بررسی مقایسه‌ای تغییرات قلبی- عروقی و همودینامیک بیماران در Preload با ولوون و رینگر لاکتات طی اعمال ارتوپدی اندام تحتانی با بیهوشی نخاعی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از عوارض مهم بیهوشی نخاعی ناپایداری همودینامیک پس از بیهوشی است که شیوع بالایی دارد و باعث افزایش عوارض و مرگ و میر می‌گردد. از جمله روش‌های پیشگیری از این عارضه Preload بیمار با سرم می‌باشد. ولوون یکی از ترکیبات هیدروکسی اتیل استارچ‌ها است که می‌تواند باعث افزایش حجم عروقی و جبران اختلالات همودینامیک گردد و حداقل عوارض مرتبط با این ترکیبات را دارا می‌باشد. در این مطالعه استفاده از این ترکیب نوین برای Preload با روش معمول Preload یعنی رینگر لاکتات مقایسه شد.روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دوسوکور بود که روی بیمارانی که جهت اعمال ارتوپدی اندام تحتانی تحت بیهوشی نخاعی قرار گرفتند، انجام شد. بیماران به صورت یک در میان به دو گروه Preload با رینگر لاکتات و Preload با ولوون تقسیم شدند و سرم مورد نظر طی 20 دقیقه پیش از بیهوشی نخاعی برای آن‌ها انفوزیون شد. شاخص‌های همودینامک شامل فشار خون، تعداد ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن قبل از Preload، قبل از بیهوشی، پس از وضعیت دادن و در دقایق 1، 3، 5، 10، 15 و 30 پس از وضعیت دادن به بیمار ثبت گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS آنالیز شد.یافته‌ها: در این مطالعه 80 بیمار در دو گروه 40 نفری بررسی شدند. میانگین فشار خون سیستولی در ابتدا و انتهای مطالعه در گروه ولوون 7/16 ± 3/129 و 2/16 ± 2/113 و در گروه رینگر لاکتات 3/14 ± 1/128 و 1/16 ± 8/113 میلی‌متر جیوه بود و تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت. روند تغییرات فشار خون سیستوی، دیاستول، ضریان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون در دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت، اما میانگین تغییرات تنفس در دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر ضمن توصیه به انجام مطالعات بیشتر، باید با توجه به هزینه‌های مصروفه جهت تهیه‌ی سرم مورد استفاده در Preload و همچنین در دسترس بودن سرم، بنا به تشخیص پزشک متخصص بیهوشی از هر کدام از ترکیبات مذکور استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Preloading with Voluven or Lactated Ringer’s Solution on Hemodynamic Status during Lower Extremity Orthopedic Procedures

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Masoudifar 1
 • Mohammad Reza Hadi 2
 • Ali Mehrabi Koushki 3
1 Assistant Professor, Department of Anesthesia, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Spinal anesthesia is often recommended as a safe and preferred substitute for general anesthesia. The hemodynamic benefits of spinal anesthesia over general anesthesia include a minimum decrease in myocardial contractility and only modest decreases in blood pressure and cardiac output. However, spinal anesthesia is associated with some complications (such as unstable hemodynamic status) during surgery that may lead to mortality in patients under operation. Hydroxyethyl starch (Voluven) is a substance used to preserve a patient’s hemodynamic stability during surgery. This study compared the use of lactated Ringer’s solution and Voluven as preload in patients under spinal anesthesia.Methods: This clinical trial study was performed in Kashani Hospital (Isfahan, Iran) during 2012. We selected 80 patients who were scheduled for lower extremity orthopedic procedures under spinal anesthesia. The subjects were randomly allocated to two groups and preloaded with either lactated Ringer’s solution or Voluven for 20 minutes. Hemodynamic indexes including blood pressure, heart rate, and oxygen saturation were monitored before the surgery and at the first, third, fifth, tenth, fifteenth, and thirtieth minutes after the operation. The collected data was analyzed with SPSS.Findings: The mean systolic blood pressure in the lactated Ringer’s solution group was 129.3 ± 16.7 mmHg at baseline and 113.2 ± 16.2 mmHg at the end of the operation. The corresponding values in the Voluven group were 128.1 ± 14.3 and 113.8 ± 16.1 mmHg. No statistically significant differences were observed between the two groups in terms of systolic or diastolic blood pressure, heart rate, and oxygen saturation.Conclusion: Although using Voluven in spinal anesthesia is supposed to result in better hemodynamic stability, we failed to find a significant difference between Voluven and lactated Ringer’s solution. Therefore, either of them can be used for preloading based on their cost and availability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Voluven
 • Lactated Ringer’s solution
 • Preload
 1. Maurer SG, Chen AL, Hiebert R, Pereira GC, Di Cesare PE. Comparison of outcomes of using spinal versus general anesthesia in total hip arthroplasty. Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2007; 36(7): E101-E106.
 2. Carpenter RL, Caplan RA, Brown DL, Stephenson C, Wu R. Incidence and risk factors for side effects of spinal anesthesia. Anesthesiology 1992; 76(6): 906-16.
 3. Critchley LA, Stuart JC, Short TG, Gin T. Haemodynamic effects of subarachnoid block in elderly patients. Br J Anaesth 1994; 73(4): 464-70.
 4. Juelsgaard P, Sand NP, Felsby S, Dalsgaard J, Jakobsen KB, Brink O, et al. Perioperative myocardial ischaemia in patients undergoing surgery for fractured hip randomized to incremental spinal, single-dose spinal or general anaesthesia. Eur J Anaesthesiol 1998; 15(6): 656-63.
 5. Rooke GA, Freund PR, Jacobson AF. Hemodynamic response and change in organ blood volume during spinal anesthesia in elderly men with cardiac disease. Anesth Analg 1997; 85(1): 99-105.
 6. Cyna AM, Andrew M, Emmett RS, Middleton P, Simmons SW. Techniques for preventing hypotension during spinal anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database Syst Rev 2006; (4): CD002251.
 7. Dahlgren G, Granath F, Pregner K, Rosblad PG, Wessel H, Irestedt L. Colloid vs. crystalloid preloading to prevent maternal hypotension during spinal anesthesia for elective Cesarean section. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49(8): 1200-6.
 8. Dahlgren G, Granath F, Wessel H, Irestedt L. Prediction of hypotension during spinal anesthesia for Cesarean section and its relation to the effect of crystalloid or colloid preload. Int J Obstet Anesth 2007; 16(2): 128-34.
 9. Kinsella SM, Pirlet M, Mills MS, Tuckey JP, Thomas TA. Randomized study of intravenous fluid preload before epidural analgesia during labour. Br J Anaesth 2000; 85(2): 311-3.
 10. Rout C, Rocke DA. Spinal hypotension associated with Cesarean section: will preload ever work? Anesthesiology 1999; 91(6): 1565-7.
 11. Jackson R, Reid JA, Thorburn J. Volume preloading is not essential to prevent spinal-induced hypotension at Cesarean section. Br J Anaesth 1995; 75: 262-5.
 12. Husaini SW, Russell IF. Volume preload: lack of effect in the prevention of spinal-induced hypotension at caesarean section. Int J Obstet Anesth 1998; 7(2): 76-81.
 13. Liu FC, Liao CH, Chang YW, Liou JT, Day YJ. Hydroxyethyl starch interferes with human blood ex vivo coagulation, platelet function and sedimentation. Acta Anaesthesiol Taiwan 2009; 47(2): 71-8.
 14. Tiryakioglu O, Yildiz G, Vural H, Goncu T, Ozyazicioglu A, Yavuz S. Hydroxyethyl starch versus Ringer solution in cardiopulmonary bypass prime solutions (a randomized controlled trial). J Cardiothorac Surg 2008; 3: 45.
 15. Avorn J, Patel M, Levin R, Winkelmayer WC. Hetastarch and bleeding complications after coronary artery surgery. Chest 2003; 124(4): 1437-42.
 16. Deusch E, Thaler U, Kozek-Langenecker SA. The effects of high molecular weight hydroxyethyl starch solutions on platelets. Anesth Analg 2004; 99(3): 665-8, table.
 17. Haisch G, Boldt J, Krebs C, Suttner S, Lehmann A, Isgro F. Influence of a new hydroxyethylstarch preparation (HES 130/0.4) on coagulation in cardiac surgical patients. J Cardiothorac Vasc Anesth 2001; 15(3): 316-21.
 18. Ueyama H, He YL, Tanigami H, Mashimo T, Yoshiya I. Effects of crystalloid and colloid preload on blood volume in the parturient undergoing spinal anesthesia for elective Cesarean section. Anesthesiology 1999; 91(6): 1571-6.