ارتباط سندرم متابولیک با شدت‌ ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس گاستروازوفاژیال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم متابولیک یکی از عمده‌ترین مسایل سلامت عمومی در جهان فعلی است و به عنوان مجموعه‌ای از ناهنجاری‌های متابولیک شامل چاقی شکمی، دیس‌لیپیدمی، فشار خون و هایپرگلایسمی شناخته می‌شود. نقش این سندرم به عنوان عامل خطر برای بیماری‌های مختلف گوارشی، شناخته شده است. با توجه به شیوع بالای سندرم متابولیک و نقش آن در بروز عوارض گوارشی، این مطالعه با هدف تعیین توزیع فراوانی نسبی سندرم متابولیک در بیماران با و بدون Erosion مروی اندوسکوپیک ناشی از ریفلاکس گاستروازوفاژیال به انجام رسید. روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی بود که بر روی 151 نفر از افرادی که طی سال‌های 89-1388 با علایم سوزش سر دل و یا Regurgitation به درمانگاه گوارش مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) و کلینیک ویژه‌ی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده، کاندید آندوسکوپی فوقانی گوارشی بودند، انجام شد. در این مطالعه علاوه بر انجام اندوسکوپی بیماران، سطح پروفایل لیپید و قند خون آن‌ها به همراه فشار خون، قد، وزن و دور کمر اندازه‌گیری شد. سپس توزیع فراوانی نسبی سندرم متابولیک در بیماران با و بدون Erosion مروی اندوسکوپیک ناشی از GERD (Gastroesophageal reflux disease) تعیین شد. شدت ازوفاژیت بر اساس تقسیم‌بندی لوس‌آنجلس (LA) در Gradeهای A تا D تقسیم بندی شد. یافته‌ها: شیوع سندرم متابولیک در بیماران فاقد Erosion 3/18 درصد، در بیماران LAA 9/17 درصد، در بیماران LAB 75 درصد و در بیماران LAC 100 درصد بود. شیوع سندرم متابولیک بر حسب شدت Erosion اختلاف معنی‌دار داشت (001/0 > P). نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه سندرم متابولیک و اجزای آن با افزایش شدت ریفلاکس گاستروازوفاژیال و عوارض ناشی از آن ارتباط دارد، بنابراین باید ارتباط این دو در بررسی‌های بیماران مد نظر قرار گرفته شود و به ویژه بیماران مبتلا به ناراحتی‌‌های گوارشی از نظر نشانگان سندرم متابولیک مورد بررسی قرار گیرند. واژگان کلیدی: سندرم متابولیک، ازوفاژیت اندوسکوپیک، Erosion مروی

عنوان مقاله [English]

The Association between Metabolic Syndrome and Severity of Esophagitis Caused by Gastroesophageal Reflux Disease

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shavakhi 1
  • Mohammad Minakari 2
  • Mahsa Khodadoostan 2
  • Leila Ghafouripour 3
1 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The metabolic syndrome is one of the serious and unresolved public health problems in the world. It is a series of metabolic abnormalities including abdominal obesity, dyslipidemia, hypertension, and hyperglycemia. Using the Adult Treatment Panel (ATP III) definition, approximately 21.9% of Iranian adults living in central Iran have the metabolic syndrome. This syndrome increases the risk of cardiovascular diseases, stroke, type 2 diabetes, and renal complications. It is also known as a risk factor for several gastrointestinal diseases. The present study aimed to evaluate whether the metabolic syndrome and its components are risk factors for erosive esophagitis. Methods: This cross-sectional study included 151 people with heartburn or regurgitation. The patients underwent upper gastrointestinal tract endoscopy. Their blood pressure, blood markers (fasting glucose level and lipid profile), height, weight, and waist circumference were also measured. The relative frequency of metabolic syndrome in patients with and without endoscopic esophageal erosion caused by gastroesophageal reflux disease was then determined based on the obtained information and using SPSS. Findings: Of 151 patients, 36 (23.8%) had the metabolic syndrome [15 (18.3%) without esophageal erosions and 21 (30.4%) with esophageal erosions]. The prevalence of metabolic syndrome in the two groups had no significant difference (P = 0.08). According to Los Angeles (LA) classification, the metabolic syndrome was seen in 18.3% of patients without erosions and in 17.9%, 75%, and 100% of LAA, LAB, and LAC patients (P < 0.001). Conclusion: The metabolic syndrome and its components were associated with increased risk of severe reflux esophagitis. Therefore, patients with digestive discomfort should be evaluated in terms of the metabolic syndrome. Keywords: Metabolic syndrome, Endoscopic esophagitis, Esophageal erosion