بررسی میزان آگاهی درباره‌ی راه‌های سرایت و پیشگیری از سایتومگالوویروس مادرزادی در پزشکان و پرستاران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه باکتری و ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه باکتری و ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به گزینه‌های درمانی محدود در سایتومگالوویروس مادرزادی راه‌های پیشگیری از سرایت این بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل آگاهی و دانش افراد برای پیشگیری از این بیماری در جامعه نقش اساس دارد. روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود و بر روی 400 نفر از پزشکان و پرستاران مشغول به کار در بیمارستان الزهرا (س) در شهر اصفهان طی دی‌ماه 1389 تا تیرماه 1390، انجام شد. پس از انجام هماهنگی‌های لازم، پرسشنامه‌ی پژوهشگر ساخته‌ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، توسط افراد مورد مطالعه تکمیل شد. نتایج حاصل از نمرات با معیارهایی مانند سن، جنس و شغل افراد مقایسه گردید. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری 2χ و ANOVA با کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 استفاده شد. یافته‌ها: در این مطالعه 400 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد، 98 نفر پزشک و 302 نفر پرستار بودند. از بین پزشکان، 30 نفر مرد و 68 نفر زن و از میان پرستاران، 52 نفر مرد و 250 نفر زن بودند. میانگین سنی این افراد 1/9 ± 7/36 سال بود. میزان آگاهی در 1 پزشک مرد ضعیف، 18 پزشک مرد متوسط و 11 پزشک مرد خوب بود؛ این ارقام در بین پزشکان زن به ترتیب صفر، 11 و 59 نفر بود (01/0 = P). همچنین میزان آگاهی در بین پرستاران مرد در 31 نفر ضعیف، 14 نفر متوسط و 7 نفر خوب بود؛ این ارقام به ترتیب در پرستاران زن 128، 83 و 39 نفر بود (20/0 = P). رابطه‌ی معنی‌داری بین مدت سابقه‌ی کار پزشکان و میزان آگاهی آن‌ها وجود داشت (001/0 > P). همچنین، پرستاران دارای سابقه‌ی کاری کمتر از 5 سال، میزان آگاهی بهتری نسبت به بقیه داشتند (04/0 = P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد که بهتر است آموزش‌های ویژه‌ای در مورد بیماری سایتومگالوویروس مادرزادی، عوارض و راه‌های سرایت و پیشگیری از آن به پرسنل بهداشتی شاغل در بیمارستان‌ها، به ویژه پرستاران، داده شود. واژگان کلیدی: سایتومگالوویروس مادرزادی، راه‌های سرایت، آگاهی، راه‌های پیشگیری

عنوان مقاله [English]

Physicians and Nurses’ Awareness of Transmission and Prevention Methods of Congenital Cytomegalovirus Infection

نویسندگان [English]

  • Sharareh Moghim 1
  • Muhannad Zanouba 2
  • Behnoud Hedayatpour 3
  • Bahram Nasr Esfahani 4
  • Hossein Fazeli 4
1 Assistant Professor, Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine AND Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Cytomegalovirus (CMV) is the most frequent cause of congenital virus infections. Considering limited treatment options, prevention methods and awareness of CMV are of utmost importance. Methods: This cross-sectional study was conducted in Alzahra Hospital (Isfahan, Iran) during 2010-11. It evaluated physicians and nurses’ awareness of congenital CMV infection. The participants’ age, sex, job and other demographic characteristics were collected using a questionnaire and analyzed with SPSS18. Findings: Of 400 participants, 98 (30 male, 68 female) were physicians and 302 (52 male, 250 female) were nurses. The mean ± SD of age was 36.7 ± 9.1 years. Among male physicians, weak, moderate, and favorable awareness was found in one, 18, and 11 subjects, respectively. While none of the female physicians had weak awareness, 11 had moderate awareness and others had favorable awareness (P = 0.01). In addition 31, 14, and seven male nurses had weak, moderate, and favorable awareness. No female nurse had weak awareness. Moderate and favorable awareness was detected in 83 and 39 female nurses, respectively (P = 0.04). Conclusion: According to results of this study, hospital staff need educations about congenital CMV and its transmission and prevention methods. Keywords: Congenital cytomegalovirus, Transmission methods, Awareness, Prevention methods