ویژگی‌های زبان در بیماری ریفلاکس معده به مری از دیدگاه طب سنتی چینی: یک مطالعه‌ی مورد- شاهد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه طب سنتی و گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات جامع‌نگر عملکرد گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری ریفلاکس معده به مری به علت اختلال عملکرد اسفنگتر تحتانی مری پدید می‌آید و تماس زبان با ترشحات معده می‌تواند اثرات متفاوتی داشته باشد که با روش‌های مختلف قابل ارزیابی است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط ویژگی‌های ظاهری زبان که در طب سنتی مطرح شده است با بیماری ریفلاکس معده به مری و به دنبال آن امکان استفاده از زبان به عنوان یک ابزار ساده و در دسترس، جهت کمک به تشخیص بیماری بود. روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهد، 50 بیمار دارای علایم ریفلاکس معده- مروی تأیید شده از سوی متخصص گوارش و 50 نفر فرد سالم بررسی شدند. افراد جهت تشخیص بیماری ریفلاکس (با توجه به معیار سوزش جناغ سینه و رگورژیتاسیون حداقل یک بار در هفته) مورد مصاحبه قرار گرفتند. سپس از زبان افراد یک تصویر و فیلم با دوربین تصویربرداری گرفته شد. کلیه‌ی تصاویر و فیلم‌های به دست ‌آمده از افراد دو گروه توسط یک فرد آموزش ‌دیده، از نظر رنگ و ضخامت بار، شکل یا اندازه، رنگ، ساختار (مانند ترک و شکاف) و تغییرات کناره‌های زبان مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: حالت‌های مختلف هر یک از ویژگی‌های زبان (شامل ضخامت و رنگ بار زبان، شکل یا اندازه‌ی زبان، ساختار زبان و کناره‌های زبان) بین دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی‌داری نداشت، اما یافته‌های غیر طبیعی در ساختار و رنگ زبان در گروه مورد، فراوانی بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: به طور مشخص هر یک از حالت‌های مختلف خصوصیات ماکروسکوپیک زبان از نظر طب سنتی چینی، که در این مطالعه بررسی گردید، قابل استفاده در تشخیص قطعی و به موقع بیماری ریفلاکس معده- مروی نمی‌باشد. واژگان کلیدی: ریفلاکس معده به مری، زبان، طب سنتی چینی

عنوان مقاله [English]

Characteristics of the Tongue in Gastroesophageal Reflux Disease from the Perspective of Traditional Chinese Medicine: A Case-Control Study

نویسندگان [English]

  • Majid Avijgan 1
  • Amin Eslami Farsani 2
  • Ziba Farajzadegan 3
  • Peyman Adibi 4
1 Professor, Department of Traditional Medicine AND Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Nosocomial Infections Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Gastroesophageal reflux disease arises due to lower esophageal sphincter dysfunction. As tongue contact with stomach secretions can have different effects, we compared tongue characteristics mentioned in Chinese medicine in patients with gastroesophageal reflux disease and healthy individuals. Methods: This case-control study evaluated 50 patients with confirmed gastroesophageal reflux disease and 50 healthy controls. The subjects were interviewed to detect the symptoms of the disease (including regurgitation and heartburn). Photos and videos of their tongues were then taken and assessed by a trained person in terms of coat thickness and color, shape or size, color, appearance (such as grooves and cracks), and margins. Findings: Most of the characteristics of the tongue did not significantly differ between cases and controls. However, abnormal structure and color of the tongue had significantly higher frequency in the case group than in the control group. Conclusion: Apparently, none of the macroscopic characteristics of the tongue (recommended by Chinese medicine) can be a valid and definite criterion in early diagnosis of gastroesophageal reflux disea. Keywords: Gastroesophageal reflux disease, Tongue, Tongue in traditional medicine