رابطه‌ی بین ذهن‌آگاهی و عملکرد جسمانی و روان‌شناختی زنان مبتلا به کمر درد مزمن: بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ذهن‌آگاهی (Mindful) باعث کاهش تأثیر شناخت‌ها، احساسات و عواطف منفی مؤثر بر رفتار می‌شود. همچنین ممکن است ذهن‌آگاهی بر تجربه‌ی اضطراب مرتبط با درد اثرگذار باشد. به همین دلیل ممکن است به این وسیله موجب بهبود سایر جنبه‌های عملکرد جسمانی و روان‌شناختی ‌شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای متغیر اضطراب بین ذهن‌آگاهی و عملکرد جسمانی و روان‌شناختی در زنان مبتلا به کمر درد مزمن بود. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 144 نفر از زنان مبتلا به کمر درد مزمن به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس از طریق مقیاس هوشیاری توجه ذهن‌آگاهانه، مقیاس اضطراب بیمارستانی و پرسشنامه‌ی وضعیت سلامتی مورد سنجش قرار گرفت. داده‌های حاصل با استفاده از مدل تحلیل مسیر (Path analysis) و با نرم‌افزار LISREL تحلیل گردید. شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل مسیر از مطلوبیت کافی برای تأیید مدل برخوردار بود. یافته‌ها: ذهن‌آگاهی با اضطراب رابطه‌ی منفی و با عملکرد جسمانی و روان‌شناختی رابطه‌ی مثبت داشت (01/0 > P). به علاوه، بر اساس مدل تحلیل مسیر، اضطراب نقش واسطه‌ای در ارتباط بین ذهن‌آگاهی و عملکرد جسمانی و روان‌شناختی نشان داد و این نقش بر حسب شاخص‌های برازش مدل تأیید گردید. نتیجه‌گیری: بر اساس نقش واسطه‌ای اضطراب لازم است که قبل از اجرای روش‌های درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، سطح اضطراب بیماران مبتلا به کمر درد مزمن سنجیده شود و سپس این روش‌ها اجرا گردد. واژگان کلیدی: اضطراب، ذهن‌آگاهی، عملکرد جسمانی، عملکرد روان‌شناختی، کمر درد مزمن

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Mindfulness and Physical and Psychological Functioning among Women with Chronic Low Back Pain: The Mediating Role of Anxiety

نویسندگان [English]

  • Ilnaz Sajjadian 1
  • Hamid Taher Neshatdoost 2
  • Hosein Molavi 2
  • Saeed Abrishamkar 3
1 Psychologist, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Psychology, School of Educational Science and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Mindfulness may mediate the influences of negative cognitions, sensations, and emotions affecting behavior. Besides, mindfulness may affect the experience of pain-related anxiety, and thereby improve other aspects of physical and psychosocial functioning. The purpose of this study was to investigate the potential mediating role of pain-related anxiety between mindfulness and physical and psychosocial functioning in women with chronic low back pain. Methods: In this cross sectional study, 144 women with chronic low back pain were selected by randomize simple sampling method. Mindful attention awareness scale, Hospital anxiety scale, and Health status inventory were used to assess the participants’ status. The data were analyzed by LISREL8.50 software. Findings: The results showed a negative relationship between mindfulness and anxiety and a positive relationship between mindfulness and physical and psychological functioning (P < 0.01). In addition, based on the path analysis model, anxiety was found to mediate the relationship of mindfulness and physical and psychological functioning (P < 0.01). Path analysis showed that the mediation model had adequate indices for physical and psychosocial functioning. Conclusion: Regarding the mediation role of anxiety, the anxiety level should be assessed before starting mindfulness-based treatment methods among women with chronic low back pain. Keywords: Anxiety, Mindfulness, Physical functioning, Psychosocial functioning, Chronic low back pain