تجارب بیماران از برخورد‌های حرفه‌ای پزشک معالج خود در طول مدت بستری در بیمارستان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ارائه‌ی خدمات سلامت، رفتارهای حرفه‌ای پزشکان در مواجهه با بیمار است که تأثیر بسزایی در روند درمان وی خواهد داشت. کسب اطلاع از ابعاد این رفتارها برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی و مدیریتی در محیط بالینی ضروری است. هدف مطالعه‌ی حاضر، تبیین ابعاد مختلف برخوردهای حرفه‌ای پزشک معالج از طریق استخراج نظرات و بررسی عمیق تجارب بیماران بود. روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی کیفی بود که در سال 1390 در اصفهان انجام شد. جامعه‌ی مورد تحقیق، بیماران بستری در بخش‌های داخلی و جراحی دو بیمارستان آموزشی بودند. نمونه‌گیری مبتنی بر هدف تا رسیدن به اشباع اطلاعات در محیط تحقیق انجام پذیرفت. جمع‌آوری اطلاعات پس از اخذ رضایت آگاهانه از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختارمند با استفاده از راهنمای مصاحبه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها در 17 مصاحبه‌ی انجام‌شده به روش تجزیه و تحلیل محتوا و استخراج درون‌مایه انجام پذیرفت. یافته‌ها: تحلیل داده‌های مطالعه‌ی کیفی، منجر به استخراج 333 کد در 4 طبقه‌ی اصلی و 19 طبقه‌ی فرعی گردید. 4 طبقه‌ی اصلی شامل ارتباط پزشک با بیمار با 5 طبقه‌ی فرعی، انتظارات حرفه با 9 طبقه‌ی فرعی، دیدگاه انسانی پزشک به بیمار با 2 طبقه‌ی فرعی و صفات عالی پزشک با 3 طبقه‌ی فرعی بود. نتیجه‌گیری: از یافته‌های این پژوهش با استخراج یک سری مفاهیم واقعی در خصوص تجارب مثبت و منفی بیماران در خصوص نحوه‌ی برخورد پزشک معالج در محیط بالین می‌توان از نیازهای روحی، روانی، عاطفی و اجتماعی بیماران به طور عمیق اطلاع حاصل نمود و از آن‌ها در فرایند برنامه‌ریزی درسی و ارزشیابی خدمات بهداشتی- درمانی جهت ارائه‌ی خدمات مطلوب به بیماران بهره گرفت. واژگان کلیدی: تجارب بیماران، برخوردهای حرفه‌ای، حرفه‌ای‌گری، پزشک معالج

عنوان مقاله [English]

Patients’ Experiences about Their Physician Professional Encounters during Hospitalization

نویسندگان [English]

  • Nasrin Firouzabadi 1
  • Nikoo Yamani 2
  • Tahereh Changiz 3
1 Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the most important aspects of health services is physicians’ professional behaviors that will affect treatment process. Obtaining information of behavioral dimensions is essential for educational and managerial planning in clinical setting. This study aimed to identify the different aspects of professional treating physicians’ encounters via extracting and reviewing patients’ opinions and deep experiences. Methods: In this qualitative study, the hospitalized patients in internal and surgical wards of two educational hospitals in Isfahan, Iran, in 2011 were enrolled. Sampling was done by purposive sampling method to achieve data saturation in this field. After signing an informed consent by the patient, a semi-structured interview was done by the researchers using interview guide. The gathered data were analyzed by content analyzing method and extracting themes. Findings: From the 17 interviews, 333 codes in four themes and 19 sub-themes were extracted. The themes were “physician-patient communication” with 5 sub-themes, “expectations of profession” with 9 sub-themes, “physician’s humane perspective to patient” with 2 sub-themes, and “physician’s excellent characteristics” with 3 sub-themes. Conclusion: Findings of this study demonstrated a series of actual concepts about patients’ positive and negative experiences related to their physicians’ encounters in clinical settings; these findings let us to comprehend the spiritual, psychological, affective, and social needs of patients. In addition, they may be used in educational planning process and health care service evaluation to achieve optimum services for patients. Keywords: Patients’ experiences, Professional encounters, Professionalism

دوره 30، شماره 220 - شماره پیاپی 220
بهمن و اسفند 1391
صفحه 2376-2391
  • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1391
  • تاریخ بازنگری: 29 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401