اپتوژنتیک: تکنیک سال 2010، استراتژی، کاربردها و جهت‌گیری کلینیکی آن

نوع مقاله : Review Article

نویسندگان

1 استادیار، گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

فهم چگونگی عمل نورون‌های مختلف در مغز همواره به عنوان یک اولویت در مطالعات علوم اعصاب چه در سطح پایه و چه در سطح کلینیکی مطرح بوده است. توانایی استفاده از نور جهت مهار یا فعال‌سازی انواع خاصی از نورون‌ها در شبکه‌ی عصبی که توسط اپتوژنتیک فراهم می‌شود، توانمندی‌های محققین علوم اعصاب را در فهم چگونگی مشارکت نورون‌ها در عملکرد مغز، چه در شرایط سلامت و چه در شرایط بیماری، افزایش می‌دهد. اپتوژنتیک تکنیکی است که به ما این اجازه را می‌دهد که به صورت دقیق و سریع سیستم‌های تعریف‌شده‌ی بیولوژیکی را کنترل نماییم. چنین مطالعاتی می‌تواند در محدوده‌ی یک سلول تا یک موجود کامل متحرک صورت گیرد. پیشرفت‌های اپتوژنتیکی با مهیا نمودن کنترل‌های نوری سریع و دقیق زمینه‌های جدیدی را در این گونه مطالعات و به ویژه در شبکه‌های عصبی به صورت In vivo و In vitro ایجاد نموده است. این مطالعات به طور معمول بر پایه‌ی استفاده از فیبرهای نوری مرتبط با امواج لیزر یا دیودهای نوری کاشته‌شده در بدن حیوان که به صورت بی‌سیم با یک منبع انرژی مرتبط می‌باشد، استوار است. در این مطالعات حیوان هوشیار است و قابلیت پاسخ‌دهی آگاهانه به تحریکات را دارد. به تازگی یک سیستم بی‌سیم جهت استفاده در مطالعات طولانی مدت در حیوانات متحرک طراحی و استفاده شده است. واژگان کلیدی: علوم اعصاب، اپتوژنیک، کانال یونی حساس به نور

عنوان مقاله [English]

Optogenetics: Method of the Year 2010, Strategy, Application and it's Future Directions Towards Clinical Application

نویسندگان [English]

  • Meraj Pourhossein 1
  • Hadi Mirzapour 2
1 Assistant Professor, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Understanding the function of different kinds of neurons in the brain has been a priority in basic and clinical neuroscience for ages. Optogenetics provides the ability to use light to inhibit or activate specific neuron types within neural networks. It enhances the ability of neuroscientists to understand how neurons contribute to brain functions both in health and disease. Optogenetics is a technology that allows fast control of precisely defined events in biological systems from cells of a cell culture to very complex systems in freely moving animals. Optogenetic approaches deliver precise and fast optical control and open new landscapes for the study of biological processes within neural networks in vivo and in vitro. Experiments on conscious animals usually insert an optical fiber connected to a remote laser into the brain or employ an implanted light-emitting diode (LED) connected to a remote power source. Recently, a fully wireless system has been designed to allow long-term experiments on moving animals. The present study reviewed available optogenetic approaches. Keywords: Optogenetics, Neuroscience, Light sensitive ion channel

دوره 30، شماره 215 - شماره پیاپی 215
بهمن و اسفند 1391
صفحه 2072-2083
  • تاریخ دریافت: 03 مرداد 1391
  • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401