بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مخلصه (Tanacetum Parthenium) بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه انگل شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استاد، گروه فارماکولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری و گروه گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تریکوموناس واژینالیس انگل‌ فلاژله‌‌داری است که باعث ایجاد واژینیت تریکومونایی‌، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مقاربتی، می‌شود. درمان اصلی، استفاده از‌ داروی مترونیدازول می‌باشد که علاوه بر افزایش مقاومت دارویی،‌ عوارض و اثرات جانبی بسیاری داشته است. با توجه به آثار ضدمیکروبی گیاه مخلصه، در پژوهش حاضر، اثر این گیاه بر روی تریکوموناس واژینالیس مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: عصاره‌ی مخلصه به روش پرکولاسیون تهیه شد. در لوله‌های آزمایش حاوی محیط کشت انگل، غلظت‌های متفاوت عصاره‌ی مخلصه اضافه شد. در لوله‌های آزمایش دیگر نیز مترونیدازول و یا حلال عصاره به عنوان شاهد اضافه گردید. سپس، به تمام محیط‌ها 104 عدد انگل زنده اضافه‌ و در دمای 37 درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری‌ شد. تمام لوله‌ها هر 24 ساعت از نظر رشد انگل بررسی گردید. برای این منظور، از هر لوله‌ی آزمایش ده میکرو‌لیتر برداشته و زیر میکروسکوپ، تعداد انگل و میزان فعالیت آن بررسی شد.یافته‌ها: انگل در غلظت‌های 5، 8، 10 و 4 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر گیاه مخلصه رشد نکرد؛ این یافته همانند اثر مترونیدازول بود. این اثر، در غلظت‌های 2 و 5/2 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر نیز بسیار زیاد و قابل مشاهده بود.نتیجه‌گیری: گیاه مخلصه اثر بسیار قوی بازدارندگی بر رشد تریکوموناس دارد و می‌تواند به عنوان دارویی جایگزین در نظر گرفته شود؛ تحقیقات بیشتری در مورد این یافته پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-Vitro Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Tanacetum Parthenium Extract on Trichomonas Vaginalis

نویسندگان [English]

 • Nasir Arefkhah 1
 • Simin Taghipur 2
 • Morteza Yousefi 3
 • Mahmoud Rafeiean 4
 • Shima Daneshpur 5
 • Hossein Yousefi 6
1 MSc Student, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
2 Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
3 Student of Medicine, Students Research Committee, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
4 Professor, Department of Pharmacology AND Herbal Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
5 MSc Student, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center AND Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Trichomonas vaginalisis a flagellate parasite causing vaginosis as a common sexual transmitted disease. Metronidazole is the drug of choice for this disease; but due to its side effects it is necessary to search for an alternative drug. In this study, the effect of Tanacetum parthenium on Trichomonas vaginalis was investigated.Methods: Using percolation method, hydro-alcoholic extracts of Tanacetum parthenium was prepared. The extract was dried using vacuum rotary evaporator. Different doses of the extract were added to 8 tubes containing culture medium of Trichomonas vaginalis; metronidazole was added to 1 tube. Finally, 104 Trichomonas vaginalis was added to each tube. Every 24 hours for 3 days, the tubes were seen for count and motion of the parasite under the microscope.Findings: In concentrations of 4, 5, 8 and 10 mg/ml of Tanacetum parthenium, the parasite did not grow. The effect of the extract on Trichomonas vaginalis was similar to the effect of metronidazole.Conclusion: Tanacetum parthenium has efficient effect against Trichomonas vaginalis growth in culture medium; so, this herb can be considered as alternative drug for methronidazole.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tanacetum parthenium
 • Trichomonas vaginalis
 • Hydro-alcoholic extract
 1. Vermani K, Garg S. Herbal medicines for sexually transmitted diseases and AIDS. J Ethnopharmacol 2002; 80(1): 49-66.
 2. Wilson H, MacAndrew S. Sexual health: foundations for practice. 1st ed. London, UK: Bailliere Tindall; 2000. p. 4-5.
 3. Markell E, John D, Krotoski W. Markell and Voge's medical parasitology. 8thed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1999. p. 76-80.
 4. Soper D. Trichomoniasis: under control or undercontrolled? Am J Obstet Gynecol 2004; 190(1): 281-90.
 5. Rasti S, TaghririA, Behrashi M. Trichomoniasis in parturients referring to Shabihkhani Hospital in Kashan, 2001-02. Feyz 2003, 7(2): 21-5. [In Persian].
 6. Mahmodi MR. Comparison of Secnidazole and Metronidazole in treatment of trichomoniasis among female prisoners of Mashhad. Proceedings of the 4th National Iranian Congress of Parasitology and Parasitic Diseases; 2003 Oct 13-16; Mashhad, Iran. p. 365. [In Persian].
 7. Lacy CF, ArmstrongLL, GoldmanMP, Lance LL. Drug information handbook. 13th ed. Hudson, OH: Lexi Comp; 2005.p. 501.
 8. Tassorelli C, Greco R, Morazzoni P, Riva A, Sandrini G, Nappi G. Parthenolide is the component of tanacetum parthenium that inhibits nitroglycerin-induced Fos activation: studies in an animal model of migraine. Cephalalgia 2005; 25(8): 612-21.
 9. Jager AK, Krydsfeldt K, Rasmussen HB. Bioassay-guided isolation of apigenin with GABA-benzodiazepine activity from Tanacetum parthenium. Phytother Res 2009; 23(11): 1642-4.
 10. Mahdi NK, Gany ZH, Sharief M. Alternative drugs against Trichomonas vaginalis. East Mediterr Health J 2006; 12(5): 679-84.
 11. Luize PS, Tiuman TSh, Morello LG, Maza PK, Ueda-Nakamura T, Dias Filho BP, et al. Effects of medicinal plant extracts on growth of Leishmania (L.) amazonensis and Trypanosoma cruzi. Rev Bras Cienc Farm 2005; 41(1): 85-94.
 12. Izumi E, Morello LG, Ueda-Nakamura T, Yamada-Ogatta SF, Filho BP, Cortez DA, et al. Trypanosoma cruzi: antiprotozoal activity of parthenolide obtained from Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. (Asteraceae, Compositae) against epimastigote and amastigote forms. Exp Parasitol 2008; 118(3): 324-30.
 13. da Silva BP, Cortez DA, Violin TY, Dias Filho BP, Nakamura CV, Ueda-Nakamura T, et al. Antileishmanial activity of a guaianolide from Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. Parasitol Int 2010; 59(4): 643-6.
 14. Williams CA, Harborne JB, Geiger H, Hoult JR. The flavonoids of Tanacetum parthenium and T. vulgare and their anti-inflammatory properties. Phytochemistry 1999; 51(3): 417-23.
 15. Youse HA, Kazemian A, Sereshti M, Rahmanikhoh E, Ahmadinia E, Rafaian M, et al. Effect of Echinophora platyloba, Stachys lavandulifolia, and Eucalyptus camaldulensis plants on Trichomonas vaginalis growth in vitro. Adv Biomed Res 2012; 1: 79.