اثر دریافت مکمل کرستین بر روی عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی و بیومارکرهای التهابی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تغذیه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کرستین فلاوونوییدی است که در طیف وسیعی از منابع غذایی یافت می‌شود، اما برخی از اثرات شناخته‌شده‌ی آن در محیط آزمایشگاه در مطالعات انسانی هنوز اثبات نشده است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی اثر دریافت مکمل کرستین بر روی عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی و بیومارکرهای التهابی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور طراحی شد که در آن 72 زن مبتلا به دیابت نوع 2 وارد شدند. افراد مورد مطالعه با روش تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. گروه مکمل روزانه یک کپسول 500 میلی‌گرمی کرستین به مدت 10 هفته مصرف کردند. متغیرهای بیوشیمیایی در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه‌گیری شدند و تغییرات آن‌ها با روش‌های آماری مناسب مقایسه گردیدند. یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 4/46 سال بود. تغییرات میانگین فشار خون سیستولی در گروه شاهد 7/11 ± 5/3- میلی‌متر جیوه و در گروه مکمل 3/9 ± 8/8- میلی‌متر جیوه بود (04/0 = P)، اما تغییرات فشار خون دیاستولی بین گروه‌ها معنی‌دار نبود (19/0 = P). HDL-c (High density lipoprotein) در هر دو گروه به طور معنی‌داری کاهش یافت، در حالی که تغییرات کلسترول، LDL-c (Low density lipoprotein)، تری‌گلیسرید و نسبت‌های TG/HDL-c و LDL-c /HDL-c بین و داخل گروه‌ها معنی‌دار نبود. مکمل کرستین به طور معنی‌داری غلظت سرمی TNFα (Tumor necrosis factor α) و IL-6 (Interlukin-6) را کاهش داد (01/0 = P و 001/0 > P به ترتیب)، اما میانگین تغییرات غلظت سرمی IL-6، TNFα و hs-CRP (High-sensitivity C reactive protein) بین گروه‌ها معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: مکمل کرستین می‌تواند باعث کاهش معنی‌دار فشار خون سیستولی شود، اما اثری بر روی سایر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی و بیومارکرهای التهابی در مقایسه با گروه شاهد ندارد. با توجه به اثرات بیولوژیکی کرستین در محیط آزمایشگاه، نیاز به مطالعات بیشتر با طراحی قوی‌تر و حجم نمونه‌ی بیشتر با دوزهای متفاوت کرستین احساس می‌شود. واژگان کلیدی: کرستین، فشار خون، پروفایل لیپیدی، بیومارکرهای التهابی

عنوان مقاله [English]

Effects of Quercetin Supplementation on Cardiovascular Risk Factors and Inflammatory Biomarkers in Patients with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Maryam Zahedi 1
  • Reza Ghiasvand 2
  • Awat Feizi 3
  • Gholam Reza Asgari 2
1 MSc Student, Department of Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Quercetin is found in a wide range of food sources. Previous research has reported inconsistent findings about the effects of quercetin on inflammation and heart disease. Hence, the present study evaluated the effects of quercetin intake on blood pressure, lipid profile, and inflammatory biomarkers of patients with type 2 diabetes. Methods: This double-blind randomized clinical trial assessed 72 women for 10 weeks. Subjects were assigned to quercetin and placebo groups using permuted-block randomization with a block size of two. A 500 mg quercetin capsule was given to the quercetin group every day. Biochemical variables were measured at baseline and the end of the study and changes were compared using appropriate statistical methods. Findings: Quercetin intake decreased systolic blood pressure significantly (-8.8 ± 9.3 in the quercetin group vs. -3.5 ± 11.7 in the control group, P = 0.04). However, changes in diastolic blood pressure in two groups were not significantly different (P = 0.19). While high density lipoprotein cholesterol (HDL-c) was significantly decreased in both groups, there were no significant with group or intragroup differences in changes in total cholesterol, low density lipoprotein cholesterol (LDL-c), triglycerides (TG), and ratio of TG/HDL-c and LDL-c/HDL-c. Quercetin supplementation significantly reduced serum concentration of tumor necrosis factor alpha (TNFα) and interleukin-6 (IL-6) (P = 0.01 and P < 0.01, respectively). Nevertheless, the mean changes in serum levels of IL-6, TNFα, and high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) were not significantly different between groups. Conclusion: Although quercetin supplementation significantly reduced systolic blood pressure, it had no effects on other cardiovascular risk factors and inflammatory biomarkers. Considering the biological effects of quercetin in vitro, more studies with stronger design, larger sample size, and different doses of quercetin are warranted. Keywords: Quercetin, Lipid profile, Blood pressure, Inflammatory biomarkers