انجام موفقیت‌آمیز آناستوموز تراشه با چسب فیبرینی جدید در نمونه‌ی حیوانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پاتولوژیست، آزمایشگاه خصوصی، شهرضا، ایران

4 دامپزشک، مرکز مطالعات آزمایشگاهی ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آناستوموزهای تراشه از اعمال جراحی شایع روی Upper respiratory airway هستند که به دلیل ایجاد تنگی در محل آناستوموز، به دنبال راه‌های جایگزین آن هستند. این آناستوموزها، در شیوه‌ی معمول، با استفاده از بخیه‌هایی با نخ ویکریل یا استاپلر انجام می‌شوند. مطالعه‌ی فعلی به بررسی امکان استفاده از چسب فیبرینی جدید در آناستوموز تراشه جهت کاهش زمان عمل و عوارض آن پرداخت.روش‌ها: این مطالعه به روش Pure experimental trial بر روی 8 قلاده سگ که از نظر نژاد و وزن و جنس مشابه بودند، انجام شد. در دو نوبت، توسط یک برش گردنی 2 رینگ از تراشه‌ی گردنی سگ‌های مورد مطالعه برداشته شد. آناستوموز در نوبت اول توسط چسب فیبرینی جدید بعد از 3 بخیه‌ی نگهدارنده انجام شد (گروه مورد). بعد از دو هفته در مرحله‌ی دوم، پس از برداشتن (Resect) ناحیه‌ی مذکور، آناستوموز مجدد به صورت کلاسیک و با 12 بخیه انجام شد (گروه شاهد). پس از 2 هفته، نمونه‌ها تحت جراحی مجدد قرار گرفتند و محل‌های آناستوموز جهت بررسی پاتولوژی برداشته (Resect) شد و نمونه‌ها تحت آناستوموز با شیوه‌ی کلاسیک قرار گرفتند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین زمان انجام آناستوموز در گروه مورد 94/5 و در گروه شاهد 75/9 دقیقه بود (05/0 > P). همچنین میانگین قطر تراشه در آناستوموز با فیبرین به طور معنی‌داری بیش از گروه شاهد بود (میانگین گروه مورد 59/25 میلی‌متر و میانگین گروه شاهد 14/24 میلی‌متر). در بررسی نتایج از نظر ماکروسکوپی اختلافی بین دو شیوه‌ی آناستوموز مشاهده نشد و چسبندگی به طور کامل رخ داده بود. مرگ و میر و نشت (Leak) و میکروآبسه مشاهده نشد. در بررسی پاتولوژی اتصال در تمام نمونه‌‌ها به صورت کامل رخ داده بود.نتیجه‌گیری: با توجه به کوتاه‌تر بودن زمان آناستوموز به شیوه‌ی چسب فیبرینی جدید و نیز عدم اختلاف نتایج پاتولوژی و عوارض بین دو شیوه‌، چسب فیبرینی جدید جهت انجام آناستوموز تراشه با اطمینان بالا می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tracheal Anastomosis with New Fibrin Glue in an Animal Model

نویسندگان [English]

 • Mehdi Rasti Ardakani 1
 • Sepehr Salehpoor 2
 • Jalal Rasti Ardakani 3
 • Shahriar Adibi 4
 • Ziba Farajzadegan 5
1 Associate Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Pathologist, Private Laboratory, Shahreza, Iran
4 Veterinarian, Torabinejad Animal Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Tracheal anastomoses are common parts of upper respiratory airway surgeries. Anastomosis is currently performed using Vicryl sutures or staples. Due to the high prevalence of postoperative tracheal stenosis, efforts have been made to find alternative methods. This study compared the use of new fibrin glue in tracheal anastomosis with the classic method.Methods: Eight dogs of similar sex, weight, and race were included in this experimental trial. The surgery was performed in two different stages. In each stage, two rings of trachea were resected. In the first stage, anastomosis was performed with the new fibrin glue. In the second stage, the anastomosis was performed classically. After two weeks, the regions of anastomosis were resected for pathologic evaluations.Findings: There was a statistically significant difference in the mean duration of operation between the two methods (5.94 minutes using the fibrin glue method and 9.75 minutes using the classic method) and the mean tracheal diameter after anastomosis (25.59 mm and using the fibrin glue method and 24.14 mm using the classic method). In gross evaluation, there was not a significant difference between two different types of anastomosis. According to microscopic study, attachment was performed completely in all cases.Conclusion: Anastomosis with new fibrin glue was faster and with less postoperative stenosis and fewer complications compared to the classic method. Therefore, we claim this method as a suitable substitute for the classic method of tracheal anastomosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trachea
 • Anastomosis
 • Fibrin glue
 • New fibrin glue
 • Healing
 1. Nishida T, Sasaki S, Tomino H, Yamakawa Y, Fujii Y, Masaoka A. Development of a tracheal stapling device. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 49(1): 29-34.
 2. Zwischenberger JB, Sankar AB. Surgery of the thoracic trachea. J Thorac Imaging 1995; 10(3): 199-205.
 3. Konder J, fry D, Fleshman W, Birnbaum H. Colon, rectom, anus. In: Brunicardi Ch, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Polloc RE, editors. Schwartz's principles of surgery. New York, NY: McGraw-Hill; 2000. p. 1071-3.
 4. Liu KJM, Waker FW. Surgical procedures on the small intestine. In: Zuidema GD. Shackerfords surgery of the alimentary tract. 4th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 1996. p. 273-88.
 5. Atkins BZ, Abbate S, Fisher SR, Vaslef SN. Current management of laryngotracheal trauma: case report and literature review. J Trauma 2004; 56(1): 185-90.
 6. Jougon J, Couraud L. Surgery of the trachea. Acta Chirurgica Austriaca 1999; 31(5): 275-9.
 7. Vantroyen B, De Baetselier H. Tracheal rupture after blunt trauma. European Journal of Trauma and Emergency Surgery 2008; 34(4): 410-3.
 8. Grillo HC, Dignan EF, Miura T. Extensive resection and reconstruction of mediastinal trachea without prosthesis or graft: an anatomical study in man. J Thorac Cardiovasc Surg 1964; 48: 741-9.
 9. Maeda M, Grillo HC. Effect of tension on tracheal growth after resection and anastomosis in puppies. J Thorac Cardiovasc Surg 1973; 65(4): 658-68.
 10. Carter FM, McLeod RS, Cohen Z. Subtotal colectomy for ulcerative colitis: complications related to the rectal remnant. Dis Colon Rectum 1991; 34(11): 1005-9.
 11. Wiegerinck MA, Roukema M, van Kessel PH, Mol BW. Sutureless re-anastomosis by laparoscopy versus microsurgical re-anastomosis by laparotomy for sterilization reversal: a matched cohort study. Hum Reprod 2005; 20(8): 2355-8.
 12. Detweiler MB, Detweiler JG, Fenton J. Sutureless and reduced suture anastomosis of hollow vessels with fibrin glue: a review. J Invest Surg 1999; 12(5): 245-62.
 13. Grillo HC. Development of tracheal surgery: a historical review. Part 1: Techniques of tracheal surgery. Ann Thorac Surg 2003; 75(2): 610-9.
 14. Grillo HC. Development of tracheal surgery: a historical review. Part 2: Treatment of tracheal diseases. Ann Thorac Surg 2003; 75(3): 1039-47.
 15. Egemen O, Ugurlu K, Ozkaya O, Sacak B, Sakiz D, Bas L. Anastomosis with fish-mouth technique using fibrin glue. J Craniofac Surg 2011; 22(3): 1047-51.
 16. Uysal AC, Uraloglu M, Orbay H, Ortak T, Sensoz O. An alternative method of vein anastomosis with fibrin glue. Ann Plast Surg 2005; 54(5): 579-80.
 17. Del RP, Dell'Abate P, Soliani P, Ziegler S, Arcuri M, Sianesi M. Endoscopic treatment of esophageal and colo-rectal fistulas with fibrin glue. Acta Biomed 2005; 76(2): 95-8.
 18. Rotondano G, Viola M, Orsini L, Cipolletta F, Bianco MA, Garofano ML, et al. Uncommon cause of early postoperative colonic fistula successfully treated with endoscopic acrylate glue injection. Gastrointest Endosc 2008; 67(1): 183-6.
 19. McCarthy PM. Fibrin glue in cardiothoracic surgery. Transfus Med Rev 1993; 7(3): 173-9.
 20. Stricker RB, Lane PK, Leffert JD, Rodgers GM, Shuman MA, Corash L. Development of antithrombin antibodies following surgery in patients with prosthetic cardiac valves. Blood 1988; 72(4): 1375-80.
 21. Zeebregts CJ, Heijmen RH, van den Dungen JJ, van Schilfgaarde R. Non-suture methods of vascular anastomosis. Br J Surg 2003; 90(3): 261-71.
 22. Young JZ, Medawar PB. Fibrin suture of peripheral nerves? measurement of the rate of regeneration. Lancet 1940; 236(6101): 126-8.
 23. Aksik IA, Kikut RP, Apshkalne DL. Extraintracranial anastomosis performed by means of biological gluing materials: experimental and clinical study. Microsurgery 1986; 7(1): 2-8.
 24. Flahiff C, Feldman D, Saltz R, Huang S. Mechanical properties of fibrin adhesives for blood vessel anastomosis. J Biomed Mater Res 1992; 26(4): 481-91.
 25. Padubidri AN, Browne E, Kononov A. Fibrin glue-assisted end-to-side anastomosis of rat femoral vessels: comparison with conventional suture method. Ann Plast Surg 1996; 37(1): 41-7.
 26. Spotnitz WD, Prabhu R. Fibrin sealant tissue adhesive--review and update. J Long Term Eff Med Implants 2005; 15(3): 245-70.
 27. Doillon CJ, Dion YM. Comparison of a plasma-based composite biologic sealant with fibrin glue (Tisseel) for vascular anastomoses. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2004; 14(6): 335-9.
 28. Kheirabadi BS, Field-Ridley A, Pearson R, MacPhee M, Drohan W, Tuthill D. Comparative study of the efficacy of the common topical hemostatic agents with fibrin sealant in a rabbit aortic anastomosis model. J Surg Res 2002; 106(1): 99-107.
 29. Moskovitz MJ, Bass L, Zhang L, Siebert JW. Microvascular anastomoses utilizing new intravascular stents. Ann Plast Surg 1994; 32(6): 612-8.
 30. Dascombe WH, Dumanian G, Hong C, Heil BV, Labadie K, Hessel B, et al. Application of thrombin based fibrin glue and non-thrombin based batroxobin glue on intact human blood vessels: evidence for transmural thrombin activity. Thromb Haemost 1997; 78(2): 947-51.
 31. Marek CA, Amiss LR, Jr., Morgan RF, Spotnitz WD, Drake DB. Acute thrombogenic effects of fibrin sealant on microvascular anastomoses in a rat model. Ann Plast Surg 1998; 41(4): 415-9.