بررسی نسخ پزشکان متخصص مغز و اعصاب شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دستیار، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی نسخه‌های تجویزشده توسط پزشکان یکی از راه‌های ساده و مستند برای آشنایی با وضعیت درمانی در یک جامعه است. با در نظر گرفتن این واقعیات در این مطالعه، نسخ تجویزشده توسط متخصصین مغز و اعصاب شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی و مقطعی 14419 نسخه از میان نسخ تجویزشده توسط متخصصین مغز و اعصاب شهر شیراز به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات زیر شامل تعداد دارو در هر نسخه، راه تجویز دارو، دسته‌ی دارویی و نام دارو جمع‌آوری گردید. سپس اطلاعات به دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌ها: متوسط اقلام دارویی در هر نسخه 72/2 قلم دارو به دست آمد. شایع‌ترین راه تجویز دارو به صورت خوراکی (1/89 درصد) و بعد تزریقی (99/89 درصد) بود. داروهای ضد تشنج شایع‌ترین رده‌ی دارویی تجویز‌شده (96/38 درصد) بود و در رده‌‌های بعدی داروهای ضد التهابی غیر استروییدی (66/15 درصد) و داروهای ضد سیکوز (47/10 درصد) قرار داشت.نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که میانگین اقلام دارویی تجویزشده در هر نسخه توسط متخصصین مغز و اعصاب به صورت قابل توجهی بالاتر از میزان توصیه‌شده توسط سازمان بهداشت جهانی و همچنین در مقایسه با کشور‌های پیشرفته بود هر چند میزان داروهای تزریقی به نسبت متعادل و تا حدی قابل قبول بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Prescriptions of the Neurologists in Shiraz, Iran

نویسندگان [English]

 • Sadegh Izadi 1
 • Lila Niknam 2
 • Sayed-Reza Yazdanparast 3
1 Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2 Resident, Department of Neurology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 General Practitioner, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background: Assessment of prescriptions is a simple way to obtain valuable information about health system in a community. We conducted a descriptive-analytic study to assess the prescriptions of the neurologists in Shiraz, Iran, during the first 6 months of 2012.Methods: In this descriptive cross-sectional study, data were collected by random selection of 14419 prescriptions of outpatients visited by neurologists practiced in Shiraz. The number of drug per proscription, rout of administration, drug category, and drugs’ names were gathered. Also, the first 10 drugs with the highest using frequency were recorded.Findings: Mean number of drugs per prescription was 2.72. Oral administration was the most frequent route (89.1%) followed by Injections (8.99%). Anticonvulsant drugs (38.96%) were the most frequently used drug group, followed by non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (15.66%), and antipsychotics (10.67).Conclusion: This study showed that the average prescribed drug by neurologist per prescriptions was high in comparison to recommended standard by WHO and in comparison to developed countries. Drugs for treatment of seizure and headache were the most frequently used ones. Percentage of encounter prescribed injections was relatively low and acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prescription
 • Neurologist
 • Shiraz
 • Iran
 1. Barber N. What constitutes good prescribing? BMJ 1995; 310(6984): 923-5.
 2. Laing R, Hogerzeil H, Ross-Degnan D. Ten recommendations to improve use of medicines in developing countries. Health Policy Plan 2001; 16(1): 13-20.
 3. Nasiri M, Hamrang Kafi M. Evaluation of number and mean cost of drugs in prescriptions of specialist physician. Journal of Public Health Insurance 2001; 2: 56-7. [In Persian].
 4. Dinarvand R, Nikzad A. Evaluation of prescription and usage of drug in Tehran. Hakim Res J 2000; 3(3): 224-30. [In Persian].
 5. Pringsheim T, Davenport WJ, Becker WJ. Prophylaxis of migraine headache. CMAJ 2010; 182(7): E269-E276.
 6. Cheraghali AH, Panahi Y, Alidadi A. Evaluation of prescriptions in pharmacy of Tehran medical sciences hospital. Teb Tazkiyeh 2002; 11(1): 30-6. [In Persian].
 7. Gholamreza S, Meimandi MS. The quality of prescribing in general practice in Kerman, Iran. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv 2005; 18(4-5): 353-60.
 8. Hogerzeil HV, Bimo, Ross-Degnan D, Laing RO, Ofori-Adjei D, Santoso B, et al. Field tests for rational drug use in twelve developing countries. Lancet 1993; 342(8884): 1408-10.
 9. Imam AP, Halpern GM. Uses, adverse effects of abuse of corticosteroids. Part I. Allergol Immunopathol (Madr ) 1994; 22(6): 250-60.