ارزیابی بیولوژیک لتروزول بارشده در نانوکپسول‌های لیپیدی بر روی رده‌ی سلولی MCF-7

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه شیمی دارویی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی داروسازی، گروه فارماسیوتکس، دانشکده‌ی داروسازی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه فارماسیوتکس، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مهار‌کننده‌های آروماتاز از جمله لتروزول با جلوگیری از سنتز استروژن در درمان سرطان‌های سینه‌ی وابسته به استروژن کاربرد دارند، ولی تأثیر آن‌ها روی بافت‌های سالم در کنار بافت‌های سرطانی، عوارضی را در مریض ایجاد می‌کند. طراحی یک روش دارورسانی هدفمند می‌تواند کارایی این داروها را اختصاصی کند. یکی از این روش‌ها فرموله کردن لتروزول در نانوکپسول‌های لیپیدی بود.روش‌ها: نانوکپسول‌های لیپیدی در اندازه‌ای کمتر از 100 نانومتر با استفاده از روش تغییر فاز تهیه شد و با تعیین اندزه‌ی ذره‌ای، پتانسیل زتا و اندکس پلی‌دیسپرسیتی توسط دستگاه زتا سایزر مالورن، ارزیابی گردید. در ادامه اثر سایتوتوکسیک نانوکپسول‌های حاوی لتروزول و لتروزول آزاد، توسط روش MTT بر روی سلول‌های MCF-7، که از سرطان پستان و دارای گیرنده‌ی استروژنی هستند، مقایسه شد. یافته‌ها: از بین همه‌ی فرمولاسیون‌های طراحی‌شده، فرمول S17O20L1.5W3.5 که دارای اندازه‌ی ذره‌ای 9/3 ± 100، پتانسیل زتای 4/0 ± 6/3-، اندکس پلی‌دیسپرسیتی 08/0 ± 283/0 و کارایی بارگیری 5/1 ± 6/96 بود، انتخاب گردید. سمیت سلولی نانوکپسول‌های طراحی‌ شده معادل 80 درصد سمیت سلولی لتروزول و وابسته به دوز بود؛ به طوری که غلظت 5/1 محلول استوک بیش از 60 درصد و غلظت 10/1 آن کمتر از 40 درصد از سلول‌ها را کشت. نتیجه‌گیری: نانو‌کپسول‌های لیپیدی لتروزول اثربخشی مناسبی علیه سلول‌های سرطانی MCF-7 از خود نشان می‌دهد که قابل قیاس با داروی آزاد لتروزول می‌باشد. واژگان کلیدی: نانوکپسول لیپیدی، لتروزول، سرطان سینه، MCF-7، MTT assay

عنوان مقاله [English]

Biological Effects of Letrozole-Loaded Lipid Nanocapsules on MCF-7 Cell Line

نویسندگان [English]

  • Hojjat Sadeghi Aliabadi 1
  • Abolfazl Karimimanesh 2
  • Jaleh Varshosaz 3
1 Professor, Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Pharm D Student, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Aromatase inhibitors such as letrozole inhibit the synthesis of estrogens and help in the treatment of estrogen-dependent breast cancer. Using letrozole-loaded lipid nanocapsules (LNCs) as site directed drugs may help in the treatment of these tumors. Methods: LNCs were prepared by triglycerides, lecithin and polyethylene glycol in water phase inversion method. Prepared LNCs had particle size of less than 100 nm and were characterized with their particle size, zeta potential, and polydispersity index by Malvern Zeta-Sizer. LNCs were tested against MCF-7 cells (human breast adenocarcinoma cell line). They were compared with free letrozole in terms of cytotoxicity using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. Findings: S17O20L1.5W3.5, with particle size of 100 ± 3.4 nm, zeta potential of -3.6 ± 0.4, polydispersity of 0.283 ± 0.08, and loading efficiency of 96.6 ± 1.5, was the optimum formulation. Cytotoxicity of the prepared LNCs was 80% of that of free letrozole. This effect was concentration-dependent, i.e. cell survivals in stock solutions of 50 µg/ml, 10 µg/ml, and 5 µg/ml were 20%, 40%, and 60 %, respectively. Conclusion: LNCS can be used as a selective formulation against cancer cells. Their cytotoxic effect is comparable to free letrozole. Keywords: Lipid nanocapsules, Letrozole, Breast cancer, MCF-7, MTT assay