بررسی نیم‌رخ روان‌شناختی مبتلایان به ضایعات پوستی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص پوست، پژوهشگر، مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌تنی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مشکلات روان‌شناختی در بین بیماران پوستی شایع است؛ در بین این بیماری‌ها، اختلالات خلقی از سایرین بارزتر است. بیماری‌های پوستی می‌توانند باعث کاهش اعتماد به نفس فرد شوند؛ به گونه‌ای که حتی افزایش خودکشی موفق، اقدام به خودکشی و فکر کردن به آن در بین این بیماران گزارش شده است. هدف از این مطالعه، بررسی نیم‌رخ روان‌شناختی بیماران مبتلا به ضایعات پوستی مراجعه کننده به درمانگاه‌های پوست بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی، 250 بیمار 16 تا 60 ساله دارای ضایعه‌ی پوستی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس وارد مطالعه شدند. از پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسش‌نامه‌ی مقیاس افسردگی و اضطراب بیمارستانی (HADS) جهت تعیین وضعیت نیم‌رخ روان‌شناختی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t مستقل، 2χ، Kruskal-Wallis، ضریب همبستگی Spearman، Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: مشکلات روان‌شناختی بر اساس GHQ-28 شیوع 60 درصدی نشان داد؛ اختلال عملکرد اجتماعی، اضطراب و بی‌خوابی، علایم جسمانی و در نهایت افسردگی، به ترتیب بیشترین میانگین و شیوع را به خود اختصاص دادند. پرسش‌نامه‌ی HADS میزان شیوع اختلال روان‌شناختی را در زیرمجموعه‌های اضطراب و افسردگی به ترتیب 6/27 و 8/27 درصد نشان داد. سن و جنس با وضعیت نیم‌رخ روان‌شناختی رابطه‌ای نداشتند؛ ولی تأهل و محل ضایعات پوستی با وضعیت نیم‌رخ روان‌شناختی به طور معنی‌داری مرتبط بود.نتیجه‌گیری: این مطالعه همراهی قابل توجه ضایعات پوستی را با ناخوشی‌های روان‌شناختی و وضعیت سلامت روان نشان می‌دهد. با توجه به شیوع بیماری‌های پوستی، توجه به مسایل روان‌شناختی در بیماران مراجعه کننده جهت پیش‌گیری و درمان اختلالات احتمالی حایز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Psychological Profile of Patients with Skin Lesions

نویسندگان [English]

 • Neda Adibi 1
 • Katayoun Shafiei 2
 • Behrooz Izadi 3
 • Hamid Afshar 4
 • Reza Bagherian-Sararoudi 2
1 Dermatologist, Researcher, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychiatry, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Psychosomatic Research Center AND Behavioral Sciences Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychiatry, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: High psychiatric disorders frequency, especially mood disorders, among patients with skin diseases has been proved. Skin diseases can reduce the self-esteem and more suicidal thought and commitment have been reported among these patients. The aim of this study was to evaluate the psychological profile of patients with skin diseases.Methods: In this cross-sectional study, 250 patients with skin lesions aged from 16 to 60 years were submitted to survey by random convenience sampling. General health questionnaire-28 (GHQ-28) and Hospital anxiety depression scale (HADS) were used for measuring psychological profile. Data were analyzed using Mann-Whitney, chi-square, independent-t, Kruskal-Wallis and Spearman correlation tests.Findings: Psychiatric disorders prevalence, based on GHQ-28, was 60%. Social function disorder, anxiety and insomnia, somatic symptoms and depression had the higher average rank and frequency, respectively. HADS screening showed 27.6% of prevalence for psychological profile problems and 27.87% for anxiety and depression subscales. Sex and age had no significant correlation to the psychological profile of patients. On the other hand, the marriage status and body location of skin lesions were statistically correlated to psychological profile.Conclusion: This study confirms the correlation between impaired psychological profile and skin lesions. With regards to high amount of outpatient refer to dermatology clinics, psychological consideration of dermatologic outpatients for preventive and probable therapeutic measurements is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological profile
 • Skin Lesion
 • Hospital anxiety depression scale (HADS)
 • General health questionnaire-28 (GHQ-28)
 1. Evans DL, Charney DS. Mood disorders and medical illness: a major public health problem. Biol Psychiatry 2003; 54(3): 177-80.
 2. Hays JC, Krishnan KR, George LK, Pieper CF, Flint EP, Blazer DG. Psychosocial and physical correlates of chronic depression. Psychiatry Res 1997; 72(3): 149-59.
 3. Horrobin DF, Bennett CN. Depression and bipolar disorder: relationships to impaired fatty acid and phospholipid metabolism and to diabetes, cardiovascular disease, immunological abnormalities, cancer, ageing and osteoporosis. Possible candidate genes. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1999; 60(4): 217-34.
 4. Sugahara H, Akamine M, Kondo T, Fujisawa K, Yoshimasu K, Tokunaga S, et al. Somatic symptoms most often associated with depression in an urban hospital medical setting in Japan. Psychiatry Res 2004; 128(3): 305-11.
 5. Andrews H, Barczak P, Allan RN. Psychiatric illness in patients with inflammatory bowel disease. Gut 1987; 28(12): 1600-4.
 6. Ginsburg IH. The psychological impact of skin disease. Loss, Grief & Care. 1996; 7(3-4): 1-10.
 7. Barankin B, DeKoven J. Psychosocial effect of common skin diseases. Can Fam Physician 2002; 48: 712-6.
 8. Cohen CG, Krahn L, Wise TN, Epstein S, Ross R. Delusions of disfigurement in a woman with acne rosacea. Gen Hosp Psychiatry 1991; 13(4): 273-7.
 9. Cotterill JA, Cunliffe WJ. Suicide in dermatological patients. Br J Dermatol 1997; 137(2): 246-50.
 10. Cotterill JA. Dermatologic nondisease. Dermatol Clin 1996; 14(3): 439-45.
 11. Humphreys F, Humphreys MS. Psychiatric morbidity and skin disease: what dermatologists think they see. Br J Dermatol 1998; 139(4): 679-81.
 12. Bickers DR, Lim HW, Margolis D, Weinstock MA, Goodman C, Faulkner E, et al. The burden of skin diseases: 2004 a joint project of the American Academy of Dermatology Association and the Society for Investigative Dermatology. J Am Acad Dermatol 2006; 55(3): 490-500.
 13. Basavaraj KH, Navya MA, Rashmi R. Relevance of psychiatry in dermatology: Present concepts. Indian J Psychiatry 2010; 52(3): 270-5.
 14. Gupta MA, Gupta AK. Psychiatric and psychological co-morbidity in patients with dermatologic disorders: epidemiology and management. Am J Clin Dermatol 2003; 4(12): 833-42.
 15. Hughes JE, Barraclough BM, Hamblin LG, White JE. Psychiatric symptoms in dermatology patients. Br J Psychiatry 1983; 143: 51-4.
 16. Panconesi E. Stress and skin diseases: psychosomatic dermatology. Clin Dermatol 1984; 2(4): viii-vxiv.
 17. Wessely SC, Lewis GH. The classification of psychiatric morbidity in attenders at a dermatology clinic. Br J Psychiatry 1989; 155: 686-91.
 18. Fried RG, Gupta MA, Gupta AK. Depression and skin disease. Dermatol Clin 2005; 23(4): 657-64.
 19. Radmanesh MR, Shafiei S. Psychopathology of psychosomatic illness skin. Iran J Dermatol 2002; 5(3): 2-6. [In Persian].
 20. Hajheydari Z, Zarghami M, Mohamadpour RA, Khajeh A. Evaluation of psychological problem based on GHQ-28 Questionnaires in patients attending the dermatological clinics of Sari, Iran, 2004. J Mazandaran Univ Med Sci 2006; 15(50): 105-12. [In Persian].
 21. Zachariae R, Zachariae H, Blomqvist K, Davidsson S, Molin L, Mork C, et al. Quality of life in 6497 Nordic patients with psoriasis. Br J Dermatol 2002; 146(6): 1006-16.
 22. Potocka A, Turczyn-Jablonska K, Kiec-Swierczynska M. Self-image and quality of life of dermatology patients. Int J Occup Med Environ Health 2008; 21(4): 309-17.
 23. Jayaprakasam A, Darvay A, Osborne G, McGibbon D. Comparison of assessments of severity and quality of life in cutaneous disease. Clin Exp Dermatol 2002; 27(4): 306-8.
 24. Nadelson T. A person's boundaries: a meaning of skin disease. Cutis 1978; 21(1): 90-3.
 25. Shuster S, Fisher GH, Harris E, Binnell D. The effect of skin disease on self image [proceedings]. Br J Dermatol 1978; 99(Suppl 16): 18-9.
 26. Finlay AY. Quality of life assessments in dermatology. Semin Cutan Med Surg 1998; 17(4): 291-6.
 27. de KJ, Sprangers MA, Mombers FM, Bos JD. Quality of life in patients with psoriasis: a systematic literature review. J Investig Dermatol Symp Proc 2004; 9(2): 140-7.
 28. Sampogna F, Picardi A, Melchi CF, Pasquini P, Abeni D. The impact of skin diseases on patients: comparing dermatologists' opinions with research data collected on their patients. Br J Dermatol 2003; 148(5): 989-95.
 29. Johnstone A, Goldberg D. Psychiatric screening in general practice. A controlled trial. Lancet 1976; 1(7960): 605-8.
 30. Ebrahimi A, Molavi H, Moosavi G, Bornamanesh A, Yaghobi M. Psychometric properties and factor structure of General Health Questionnaire 28 (GHQ-28) in Iranian psychiatric patients. J Res Behav Sci 2007; 5(1): 5-11. [In Persian].
 31. Aghaei S, Sodaifi M, Jafari P, Mazharinia N, Finlay AY. DLQI scores in vitiligo: reliability and validity of the Persian version. BMC Dermatol 2004; 4: 8.
 32. Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. J Psychosom Res 2002; 52(2): 69-77.
 33. Montazeri A, Vahdaninia M, Ebrahimi M, Jarvandi S. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): translation and validation study of the Iranian version. Health Qual Life Outcomes 2003; 1: 14.
 34. Aktan S, Ozmen E, Sanli B. Psychiatric disorders in patients attending a dermatology outpatient clinic. Dermatology 1998; 197(3): 230-4.
 35. Picardi A, Abeni D, Renzi C, Braga M, Puddu P, Pasquini P. Increased psychiatric morbidity in female outpatients with skin lesions on visible parts of the body. Acta Derm Venereol 2001; 81(6): 410-4.
 36. Picardi A, Abeni D, Melchi CF, Puddu P, Pasquini P. Psychiatric morbidity in dermatological outpatients: an issue to be recognized. Br J Dermatol 2000; 143(5): 983-91.
 37. Entezari A, Nabaei L, Moravvej Farshchi H, Meshkat Razavi G, Tousi P. Quality of life in outpatients dermatologic clients. Pejouhandeh 2008; 13(1): 65-9. [In Persian].
 38. Ansarin H, Kabir A, Mirishekarab AA. Comparison of quality of life between dermatologic patients and healthy people. Razi j Med Sci 2003; 9(32): 649-58. [In Persian].