نقش تلومر در سلول و اختلال در عملکرد آن و تومورزایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های ارثی کودکان و گروه بیولوژی مولکولی و علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیولوژی مولکولی و علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه داخلی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تلومر شامل توالی ویژه‌ای از DNA و پروتئین‌ها‌‌ی غیر نوکلئوزومی متنوعی می‌‌باشد که برای بقای کروموزوم ضروری است. تلومر انتهای کروموزوم‌ها را محافطت می‌‌نماید، اما همچنین می‌‌تواند مانع از بیان ژن‌های مجاور شود که اثر موقعیتی نامیده می‌‌شود. تلومر یک ساختمان دینامیک بین دو حالت باز و بسته دارد. محافظت از انتهای کروموزوم جهت جلوگیری از شناسایی به عنوان نقطه‌ی شکسته‌شده‌ی DNA از وظایف اساسی تلومر است. وجود تلومر و طول آن دو عامل مهم تعیین‌کننده در اتصال کروموزوم‌ها به غشای هسته در میوز می‌‌باشد. مطالعات بیشتر در زمینه‌ی خصوصیات عوامل اپی‌ژنتیک در مورد طول تلومر، منجر به فهم بهتر از تنظیم و نقش آن در سرطان‌های انسانی خواهد گردید. در مجموع، به نظر می‌‌رسد که اختلال در عملکرد تلومر بیش از طول تلومر به تنهایی، ممکن است در مورد پاتوژنز و تشخیص سرطان‌ها آگاهی ایجاد نماید. واژگان کلیدی: نقش تلومر، تومورزایی، اختلال عملکرد تلومر

عنوان مقاله [English]

The Role of Telomere in Cell; Telomere Dysfunction and Tumorigenesis

نویسندگان [English]

  • Majid Kheirollahi 1
  • Mahsa Kolahdouz 2
  • Fatemeh Ahangari 2
  • Leila Koulivand 2
  • Fariborz Khorvash 3
1 Assistant Professor, Pediatric Inherited Diseases Research Center AND Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine AND Neurosciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Telomeres consist of repetitive DNA sequences and a variety of non-nucleosomal proteins which are essential to survive chromosome. Telomeres protect the ends of chromosomes, but can also inhibit the expression of nearby genes, called telomere position effect. The telomeric cap is a dynamic structure between a fully capped closed and a partially uncapped or open conformation. The protection of chromosome termini from being sensed by the cell as broken DNA is an important function of the telomeres as the capping function. Functional telomeres have a special role in response to DNA damage. The presence of telomere and the length of telomere are two important determinants for binding of chromosomes to the nuclear envelope in meiosis. Future studies about the characteristics of epigenetic factors in telomere length will lead to a better understanding of telomere regulation and its role in human cancers. It seems that telomere dysfunction, rather than telomere length alone, may create insights not only into the pathogenesis, but could also have significant impact on the diagnosis of cancer. Keywords: Role, Telomere, Tumorigenesis, Telomere dysfunction