بررسی میزان به کارگیری استانداردهای مشاوره از دیدگاه مراجعین برنامه‌ی بهداشت باروری در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، واحد بهداشت باروری و تنظیم خانواده، شبکه‌ی بهداشت استان اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت به کارگیری استانداردهای مشاوره توسط مشاور بهداشت باروری در جهت نیل به اهداف برنامه‌ی بهداشت باروری و تنظیم خانواده، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی میزان به کارگیری استانداردهای مشاوره از دیدگاه مراجعین برنامه‌ی بهداشت باروری در شهر اصفهان در سال 1390 انجام گرفت.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، بر روی 236 نفر از مددجویان برنامه‌ی بهداشت باروری مراجعه‌کننده به 20 پایگاه مراکز بهداشت شماره‌ی 1 و 2 اصفهان، که به روش تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه‌ی استانداردهای مشاوره بر اساس چک لیست وزارت بهداشت و درمان به عنوان استاندارد خدمات مشاوره استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 و آزمون‌های ANOVA، 2χ و Student-t انجام گرفت. یافته‌ها: اکثریت مددجویان کلیه‌ی استاندارد‌های مربوط به حیطه‌های ارتباط لفظی و غیر لفظی مشاوره، شرایط مشاوره، انتخاب روش پیشگیری و تبیین اهمیت بهداشت باروری را مطلوب ارزیابی کردند. در مقایسه‌ی شاخص‌های مختلف اصلاح باورهای غلط مددجو درباره‌ی روش‌های پیشگیری بیشترین تطابق با استاندارد و کمک کردن به تصمیم‌گیری آگاهانه‌ی مددجو کمترین تطابق با استاندارد را داشت. نتیجه‌گیری: به کارگیری استانداردهای مشاوره در پایگاه‌های شهری اصفهان در مجموع مطلوب ارزیابی شد، اگر چه نیاز به بررسی و ارتقای سطح کیفی بعضی از حیطه‌های مشاوره امری ضروری به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: برنامه‌ی بهداشت باروری، مراجعین برنامه‌ی تنظیم خانواده، استانداردهای مشاوره‌ی بهداشت باروری

عنوان مقاله [English]

The Use of Counseling Standards in a Fertility Health Program from the Perspective of Clients

نویسندگان [English]

  • Ziba Farajzadegan 1
  • Niloufar Ashtari 2
  • Leila Manzouri 3
  • Amir Loghmani 4
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Specialist in Community Medicine, Fertility Health and Family Planning Unit, Provincial Health Center, Isfahan, Iran
4 Resident, Department of Community Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Using counseling standards by fertility health counselors is necessary in achieving the goals of every fertility health and family planning program. The current study investigated the implementation of counseling standards by counselors from the viewpoint of fertility health clients in Isfahan, Iran during 2011. Methods: This study was conducted on 236 randomly-selected clients of the fertility health program in 20 counseling centers in Isfahan. The counseling standard questionnaire (designed based on a checklist provided by the Iranian Ministry of Health) was used to collect data. Statistical analyses were performed using analysis of variance, chi-square test, and t-tests in SPSS16. Findings: Most clients ranked verbal and non-verbal communication, counseling conditions, selection of contraceptive method, and describing the importance of fertility health as satisfactory. In contrast, correcting the wrong beliefs of clients about the contraceptive methods and helping them choose the right decision were less satisfactory according to the standards. Conclusion: The use of counseling standards in the studied health fertility program was mostly ranked as satisfactory. Nevertheless, improvement of some qualitative domains of counseling seems necessary. Keywords: Fertility health program, Family planning program, Clients, Fertility health counseling standards