ارتباط سطح سرمی لپتین و نیتریک اکساید در موش‌های Balb/C چاق

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نیتریک اکساید یکی از عوامل آزاد‌شونده از اندوتلیوم است که اثرات متعددی بر عروق دارد. هدف این مطالعه، تعیین سطح سرمی نیتریک‌ اکساید و ارتباط آن با سطح سرمی لپتین در موش‌های چاق و شاهد بود.روش‌ها: تعداد 12 موش از نژاد Balb/C به دو گروه تحت تغذیه با رژیم غذایی پر چرب (چربی 60 درصد) و رژیم غذایی طبیعی (گروه شاهد) تقسیم شدند. پس از 20 هفته، نمونه‌ی خونی از حیوانات گرفته و سطح سرمی نیتریک اکساید با استفاده از روش Griess و سطح سرمی لپتین اندازه‌گیری شد و ارتباط این دو عامل بررسی گردید. یافته‌ها: وزن حیوانات تغذیه ‌شده با رژیم غذایی پر چرب به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود. سطح سرمی نیتریک اکساید در گروه چاق بالاتر از گروه شاهد بود و این تفاوت معنی‌دار بود (6/2 ± 62/17 در مقابل 4/2 ± 93/11 میکرومول در لیتر؛ 05/0 > P). سطح سرمی لپتین نیز در حیوانات چاق به طور معنی‌داری بالاتر از گروه شاهد بود (05/0 > P) و ارتباط مثبتی بین سطح سرمی لپتین و نیتریک اکساید در گروه‌های مورد مطالعه وجود داشت (78/0 = r). نتیجه‌گیری: تغذیه‌ی موش‌ها با رژیم غذایی پر چرب سبب افزایش سطح سرمی لپتین و نیتریک اکساید در مقایسه با گروه شاهد می‌شود و ارتباط نزدیک و مثبتی بین سطح سرمی این دو عامل وجود دارد. واژگان کلیدی: نیتریک اکساید، لپتین، چاقی

عنوان مقاله [English]

Correlations between Serum Leptin and Nitric Oxide Concentrations in Obese and Control BALB/c Mice

نویسندگان [English]

  • Niloofar Shabanikia 1
  • Hajar Saeidi 1
  • Elmira Kalantari 1
  • Zoya Tahergorabi 2
  • Majid Khazaei 3
1 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Department of Physiology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Nitric oxide (NO) is an endothelium-derived relaxing factor with several effects on vascular structure. The aim of this study was to investigate the correlation between serum leptin and nitric oxide concentrations in obese and control BALB/c mice. Methods: Twelve male BALB/C mice were allocated to control and obese groups. Obesity was induced by administration of a high fat diet (60% fat) for 20 weeks. The control group received normal diet during the study. After 20 weeks, blood samples were taken and serum NO and leptin concentrations were measured. Correlations between the measured factors and obesity were evaluated. Findings: Body weight of obese mice was significantly higher than controls. Serum NO concentration in obese animals was higher than the control group (17.62 ± 2.60 vs. 11.93 ± 2.40 μmol/l; P < 0.05). Serum leptin was also higher in obese animals compared to the control group. There was also a positive correlation between serum leptin and NO concentrations (r = 0.78). Conclusion: Diet-induced obesity caused significant increases in serum NO and leptin concentrations. Moreover, a positive correlation between serum NO and leptin levels was detected. Keywords: Nitric oxide, Leptin, Obesity