جداسازی مایکوباکتریوم‌های غیر سلی از منابع آبی بیمارستانی شهر اصفهان با استفاده از روش‏ های فنوتیپیک میکروبیولوژیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه‌ی مایکوباکتریوم‌های غیر سلی به دلیل اهمیت و اثرات اثبات شد‌ه‌ای که در امر سلامت عمومی اجتماعات انسانی دارند، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، در میان عوامل محیط زیستی، آب نقش عمده‌‌ای را به عنوان منبع و واسطه‌ی انتقال این گروه از میکروارگانیسم‌ها به انسان ایفا می‌نماید. شواهد متعددی دال بر ارتباط مایکوباکتریوم‌های موجود در آب بیمارستان‌ها با عفونت‌های فرصت‌طلب بیماران وجود دارد. هدف از این پژوهش، تنظیم کردن یک روش به منظور جداسازی مایکوباکتریوم‌های غیر سلی از انواع منابع آبی بود. روش‌ها: مجموع 85 نمونه آب از منابع آبی بیمارستان‌های اصفهان برداشت شد و پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه ابتدا به وسیله‌ی ستییل پیریدینیوم کلراید 005/0 آلودگی‌زدایی گردید. سپس عمل فیلتراسیون با استفاده از فیلتر میلی‌پور 45/0 میکرومتر صورت گرفت و روی محیط لونشتین جانسون کشت داده شد و در دماهای مختلف انکوبه گردید. یافته‌ها: از مجموع 85 نمونه 40 ایزوله (48 درصد) مایکوباکتریوم جداسازی گردید، که 28 ایزوله (70 درصد) مربوط به آّب شیر،7 ایزوله (5/17 درصد) از آب دوش و 5 ایزوله (5/12 درصد) از آب چاه بود. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که درصد قابل توجهی از منابع آبی آلوده به مایکوباکتریوم‌ها هستند. چنانچه افراد با ضعف سیستم ایمنی مانند سالمندان، کودکان و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای در معرض این گونه میکروب‌ها قرار گیرند می‌تواند پیامد خطرناکی داشته باشد. واژگان کلیدی: مایکوباکتریوم‌های غیر سلی، آّب‌های بیمارستانی، فیلتراسیون

عنوان مقاله [English]

Isolation of Nontuberculous Mycobacteria Existing in Isfahan (Iran) Hospital Water Supplies by Phenotypic Method

نویسندگان [English]

  • Davood Azadi 1
  • Ramin Dibaj 2
  • Abbas Daei Naser 3
  • Hassan Shojaei 4
1 MSc Student, Department of Microbiology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Nontuberculous mycobacteria are of crucial importance in medicine due to their undisputable impact on human health. Among ecosystem factors, hospital water plays a major role as the inhabitant of mycobacteria and medium for transmission of opportunistic pathogens to a human. In addition, there is increasing evidence showing the correlation of mycobacteria in hospital water and nosocomial infection. Therefore, the aim of the current study was to assess the frequency of mycobacteria in hospital water and identify them according to Runyon classification. Methods: A total of 85 water samples were collected from hospital water resources in Isfahan, Iran. They were transferred to the research laboratory and subjected to filtration and decontamination. They were then subcultured to Lowenstein Jensen media and incubated at various temperatures and inspected weekly for the appearance of Mycobacterium-like colonies. A set of phenotypic tests were finally applied to identify the isolates based on Runyon classification. Findings: Out of 85 water samples, 76 were collected from tap waters and showers used in patient departments and the rest were collected from surface and underground water used in hospitals. Of 40 mycobacteria isolated, 15, 11, and 14 belonged to Runyon's groups of I, II and IV, respectively. Conclusion: The results of the current study showed that a noticeable rate of water resources in hospitals in Isfahan are contaminated with mycobacteria. This can be considered as a potential hazardous source of infection for patients with immunocompromised immune systems such as the elderly, children, and patients with immunodeficiency conditions. Keywords: Nontuberculous mycobacteria, Hospital water, Filtration