مقایسه‌ی فراوانی نسبی کشت مثبت میکروارگانیسم در آب شهر اصفهان قبل و بعد از تصفیه، بعد از عبور از لوله‌ها و مایع دیالیز و قبل از ورود به فیلتر دیالیز

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی اصفهان و گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی و مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد، گروه بیوتکنولوژی، آزمایشگاه بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماران تحت همودیالیز در هر بار دیالیز در مجاورت حجم قابل توجهی از آب قرار می‌گیرند. در عین حال به علت این که آب دیالیز به طور مستقیم با خون بیمار در تماس می‌باشد. اگر رعایت گندزدایی منظم لوله‌ها انجام نشود، احتمال بروز عوارض ناشی از انتقال اندوتوکسین تولیدشده از باکتری‌ها در آب به بدن بیمار وجود خواهد داشت. بنابراین کنترل مرتب دستگاه دیالیز و تجهیزات ضد عفونی‌کننده‌ی آب دستگاه، امری لازم و ضروری می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی فراوانی نسبی کشت مثبت میکروارگانیسم در آب شهر قبل و بعد از تصفیه، کشت آب بعد از عبور از لوله‌ها و کشت مایع دیالیز قبل از ورود به فیلتر (صافی) دیالیز در بخش همودیالیز بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به انجام رسید. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مداخله‌ای که در سال‌های 1389 و 1391 در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد، از آب شهر قبل و بعد از تصفیه، بعد از عبور از لوله‌ها و از محلول دیالیز قبل از فیلتر، یک نمونه گرفته شد و جهت کشت ارسال گردید. نمونه‌های گرفته شده در محیط TSA (Tryptic soy agar) کشت داده شد و سپس بررسی میکروبیولوژیک بر روی باکتری‌های جداشده انجام گردید. مداخله شامل ضد عفونی کردن لوله‌های انتقال آب و تعویض لوله‌های بخش همودیالیز بود. یافته‌ها: در 8 نمونه (57 درصد) از 14 نمونه‌ی اخذ شده در زمان قبل از مداخله، باکتری رشد نمود که در 5 مورد E.coli و در 3 مورد پسودوموناس و در یک نمونه نیز قارچ کاندیدیا بود. ولی بعد از اقدامات مداخله‌ای (شامل تعویض و ضد عفونی لوله‌های آب) از 14 نمونه‌ی گرفته ‌شده فقط در یک نمونه‌ی آب، بعد از تصفیه و قبل ورود به لوله‌های آب دیالیز، باکتری آلکالیژنز رشد نمود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، احتمال رشد باکتری در سیستم تصفیه آب دیالیز بسیار زیاد است و برای مقابله با آن نیاز به ضد عفونی مرتب و کشت و نمونه‌گیری میکروبی منظم است. بنابراین لازم است سیستم تصفیه‌ی آب طبق یک برنامه‌ی روتین به طور مرتب ضد عفونی و نمونه‌برداری میکروبی شود. واژگان کلیدی: همودیالیز، محلول دیالیز، آلودگی میکروبی

عنوان مقاله [English]

Relative Frequency of Microorganisms in Piped Water and Dialysis Fluid in the Hemodialysis Section of Alzahra Hospital, Iran

نویسندگان [English]

  • Shiva Seirafian 1
  • Shahram Taheri 1
  • Mozhgan Mortazavi 1
  • Mohammad Reza Baradaran Shoraka 2
  • Mojtaba Akbari 3
  • Sina Mobasherizadeh 4
  • Samereh Nouri 5
1 Associate Professor, Isfahan Kidney Diseases Research Center AND Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 PhD Student, Department of Microbiology, School of Medicine AND Student Research Committee AND Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Department of Biotechnology, Clinical Laboratory, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Patients under hemodialysis are exposed to remarkable volume of water. As dialysis water is in direct contact with patients’ blood, absence of regular disinfection of pipes will facilitate the transfer of the endotoxins produced by bacteria in water to the patient's body. Thus, regular control of dialysis system and water disinfectant equipment is compulsory. This study aimed at comparing relative frequency of positive culture for microorganisms in piped water before and after filtration, culture of water after passing from pipes, and culture of dialysis fluid before entering the dialysis filter in hemodialysis section of Alzahra Medical Center (Isfahan, Iran). Methods: During 2010 and 2012, an interventional study was performed in Alzahra Hospital. Samples were taken from piped water before and after filtration and from dialysis fluid before passing from membrane. The obtained samples were cultured in tryptic soy agar (TSA) and the isolated bacteria were then evaluated. Interventions included the disinfection of pipes used for transmission of water and replacement of pipes in hemodialysis section. Findings: Purified water was studied before and after passing the pipes. Dialysis fluid was also assessed before and after the intervention. Bacteria had grown in eight out of 14 samples (57%) before the intervention. In fact, five samples developed Escherichia coli, three had pseudomonas, and one had candida. However, after the intervention, only one out of 14 samples was found to have bacteria (alcaligenes) after filtration and before entering dialysis water pipes. Conclusion: According to the results of this study, the probability of bacterial growth is very high in filtration system of dialysis water. Regular disinfection and microbial sampling and culture are hence crucial. Keywords: Hemodialysis, Dialysis fluid, Microbial contamination