiac units of Imam Hossein Hospital (Shahroud, Iran) were evaluated. Data was collected via interviews and a checklist including demographic characteristics, symptoms, risk factors, disease history, and associated symptoms. Severity of subjective symptoms was measured through a visual analogue scale. Data was analyzed using chi-square test and independent t-tests. Findings: Out of 175 subjects with a final diagnosis of acute coronary syndrome, 100 subjects (57.1%) were women and 75 (42.9%) were men. Chest pain was significantly more common in men than in females (P = 0.004). Most patients (69.7%) reported pain in the central and upper regions of the chest. However, this symptom was significantly more prevalent among women than among men (P = 0.002). There were gender differences in some atypical symptoms but angina was similar. The mean scores of severity of pain, sweating, and palpitations were significantly higher in women. Conclusion: This study showed that symptoms of men and with acute coronary syndrome were somewhat different. Hence, excessive attention to typical symptoms of acute coronary syndrome can foreclose care in early stages. Keywords: Acute coronary syndrome, Clinical symptoms, Heart failure, Women, Men