اندازه‌گیری شاخص‌های عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان‌های جایگزین

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کلیه نه تنها محل دفع و متابولیسم هورمون‌های تیرویید است بلکه یک ارگان هدف برای آن‌ها نیز می‌باشد. برخی مطالعات بین نارسایی کلیوی و اختلال عملکرد تیرویید، ارتباطی را نشان داده‌اند. این مطالعه‌ جهت بررسی شاخص‌های عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان‌های جایگزین (همودیالیز و دیالیز صفاقی) در مقایسه‌ با افراد غیر مبتلا انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه،‌ بیماران بیشتر از 18 سالی که برای انجام درمان‌های جایگزین کلیه به بیمارستان نور و علی اصغر (ع) اصفهان مراجعه کرده بودند و حداقل از 3 ماه قبل تحت درمان‌های جایگزین کلیه بودند، بررسی شدند. شاخص‌های عملکرد تیرویید شامل TT4 (Total thyroxine)، T3 (Triiodothyronine)، FT4 (Free thyroxine)، TSH (Thyroid stimulating hormone)، T3RU (T3 resin uptake) و آلبومین در 4 گروه بیماران تحت همودیالیز، دیالیز صفاقی و گروه شاهد این دو گروه (افراد سالم فامیل درجه‌ی 1 بیمار که بیماری مشخص تیرویید نداشتند) اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: 115 نفر بررسی شدند که 63 نفر (5/54 درصد) آن‌ها مرد بودند. میانگین سنی افراد شرکت ‌کننده 5/11 ± 3/54 سال بود. میانگین سطوح سرمی T3RU در گروه بیماران به طور معنی‌داری بیشتر (001/0 > P) و T3 و آلبومین نیز به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد (به ترتیب 001/0 > P و 002/0 = P) بود. در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقی، سطح سرمی TT4 به طور معنی‌داری بالاتر از افراد گروه شاهد بود (02/0 = P).نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست ‌آمده نمی‌توان در مورد هیپوتیرویید یا هیپرتیرویید بودن بیماران مورد مطالعه قضاوت کرد. ممکن است که پایین بودن سطح سرمی T3 در هر دو گروه بیماران به دلیل نقص در تبدیل محیطی T4 به T3 در نتیجه‌ی اورمی و یا عوامل دیگری همچون مصرف داروها باشد. پایین بودن سطح آلبومین سرم نیز در هر دو گروه بیماران می‌تواند در نتیجه‌ی سوء تغذیه و همچنین از دست رفتن آلبومین و TBG (Thyroxine-binding globulin) طی دیالیز صفاقی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thyroid Function Markers in Patients Receiving Hemodialysis and Peritoneal Dialysis for Chronic Kidney Disease

نویسندگان [English]

 • Afsoon Emami Naeini 1
 • Sina Darvishnia 2
 • Noushin Khalili 3
 • Atsa Norouzi Bazzaz 4
 • Mahdi Khazaei 2
 • Abbas Shobeyri 2
1 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine AND Nephrology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Internal Medicine AND Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: A relationship between chronic kidney disease (CKD) and thyroid dysfunction has been previously suggested. This study compared serum levels of thyroid markers in patients receiving alternative treatments for CKD with those of healthy people.Methods: In 2012, sampling was performed from patients over 18 years of age who referred to dialysis centers in Isfahan, Iran. These patients had been on dialysis (hemodialysis: three times a week and peritoneal dialysis: four times a day) for at least three months before the study We measured serum levels of thyroxine (T4), triiodothyronine (T3), free thyroid hormone 4 (fT4), thyroid-stimulating hormone (TSH), triiodothyronine resin uptake (T3RU), and albumin, in four groups of patients on hemodialysis, patients on peritoneal dialysis, and their control groups.Findings: A total number of 115 subjects, including 63 men (54.5%) and 52 women (45.5%), participated in this study. The mean age of the participants was 54.3 ± 11.5 years. The mean levels of TSH, T4, and T3RU were higher in both groups of patients than in control groups. However, the difference was only significant in case of T3RU (P < 0.001). The mean levels of T3, fT4, and albumin were lower in patients than in controls. The differences in levels of T3 and Albumin were statistically significant (P < 0.001 for both). T4 levels were significantly higher in patients on peritoneal dialysis than in control groups (P = 0.020). TSH levels were higher in patients on peritoneal dialysis than in controls, but the difference was not significant (P = 0.09).Conclusion: As TSH levels of patients and healthy controls were not significantly different, hypo- or hyperthyroidism cannot be specifically determined in patients on dialysis. Lower T3 levels in patients on alternative treatments may indicate the inhibition of peripheral conversion of T4 to T3 because of uremia or drugs. Lower serum albumin level in patients on alternative treatments can be due to malnutrition or loss of albumin and thyroxine-binding globulin during peritoneal dialysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hemodialysis
 • Peritoneal dialysis
 • Thyroid function test
 • Chronic kidney disease
 1. Khalkhali HR, Hajizadeh E, Kazemnezad A, Ghafari A. The prediction's trend of graft survival in renal transplantation with chronic allograft dysfunction. Epidemiology 2010; 6(2): 25-31. [In Pesian].
 2. Kaplan EL. Thyroid and parathyroid. In: Schwartz SI, Shires GT, Spence FC, editors. Principles of surgery. 6th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 1994. p. 1232.
 3. el-Reshaid K, Seshadri MS, Hourani H, Qurtom M, Kamel H. Endocrine abnormalities in hemodialysis patients with iron overload: reversal with iron depletion. Nutrition 1995; 11(5 Suppl): 521-6.
 4. Epi-info version 6.02 word processing data base and statistics program for public health. Geneva, Switzerland: Center for Disease Control (CDC) and prevention USA, World Health Organization; 1994.
 5. Iglesias P, Diez JJ. Thyroid dysfunction and kidney disease. Eur J Endocrinol 2009; 160(4): 503-15.
 6. Shamsadini A, Ebrahimi H, Darvish Moghadam S, Asadi F, Pour Lashkari M. Effect of hemodialysis on thyroid hormone serum level of patients with chronic renal failure. Iran J Endocrinol Metab 2000; 2(3): 187-90. [In Persian].
 7. Yonemura K, Nakajima T, Suzuki T, Ando S, Genma R, Nakamura H, et al. Low free thyroxine concentrations and deficient nocturnal surge of thyroid-stimulating hormone in haemodialysed patients compared with undialysed patients. Nephrol Dial Transplant 2000; 15(5): 668-72.
 8. Kutlay S, Atli T, Koseogullari O, Nergizoglu G, Duman N, Gullu S. Thyroid disorders in hemodialysis patients in an iodine-deficient community. Artif Organs 2005; 29(4): 329-32.
 9. Zoccali C, Mallamaci F, Tripepi G, Cutrupi S, Pizzini P. Low triiodothyronine and survival in end-stage renal disease. Kidney Int 2006; 70(3): 523-8.
 10. Liu KD, Chertow GM. Dialysis in the treatment of renal failure. In: Longo DL, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2012. p. 2325.
 11. Dudani RA, Desai KB, Mehta MN, Mani LS, Acharya VN. Thyroid dysfunction in uremia. J Assoc Physicians India 1981; 29(12): 1037-40.
 12. Jameson JL, Weetman AP. Disorders of the thyroid gland. In: Longo DL, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2012. P. 2915, 2917, 2929.
 13. Zeraati AA, Layegh P, Famili Y, Naghibi M, Sharifipour F, Shariati SZ. Serum triiodothyronine level as an indicator of inflammation in patients undergoing dialysis. Iran J Kidney Dis 2011; 5(1): 38-44.