آیا تجویز لیدوکایین در بیماران تحت عمل چشم‌پزشکی، نیاز به داروی هوشبر را حین عمل کاهش می‌دهد؟

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درد و تهوع و استفراغ از شایع‌ترین عوارض بعد از عمل جراحی محسوب می‌گردند. از طرف دیگر، مصرف داروهای مخدر برای تسکین درد بیمار، مسبب بروز برخی عوارض هستند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر انفوزیون داخل وریدی لیدوکایین بر میزان نیاز به داروی هوشبر مخدر در حین عمل و آنالژزیک بعد از عمل، در بیماران تحت اعمال جراحی انجام شد.روش‌ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی بود که در سال 1389 در بیمارستان فیض انجام شد. 80 بیمار 70-18 ساله که کاندید عمل سرپایی چشم تحت بیهوشی عمومی بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه دریافت‌کننده‌ی لیدوکایین و دارونما تقسیم شدند. در بیماران گروه مداخله یک دوز اولیه‌ی لیدوکایین در زمان اینداکشن تجویز شد و سپس انفوزیون لیدوکایین در طول عمل ادامه یافت. میزان درد بیمار پس از هوشیاری کامل تا زمان ترخیص از ریکاوری به فاصله‌ی 15 دقیقه و با استفاده از معیار سنجش بینایی (Visual analogue scale یا VAS) تعیین و ثبت شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: میانگین داروی ضد درد مصرفی در ریکاوری در دو گروه درمان و شاهد به ترتیب 0/11 ± 25/6 و 5/14 ± 65/9 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن بود (22/0 = P). شدت تهوع بر حسب معیار VAS در دو گروه درمان و شاهد به ترتیب 7/2 ± 09/1 و 6/3 ± 75/1 بود (38/0 = P).نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف لیدوکایین وریدی قبل از عمل باعث کاهش درد و عوارض بعد از عمل نمی‌گردد. با توجه به تأثیر مثبت تجویز لیدوکایین بر کاهش نیاز به هوشبر حین عمل چشم پزشکی مصرف این دارو توصیه می‌گردد. با این وجود مطالعات تکمیلی برای به دست آوردن نتایج کامل‌تر مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Lidocaine on Reducing the Need for Anesthetic Drugs during Ophthalmologic Surgeries

نویسندگان [English]

 • Hassan Ali Soltani 1
 • Maryam Nasr 2
 • Zahra Dana Siadat 3
1 Associate Professor, Department of Anesthesia, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The most common postoperative complications are pain, vomiting, and nausea. They may in turn lead to other complications such as wound damage. On the other hand, the use of opioid analgesics has unwanted effects on patients. This study evaluated the effects of intravenous infusion of lidocaine on the need for anesthetics during the operation and analgesics after the operation in patients undergoing ophthalmologic surgeries.Methods: This clinical trial study was performed in Feiz Hospital (Isfahan, Iran) during 2011. Overall, 80 patients who were scheduled for eye surgery under general anesthesia were selected and randomly allocated to two groups to be infused with either intravenous lidocaine or placebo during the operation. Pain, nausea, and vomiting were assessed every 15 minutes in the recovery room. Visual analogue scales (VAS) were used to measure the mentioned parameters. Finally, the collected data was analyzed with SPSS.Findings: The mean dose of analgesics in the lidocaine and placebo groups was 6.25 ± 11.00 and 9.65 ± 14.5 mg/kg, respectively (P = 0.22). Based on the VAS, the intensity of vomiting was 1.09 ± 2.70 in the lidocaine group and 1.75 ± 3.60 in the placebo group (P > 0.05).Conclusion: According to our findings, intravenous administration of lidocaine during eye surgeries cannot effectively reduce pain and postoperative complications. However, since it decreased the need for anesthetics during the operation, it can be recommended for ophthalmologic surgeries under general anesthesia. Nevertheless, more research in this field is warranted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lidocaine
 • Postoperative complications
 • Postoperative pain
 1. Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP. Miller's anesthesia. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2009. p. 2421-2, 2441, 2448, 2721.
 2. Buchanan DD, MacIvor J. A role for intravenous lidocaine in severe cancer-related neuropathic pain at the end-of-life. Support Care Cancer 2010; 18(7): 899-901.
 3. Groves DS. Low doses of lidocaine given intravenously help control pain after ambulatory Surgery procedures. IARS: 2009. p. 319-28.
 4. Sun CB, Chen LB, Cheng Y, Feang G, Zhang WX. [Influence of lidocaine on systemic inflammation in perioperative patients undergoing cardiopulmonary bypass]. Beijing Da Xue Xue Bao 2005; 37(6): 622-4.
 5. McKay A, Gottschalk A, Ploppa A, Durieux ME, Groves DS. Systemic lidocaine decreased the perioperative opioid analgesic requirements but failed to reduce discharge time after ambulatory surgery. Anesth Analg 2009; 109(6): 1805-8.
 6. Lauwick S, Kim dJ, Michelagnoli G, Mistraletti G, Feldman L, Fried G, et al. Intraoperative infusion of lidocaine reduces postoperative fentanyl requirements in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Can J Anaesth 2008; 55(11): 754-60.
 7. Raske TG, Pelkey S, Wagner AE, Turner AS. Effect of intravenous ketamine and lidocaine on isoflurane requirement in sheep undergoing orthopedic surgery. Lab Anim (NY) 2010; 39(3): 76-9.
 8. Marret E, Rolin M, Beaussier M, Bonnet F. Meta-analysis of intravenous lidocaine and postoperative recovery after abdominal surgery. Br J Surg 2008; 95(11): 1331-8.
 9. Harvey KP, Adair JD, Isho M, Robinson R. Can intravenous lidocaine decrease postsurgical ileus and shorten hospital stay in elective bowel surgery? A pilot study and literature review. Am J Surg 2009; 198(2): 231-6.
 10. Yardeni IZ, Beilin B, Mayburd E, Levinson Y, Bessler H. The effect of perioperative intravenous lidocaine on postoperative pain and immune function. Anesth Analg 2009; 109(5): 1464-9.
 11. Cui W, Li Y, Li S, Wang R, Li J. Systemic administration of lidocaine reduces morphine requirements and postoperative pain of patients undergoing thoracic surgery after propofol-remifentanil-based anaesthesia. Eur J Anaesthesiol 2010; 27(1): 41-6.
 12. Kim EJ, Ko JS, Kim CS, Lee SM, Choi DH. Combination of antiemetics for the prevention of postoperative nausea and vomiting in high-risk patients. J Korean Med Sci 2007; 22(5): 878-82.
 13. Nitahara K, Sugi Y, Shono S, Hamada T, Higa K. Risk factors for nausea and vomiting following vitrectomy in adults. Eur J Anaesthesiol 2007; 24(2): 166-70.
 14. White PF, Kehlet H, Neal JM, Schricker T, Carr DB, Carli F. The role of the anesthesiologist in fast-track surgery: from multimodal analgesia to perioperative medical care. Anesth Analg 2007; 104(6): 1380-96, table.
 15. McCarthy GC, Megalla SA, Habib AS. Impact of intravenous lidocaine infusion on postoperative analgesia and recovery from surgery: a systematic review of randomized controlled trials. Drugs 2010; 70(9): 1149-63.