بررسی رابطه‌ی شاخص توده‌ی بدنی و وزن با دانسیته‌ی ماده‌ی معدنی استخوان مردان با استفاده از روش دگزا

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام، انگلیس

4 کارشناس، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از شاخص توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) برای پیش‌بینی و ارزیابی سنجش تراکم ماده‌ی معدنی استخوان (BMD یا Bone mineral density) افراد استفاده می‌شود. BMD در ارزیابی خطر شکستگی، تشخیص استئوپروز و پیگیری درمان مؤثر است. روش‌ها: این مطالعه بر روی 230 مرد که به مرکز تشخیص پوکی استخوان اصفهان مراجعه نمودند و سن آن‌ها بین 70-50 سال بود، انجام شد. دانسیتومتری استخوان با استفاده از سیستم دگزا (Dual energy x-ray absorptiometry یا DXA) صورت گرفت. یافته‌ها: با استفاده از ضریب همبستگی Pearson، بین وزن و BMD (301/0 = r با 05/0 > P) و نیز BMI و BMD (314/0 = r با 05/0 > P) در ناحیه‌ی مهره‌های کمری، رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار وجود داشت. همچنین بین وزن و BMD (325/0 = r با 05/0 > P) و BMI و BMD (279/0 = r با 05/0 > P) در ناحیه‌ی هیپ نیز یک رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار دیده شد. نتیجه‌گیری: ما دریافتیم که هر چه BMI و وزن افراد بیشتر باشد، BMD افراد نیز بیشتر می‌باشد. بنابراین، BMI و وزن می‌توانند شاخصی برای ارزیابی BMD افراد باشند. واژگان کلیدی: شاخص توده‌ی بدنی، وزن، دانسیته‌ی ماده‌ی معدنی استخوان، روش دگزا

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Relationships between Body Mass Index, Weight, and Bone Mineral Density in Men Using Dual-Energy X-Ray Absorptiometry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Salamat 1
  • Iraj Abedi 2
  • Amir Hosein Salamat 3
  • Ghazal Babanoori 4
1 Assistant Professor, Department of Medical Physics and Engineering, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Department of Medical Physics and Engineering, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Medical Engineer, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom
4 Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Body mass index (BMI) is used for the prediction and assessment of bone mineral density (BMD). BMD measurements are useful in the evaluation of the risk of osteoporotic fractures, diagnosis of osteoporosis, and efficient treatment. Methods: In this study, 230 men (age: 50-70 years old) who referred to Isfahan Osteoporosis Center and had BMD scans of hip and lumbar spine were evaluated using a dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) system. Findings: Using Pearson's Correlation, we found significant direct relations between BMD of lumbar spine and weight (r = 0.301) and BMI (r = 0.314) and also between BMD of the hip and weight (r = 0.325) and BMI (r = 0.279). Conclusion: BMI and weight had significant direct correlations with BMD of the hip and the spine. Keywords: Body mass Index, Weight, Bone mineral density, Dual-energy X-ray absorptiometry