بررسی شیوع کلونیزاسیون رکتوواژینال استرپتوکوک گروه B در زنان باردار توسط تکنیک PCR

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 استادیار، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

3 استادیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

4 مربی، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

5 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

6 دانشیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: Streptococcus agalactiae یکی از علل مهم ایجاد مننژیت و سپتی‌سمی در نوزادان، عفونت‌های داخل رحمی و پارگی کیسه‌ی آب در زنان باردار می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع کلونیزاسیون GBS (Group B Streptococci) در ناحیه‌ی رکتوواژینال زنان 15 تا 40 سال باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر یزد در سال 1391 انجام شد. روش‌ها: نمونه‌گیری از 250 خانم باردار از ناحیه‌ی رکتوواژینال و کشت نمونه‌ها بر روی محیط بلاد آگار گوسفندی انجام گردید. کلنی‌های مشکوک به GBS توسط تست‌های کاتالاز منفی، هیدرولیز هیپورات و کمپ مثبت و رنگ‌آمیزی گرم تعیین هویت شدند و تأیید قطعی GBS با تکثیر ژن cpsH به وسیله‌ی روش مولکولی PCR (Polymerase chain reaction) انجام شد. یافته‌ها: از کشت 250 نمونه‌ی مورد بررسی، در 49 نمونه (6/19 درصد) استرپتوکوکوس اگالاکتیه جدا شد که پس از انجام PCR تمامی 49 نمونه‌ی GBS دارای قطعه‌ی 550 جفت بازی مربوط به ژن cpsH بودند. بیشترین میزان شیوع در سنین 25-20 سال و کمترین میزان در سنین 20-15 سال مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه لزوم انجام اقدامات پیشگیری مناسب ضروری به نظر می‌رسد تا در صورت نیاز با استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها از بروز عوارض حاد و آسیب‌رسان در نوزادان و مادران جلوگیری شود. واژگان کلیدی: استرپتوکوکوس اگالاکتیه، گروه B استرپتوکوکوس، رکتوواژینال، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Recto-Vaginal Colonization of Group B Streptococcus in Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Moloud Absalan 1
  • Gilda Eslami 2
  • Hengameh Zandi 3
  • Ahmad Mosaddegh 4
  • Mahmood Vakili 5
  • Mohammad Bagher Khalili 6
1 MSc Student, Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Parasitology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4 Lecturer, Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
5 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
6 Associate Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background: Streptococcus agalactiae is the major cause of meningitides and septicemia in infants and also intrauterine infection and preterm labor in pregnant women. This study aimed to determine the prevalence of group B streptococci (GBS) colonization in rectovaginal region of 15 to 40 years, pregnant women. Methods: Recto-vaginal swab samples from 250 pregnant women referred to health centers in the city of Yazd, Iran, 2002, were taken. The specimens were cultured on sheep blood agar and the presence of GBS was identified with catalase-negative, hipporte hydrolysis, CAMP (Christie Atkins Munch-Petersen) test, and Gram staining. Results were confirmed by polymerase chain reaction (PCR) molecular methods for the amplification of cpsH capsular gene. Findings: Out of 250 samples, 49 (19.6%) were identified as Streptococcus agalactiae. All 49 samples were PCR positive with cpsH gene fragment with a 550 bp fragment in length that were assessed with 1% gel agarose electrophoresis. The most prevalence was identified among women with 20-25 years old and the least one among 15-20. Conclusion: Statistics of GBS prevalence varies in different regions which could be due to various factors such as age, sex, culture method and the inherent differences in study populations and increased use of antibiotics in some populations. Due to high prevalence of GBS in Yazd, Iran, appropriate screen/control programs would be necessary to prevent the damages in infants and mothers. Keywords: Streptococcus agalactiae, Group B streptococcus, Rectovaginal, Polymerase chain reaction (PCR)