آیا می‌توان معیارهای سونوگرافیک جدیدی برای تشخیص فتق اینگوینال تعریف کرد؟

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که استفاده از سونوگرافی در تشخیص هرنی اینگوینال رو به افزایش می‌باشد، این تحقیق در راستای بررسی سطح مقطع کانال اینگوینال در افراد مبتلا به هرنی اینگوینال و نیز میزان تغییر آن با انجام مانور والسالوا و مقایسه‌ی آن با افراد سالم طراحی گردید. روش‌ها: ۵۲ نفر در گروه افراد سالم و ۳۵ نفر در گروه افراد مبتلا به فتق اینگوینال مورد بررسی قرار گرفتند. جهت مقایسه‌ی میانگین سطح مقطع در دو گروه از آزمون Student-t و جهت تعیین نقطه‌ی برش از منحنی ROC (Receiver operating characteristic) استفاده شد. یافته‌ها: میزان تغییر سطح مقطع کانال اینگوینال با انجام مانور والسالوا نسبت به حالت خنثی در افراد بیمار به طور معنی‌داری از افراد سالم بیشتر بود. نقطه‌ی برش سطح مقطع کانال اینگوینال در حالت خنثی 5/63 میلی‌متر مربع، سطح مقطع کانال اینگوینال با انجام مانور والسالوا بیشتر از 5/72 میلی‌متر مربع و میزان تغییر سطح مقطع کانال اینگوینال با انجام مانور والسالوا نسبت به حالت خنثی ۳۴ میلی‌متر مربع به دست آمد. نتیجه‌گیری: وجود لوپ روده با مشخصات قابل شناسایی در سونوگرافی، به خصوص پریستالتیسم در کانال اینگوینال، سطح مقطع کانال اینگوینال در حالت خنثای بیشتر از 5/63 میلی‌متر مربع، مقادیر سطح مقطع کانال اینگوینال با انجام مانور والسالوای بیشتر از 5/72 میلی‌متر مربع، تغییر سطح مقطع کانال اینگوینال با انجام مانور والسالوا نسبت به حالت خنثی به مقدار بیش از ۳۴ میلی‌متر مربع و حرکت کانال اینگوینال بیشتر از ۵ میلی‌متر مربع یافته‌های سونوگرافیک فتق اینگوینال هستند. واژگان کلیدی: سونوگرافی، هرنی اینگوینال، کانال اینگوینال

عنوان مقاله [English]

New Diagnostic Criteria for Inguinal Hernia Based on Ultrasound Examination

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karami 1
  • Mohsen Mahmoodieh 2
  • Masood Assarzadegan 3
  • Fatemeh Karami 3
  • Naziheh Assarzadegan 4
  • Marzieh Mansoori 3
  • Elham Rabiei 3
1 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Radiology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 General Practitioner, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: According to increasing use of ultrasound in the diagnosis of inguinal herniation, this study was designed to evaluate the cross-sectional area of the inguinal canal in patients with inguinal herniation and its increase with Valsalva maneuver. We also compared the obtained values with those of normal population. Methods: a cross-sectional study, 52 normal persons and 35 cases with inguinal hernia were assessed. The cross-sectional area of the inguinal canal was measured in all subjects and data was analyzed using Student’s t-test and Pearson's correlation tests in SPSS. Receiver operator characteristic (ROC) curves were traced to define cut-off points. Findings: Valsalva maneuver caused significantly greater increase in the cross-sectional area of the inguinal canal among patients than in the normal group. The cut-off point of the cross-sectional area of inguinal canal was 63.5 mm2 in neutral state and 72.5 mm2 with Valsalva maneuver (increase rate: 34 mm2). In the absence of Valsalva maneuver, a cross-sectional area of the inguinal canal of greater than 63.5 mm2 is predictive of inguinal hernia (with 91% sensitivity and 98% specificity). Otherwise, values greater than 72.5 mm2 will be predictive of inguinal hernia (with 100% sensitivity and 98% specificity). Inguinal hernia will also be suspected if Valsalva maneuver increases the cross-sectional area of the inguinal canal by more than 34 mm2 (with 91% sensitivity and 100% specificity). Conclusion: The following diagnostic criteria are suggested for diagnosis of inguinal hernia through ultrasound examination: the presence of bowel loop within the inguinal canal, a cross-sectional area of the inguinal canal > 63.5 mm2 without Valsalva maneuver and > 72.5 mm2 with Valsalva maneuver, an increase of > 34 mm2 in the cross-sectional area of the inguinal canal with Valsalva maneuver, and a > 0.5 cm movement of the spermatic cord with Valsalva maneuver. Keywords: Ultrasound, Inguinal hernia, Inguinal canal