آیا همبستگی ژنتیکی بین ژن CACNA1A و فرم معمول میگرن در شهر اصفهان وجود دارد؟

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم پایه‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه فارماکولوژی، دانشکده‌ی علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: میگرن همی‌پلژیک خانوادگی (familial hemiplegic migraine یا FHM)، یک نوع نادر از میگرن است که نقش ژن CACNA1A در آن به اثبات رسیده است. در مطالعه‌ی حاضر، 6 جهش شایع ژن CACNA1A بر روی بیماران مبتلا به فرم معمول میگرن در جمعیت اصفهان بررسی شد.روش‌ها: جمعیت مورد مطالعه شامل 74 بیمار بود که به دو گروه با سابقه‌ی فامیلی و بدون سابقه‌ی فامیلی ابتلا به میگرن تقسیم گردیدند. اطلاعاتی نظیر فرکانس و مدت زمان حملات میگرنی، شدت بیماری و کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه‌ی HIT6 (Headache impact test) و MSQ2 (Migraine-specific quality of life questionnaire) گردآوری شد. نمونه‌های DNA بیماران برای تعیین توالی اگزون‌های 5، 16، 32 و 36 ژن CACNA1A آماده شد.یافته‌ها: 50 بیمار مبتلا به میگرن با سابقه‌ی فامیلی و 24 بیمار بدون سابقه‌ی فامیلی بودند. میانگین ± انحراف معیار تعداد حملات میگرن در ماه (فرکانس) و مدت زمان حملات میگرنی (میزان سردرد بر حسب ساعت در ماه)، شدت بیماری و کیفیت زندگی در مبتلایات به میگرن با سابقه‌ی فامیلی به ترتیب 11/8 ± 66/9، 49/11 ± 08/18 ساعت، 03/7 ± 84/62 و 5/13 ± 8/44 و در بیماران بدون سابقه‌ی فامیلی به ترتیب 39/9 ± 95/9، 11/12 ± 83/18 ساعت، 55/6 ± 04/61 و 9/10 ± 38/38 بود. تنها تفاوت معنی‌دار در کیفیت زندگی در دو گروه بیماران مشاهده شد (047/0 = P). آنالیز تعیین توالی در ژن CACNA1A در 30 بیمار مبتلا به میگرن با سابقه‌ی فامیلی مثبت نشان داد که در 9 نفر از بیماران پلی‌مورفیسم (nt 2369 G         A) در اگزون 16 وجود داشت. همچنین در تعیین توالی هیچ جهشی مشاهده نگردید. در این تحقیق ارتباط معنی‌داری بین میانگین فرکانس، مدت زمان حملات میگرنی، شدت بیماری و کیفیت زندگی با پلی‌مورفیسم دیده نشد.نتیجه‌گیری: داده‌های این مقاله حاکی از آن است که در بین 30 بیمار مبتلا به میگرن در جمعیت اصفهان، هیچ جهشی مشاهده نشد. به عبارت دیگر ارتباطی بین ژن درگیر در FHM و مبتلایان به میگرن در اصفهان وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is there any Genetic Correlation between CACNA1A Gene and Common Migraine in Iran?

نویسندگان [English]

 • Maryam Ostadsharif 1
 • Abbas Ghorbani 2
 • Mansoor Salehi 3
 • Rokhsareh Meamar 4
1 Assistant Professor, Department of Basic Medical Sciences, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine AND Isfahan Neurosciences Research Center, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Pharmacology, School of Medical Sciences, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Familial hemiplegic migraine (FHM), a rare type of migraine with aura, is genetically heterogeneous. Involvement of CACNA1A gene is demonstrated in FHM. In the present study, we searched for 6 common mutations in CACNA1A gene in patients with common migraine.Methods: The study population consisted of 74 patients who divided on two groups: positive and negative familial history. We collected data about frequency and duration of their attacks, severity according to Headache impact test (HIT6) and quality of life according to version 2.1 of Migraine-specific quality of life questionnaire (MSQ2). After collection of genomic DNA samples, mutation analysis was performed by direct sequencing of 5, 16, 32 and 36 exons in CACNA1A gene.Findings: Out of 50 cases with positive familial history, the mean ± SD of frequency (in month), duration (hours in month), and severity of attacks, and also, quality of life were 9.66 ± 8.11, 18.08 ± 11.49, 62.84 ± 7.03, and 44.8 ± 13.5, respectively. The corresponded results were 9.95 ± 9.39, 18.83 ± 12.11, 61.04 ± 6.55, and 38.38 ± 10.9, respectively in 24 cases with negative familial history. Only a significant difference in quality of life was observed between the groups (P = 0.047). Mutation analysis of the CACNA1A gene in 30 probands of migraine with positive familial history revealed polymorphism (nt 2369 G A) in exon 16 in 9 patients, but no mutations were identified in gene. There was no significant relationship between polymorphism and frequency, duration, and severity of attacks and also, quality of life and type of migraine.Conclusion: Our data suggest that in Iranian patients with migraine, no mutations in CACNA1A gene were identified and we have no evidence for involvement of this gene in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Common migraine
 • Iranian population
 • Quality of Life
 • Familial hemiplegic migraine (FHM)
 1. Gardner KL. Genetics of migraine: an update. Headache 2006; 46(Suppl 1): S19-S24.
 2. Terwindt GM, Ophoff RA, van ER, Vergouwe MN, Haan J, Frants RR, et al. Involvement of the CACNA1A gene containing region on 19p13 in migraine with and without aura. Neurology 2001; 56(8): 1028-32.
 3. Jones KW, Ehm MG, Pericak-Vance MA, Haines JL, Boyd PR, Peroutka SJ. Migraine with aura susceptibility locus on chromosome 19p13 is distinct from the familial hemiplegic migraine locus. Genomics 2001; 78(3): 150-4.
 4. de Vries B, Frants RR, Ferrari MD, van den Maagdenberg AM. Molecular genetics of migraine. Hum Genet 2009; 126(1): 115-32.
 5. Mochi M, Sangiorgi S, Cortelli P, Carelli V, Scapoli C, Crisci M, et al. Testing models for genetic determination in migraine. Cephalalgia 1993; 13(6): 389-94.
 6. Lea RA, Shepherd AG, Curtain RP, Nyholt DR, Quinlan S, Brimage PJ, et al. A typical migraine susceptibility region localizes to chromosome 1q31. Neurogenetics 2002; 4(1): 17-22.
 7. Joutel A, Bousser MG, Biousse V, Labauge P, Chabriat H, Nibbio A, et al. A gene for familial hemiplegic migraine maps to chromosome 19. Nat Genet 1993; 5(1): 40-5.
 8. Ophoff RA, Terwindt GM, Vergouwe MN, van Eijk R, Oefner PJ, Hoffman SM, et al. Familial hemiplegic migraine and episodic ataxia type-2 are caused by mutations in the Ca2+ channel gene CACNL1A4. Cell 1996; 87(3): 543-52.
 9. De Waard M, Gurnett CA, Campbell KP. Structural and functional diversity of voltage-activated calcium channels. Ion Channels 1996; 4: 41-87.
 10. Moreno DH. Molecular and functional diversity of voltage-gated calcium channels. Ann N Y Acad Sci 1999; 868: 102-17.
 11. Ducros A, Denier C, Joutel A, Cecillon M, Lescoat C, Vahedi K, et al. The clinical spectrum of familial hemiplegic migraine associated with mutations in a neuronal calcium channel. N Engl J Med 2001; 345(1): 17-24.
 12. Terwindt GM, Ophoff RA, Haan J, Vergouwe MN, van ER, Frants RR, et al. Variable clinical expression of mutations in the P/Q-type calcium channel gene in familial hemiplegic migraine. Dutch Migraine Genetics Research Group. Neurology 1998; 50(4): 1105-10.
 13. Vahedi K, Denier C, Ducros A, Bousson V, Levy C, Chabriat H, et al. CACNA1A gene de novo mutation causing hemiplegic migraine, coma, and cerebellar atrophy. Neurology 2000; 55(7): 1040-2.
 14. Battistini S, Stenirri S, Piatti M, Gelfi C, Righetti PG, Rocchi R, et al. A new CACNA1A gene mutation in acetazolamide-responsive familial hemiplegic migraine and ataxia. Neurology 1999; 53(1): 38-43.
 15. Carrera P, Piatti M, Stenirri S, Grimaldi LM, Marchioni E, Curcio M, et al. Genetic heterogeneity in Italian families with familial hemiplegic migraine. Neurology 1999; 53(1): 26-33.
 16. Ducros A, Denier C, Joutel A, Vahedi K, Michel A, Darcel F, et al. Recurrence of the T666M calcium channel CACNA1A gene mutation in familial hemiplegic migraine with progressive cerebellar ataxia. Am J Hum Genet 1999; 64(1): 89-98.
 17. Friend KL, Crimmins D, Phan TG, Sue CM, Colley A, Fung VS, et al. Detection of a novel missense mutation and second recurrent mutation in the CACNA1A gene in individuals with EA-2 and FHM. Hum Genet 1999; 105(3): 261-5.
 18. Gardner K, Bernal O, Keegan M, Gerber O, Lowry N, Hoffman EP. A new mutation in the chr19p calcium channel gene CACNL1A4 causing hemiplegic migraine with ataxia. Neurology 1999; 52(6 Suppl 2): A115-A116.
 19. Kors EE, Terwindt GM, Vermeulen FL, Fitzsimons RB, Jardine PE, Heywood P, et al. Delayed cerebral edema and fatal coma after minor head trauma: role of the CACNA1A calcium channel subunit gene and relationship with familial hemiplegic migraine. Ann Neurol 2001; 49(6): 753-60.
 20. Takahashi T, Igarashi S, Kimura T, Hozumi I, Kawachi I, Onodera O, et al. Japanese cases of familial hemiplegic migraine with cerebellar ataxia carrying a T666M mutation in the CACNA1A gene. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 72(5): 676-7.
 21. Ducros A, Tournier-Lasserve E, Bousser MG. The genetics of migraine. Lancet Neurol 2002; 1(5): 285-93.
 22. May A, Ophoff RA, Terwindt GM, Urban C, van Eijk R, Haan J, et al. Familial hemiplegic migraine locus on 19p13 is involved in the common forms of migraine with and without aura. Hum Genet 1995; 96(5): 604-8.
 23. Hovatta I, Kallela M, Farkkila M, Peltonen L. Familial migraine: exclusion of the susceptibility gene from the reported locus of familial hemiplegic migraine on 19p. Genomics 1994; 23(3): 707-9.
 24. IIgaya M, Kanazawa N, Sakai F, Igarashi H. Molecular analysis of Japanese familial migraine with aura. Cephalalgia 2003; 23(7): 664.
 25. Sakai F LM, Iigaya M. Genetic examination of the migraine patient with the sign of the family history. Mansei Zutsu no Shinryo Gaidorain Sakusei ni kansuru Kenkyu Heisei 14 Nendo Sokatsu, Buntan Kenkyu Hokokusho 2003: 16-20. [In Japanese].
 26. Chen F, Fang Y, Li H, Wang X. Association of CACNA1A gene polymorphism with familial hemiplegic migraine in southern Chinese. Chin J Clin Rehabil 2006; 10(8): 170-2.
 27. Headache Clasification Subcommitteeof the International Headache. The International clasification of headache disprders. 2nd ed. Cephalalgia 2004; 24 (Suppl 1): 1-150.
 28. Bagley CL, Rendas-Baum R, Maglinte GA, Yang M, Varon SF, Lee J, et al. Validating Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire v2.1 in episodic and chronic migraine. Headache 2012; 52(3): 409-21.
 29. Burgunder JM, Finsterer J, Szolnoki Z, Fontaine B, Baets J, Van BC, et al. EFNS guidelines on the molecular diagnosis of channelopathies, epilepsies, migraine, stroke, and dementias. Eur J Neurol 2010; 17(5): 641-8.
 30. de Vries B, Haan J, Frants RR, van den Maagdenberg AM, Ferrari MD. Genetic biomarkers for migraine. Headache 2006; 46(7): 1059-68.
 31. Haan J, Kors EE, Terwindt GM, Vermeulen FL, Vergouwe MN, van den Maagdenberg AM, et al. Alternating hemiplegia of childhood: no mutations in the familial hemiplegic migraine CACNA1A gene. Cephalalgia 2000; 20(8): 696-700.
 32. Brugnoni R, Leone M, Rigamonti A, Moranduzzo E, Cornelio F, Mantegazza R, et al. Is the CACNA1A gene involved in familial migraine with aura? Neurol Sci 2002; 23(1): 1-5.
 33. Jen JC, Kim GW, Dudding KA, Baloh RW. No mutations in CACNA1A and ATP1A2 in probands with common types of migraine. Arch Neurol 2004; 61(6): 926-8.
 34. Noble-Topham SE, Dyment DA, Cader MZ, Ganapathy R, Brown JD, Rice GP, et al. Migraine with aura is not linked to the FHM gene CACNA1A or the chromosomal region, 19p13. Neurology 2002; 59(7): 1099-101.
 35. Kirchmann M, Thomsen LL, Olesen J. The CACNA1A and ATP1A2 genes are not involved in dominantly inherited migraine with aura. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2006; 141B(3): 250-6.
 36. Kaunisto MA, Tikka PJ, Kallela M, Leal SM, Papp JC, Korhonen A, et al. Chromosome 19p13 loci in Finnish migraine with aura families. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2005; 132B(1): 85-9.
 37. Lea RA, Nyholt DR, Curtain RP, Ovcaric M, Sciascia R, Bellis C, et al. A genome-wide scan provides evidence for loci influencing a severe heritable form of common migraine. Neurogenetics 2005; 6(2): 67-72.
 38. Monari L, Mochi M, Valentino ML, Arnaldi C, Cortelli P, De Monte A, et al. Searching for migraine genes: exclusion of 290 cM out of the whole human genome. Ital J Neurol Sci 1997; 18(5): 277-82.
 39. Nyholt DR, Lea RA, Goadsby PJ, Brimage PJ, Griffiths LR. Familial typical migraine: linkage to chromosome 19p13 and evidence for genetic heterogeneity. Neurology 1998; 50(5): 1428-32.
 40. von BM, Ta N, Shankar A, Wiste A, Siegel A, Radtke A, et al. Migrainous vertigo: mutation analysis of the candidate genes CACNA1A, ATP1A2, SCN1A, and CACNB4. Headache 2006; 46(7): 1136-41.
 41. McCarthy LC, Hosford DA, Riley JH, Bird MI, White NJ, Hewett DR, et al. Single-nucleotide polymorphism alleles in the insulin receptor gene are associated with typical migraine. Genomics 2001; 78(3): 135-49.
 42. Yabe I, Sasaki H, Yamashita I, Tashiro K, Takei A, Suzuki Y, et al. Predisposing chromosome for spinocerebellar ataxia type 6 (SCA6) in Japanese. J Med Genet 2001; 38(5): 328-33.
دوره 31، شماره 245 - شماره پیاپی 245
مرداد و شهریور 1392
صفحه 1105-1113
 • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1392
 • تاریخ بازنگری: 29 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401