عملکرد حرفه‎ای داروسازان در تجویز داروهای بدون نسخه برای درخواست‌کنندگان مشاوره‌ی دارویی در زمینه‌ی سرفه، اسهال و چاقی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه داروسازی بالینی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه فارماسیوتیکس و مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکترای داروسازی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماران به طور معمول داروهای بدون نسخه را برای بیماری‌های مختلف از داروساز درخواست می‌کنند. چگونگی ارزیابی شرایط بیمار توسط داروساز و رویکرد وی در درمان بیمار با استفاده از داروهای بدون نسخه از اهداف اصلی این مطالعه بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی و مقطعی، سناریوهای سرفه، اسهال و چاقی بر اساس پرسشنامه‌های دریافتی از 61 داروساز انتخاب شدند. سناریوها با تعیین سؤال‌های مهم از جمله سؤال کلیدی از طریق منابع علمی و نظرات گروهی از متخصصین طراحی شدند. متعاقب آن از لیست داروخانه‌های شهر اصفهان 210 داروخانه به طور تصادفی برای این سه سناریو انتخاب و آنالیز نهایی بر روی 151 مراجعه در 127 داروخانه‌ی شهری انجام شد. بررسی عملکرد داروساز شامل تعداد و نوع سؤال‌های پرسیده شده و توصیه‌ی مناسب یا نامناسب انجام ‌شده بر اساس دو دیدگاه سخت‌گیرانه و ملایم انجام گردید. همچنین تأثیر جنس و مؤسس بودن یا نبودن داروساز بر مدت زمان مشاوره ارزیابی شد.یافته‌ها: میانگین مدت مشاوره توسط مسؤولین فنی زن (1/86 ± 2/130 ثانیه) بود که به طور معنی‌داری بیشتر از مردان (4/72 ± 6/98 ثانیه) بود (01/0 = (P. سؤال کلیدی در سناریوهای سرفه، اسهال و چاقی به ترتیب توسط 29 نفر (55 درصد)، 45 نفر (87 درصد) و صفر نفر (0 درصد) از داروسازان پرسیده شد که منجر به 25 (47 درصد)، 10 (19 درصد) و 8 (17 درصد) توصیه‌‌ی مناسب بر اساس دیدگاه ملایم گردید.نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که با وجود پرسیدن سؤال کلیدی توسط اکثر داروسازان، توصیه‌ی مناسب نهایی ضعیفی صورت گرفته است. برای بهبود عملکرد داروسازان بازنگری در اهداف و برنامه‌های آموزشی دوران تحصیل و بررسی چگونگی تجویز داروهای بدون نسخه در سمینارهای آموزش مداوم داروسازان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Community Pharmacists’ Performance in Management of Cough, Diarrhea and Obesity Using Over-the-Counter Medications

نویسندگان [English]

 • Amir Zargarzadeh 1
 • Sayed Abolfazl Mostafavi 2
 • Mohsen Chamanara 3
1 Assistant Professor, Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Pharmaceutics AND Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Pharmacy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Student Research committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Patients commonly ask pharmacists for the over-the-counter medications when they get different ailments. Assessment of how a pharmacist evaluates a patient's signs and symptoms and his or her approach to treating the patient using over-the-counter medications were the main goals of this study.Methods: In this cross-sectional study, the scenarios on cough, diarrhea and Obesity were selected from questionnaires that had been responded by 61 pharmacists. The scenarios were then designed by determining important questions including the key question using appropriate references and the opinions of a panel of experts. Subsequently, a list of all pharmacies in Isfahan (Iran) was obtained and 210 pharmacies were randomly selected. Final analysis was made on 151 visits to 127 community pharmacies. Performance of pharmacists, i.e. the number and type of questions used to come up with a recommendation and the appropriateness of the decision, was assessed both strictly and leniently. Moreover, the length of time spent for counseling and influence of gender and ownership of pharmacists were analyzed.Findings: The mean counseling time was 130.2 ± 86.1 and 98.6 ± 72.4 seconds for female and male pharmacists, respectively (P = 0.01). The key questions for cough, diarrhea, and Obesity scenarios were asked by 29 (55%), 45 (87%), and 0 (0%) of pharmacists, respectively. The questions led to 25 (47%), 10 (19%), and 8 (17%) appropriate recommendations according to a lenient evaluation.Conclusion: Despite asking the key questions, the majority of pharmacists do not make appropriate recommendations for cough, diarrhea, and especially Obesity. Incorporating relevant courses in the pharmacy curricula and devoting continuing education seminars to over-the-counter medication usage are suggested to improve pharmacists' performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Over-the-counter medications
 • Non-prescription medications
 • Community pharmacy
 • Diarrhea
 • Cough
 • Obesity
 • Counseling
 1. The Consumer Healthcare Products Association. OTC retail sales (1964-2011). [cited 2013 Jan 29]; Available from: URL: http://www.chpa-info.org/pressroom/Retail_Sales.aspx.
 2. The Consumer Healthcare Products Association. The value of OTC medicine to the united state. [cited 2013 Jan 29]; Available from: URL: http://www.chpa-info.org/pressroom/Consumer_Surveys.aspx.
 3. Kaufman DW, Kelly JP, Rosenberg L, Anderson TE, Mitchell AA. Recent patterns of medication use in the ambulatory adult population of the United States: the Slone survey. JAMA 2002; 287(3): 337-44.
 4. Akaho E, Kawasaki C, Uchinashi M. A proposal to improve the medical insurance and drug information systems in Japan. J Soc Admin Pharm 2001; 18(6): 200-6.
 5. Zargarzadeh AH, Minaeiyan M, Torabi A. Prescription and nonprescription drug use in Isfahan, Iran: an observational, cross-sectional study. Curr Ther Res Clin Exp 2008; 69(1): 76-87.
 6. Food and Drug Organization, Tehran University of Medical Sciences. Self medication and its effects. [cited 2012 Feb 23]; Available from: URL: http://fdo.tums.ac.ir/uploads/khoddarmani.doc. [In Persian].
 7. Johnson JA, Bootman JL. Drug-related morbidity and mortality. A cost-of-illness model. Arch Intern Med 1995; 155(18): 1949-56.
 8. Berardi RR, Kroon LA, McDermott JH, Newton GD, Oszko MA, Popovich NG, et al. Handbook of nonprescription drugs. 15th ed. Washington, DC: APhA Publications; 2006.
 9. Pray WS. Nonprescription product therapeutics. 1st ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. p. 4-14.
 10. Pray WS, Popovich NG. Self-care/diagnostic products. In: Gennaro AR, editor. Remington: the science and practice of pharmacy. 20th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
 11. Troy M. Pharmacists have become OTC allies. Drug Store News 1995; 17(9): S15-S16.
 12. Schulke DG. American Pharmaceutical Association review of literature on prescription to over-the-counter drug switches. Clin Ther 1998; 20(Suppl C): C124-C133.
 13. Hassell K, Noyce PR, Rogers A, Harris J, Wilkinson J. A pathway to the GP: the pharmaceutical 'consultation' as a first port of call in primary health care. Fam Pract 1997; 14(6): 498-502.
 14. Mirzadeh M. An analysis on pharmacy job in pharma and evaluation of the amount of doing tasks in this affair [PhD thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2007. [In Persian].
 15. Meheralian G, Moshkani Z, Javadi M. Short Communication Knowledge, attitude and practice of pharmacists on OTC drugs in Qazvin. J Qazvin Univ Med Sci 2009; 13(2): 104-7.
 16. Malaei P. Assessment of patient knowledge of OTC medications and pharmaceutical information and advice to patients in this area. [PhD Thesis]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 2003. [In Persian].
 17. Taylor J, Berger B, Anderson-Harper H, Grimley D. Pharmacists' readiness to assess consumers' over-the-counter product selections. J Am Pharm Assoc (Wash ) 2000; 40(4): 487-94.
 18. True Random Number Service. Random number generator. [cited 2012 Feb 23]; Available from: URL: http://www.random.org.
 19. Rutter PM, Horsley E, Brown DT. Evaluation of community pharmacists' recommendations to standardized patient scenarios. Ann Pharmacother 2004; 38(6): 1080-5.
 20. Lamsam GD, Kropff MA. Community pharmacists' assessments and recommendations for treatment in four case scenarios. Ann Pharmacother 1998; 32(4): 409-16.
 21. Chaman Ara M, Khabazian E, Mostafavi A. Evaluation of community pharmacy dealing with drug prescriptions in pharmacies of Isfahan city. Proceedings of the 15th Seminar of Iranian Pharmacy Students (SIPS2010); 2010 Oct 13-15; Kerman, Iran. [In Persian].
 22. Zolfaghari B, Sabzghabaee AM, Alizadeh NS, Kabiri P. Knowledge, attitude, and performance of community pharmacists in Isfahan on herbal drugs, 2008. Iran J Med Educ 2010; 9(4): 311-20.