سندروم وقفه‌ی تنفسی خواب در بیماران مبتلا به تشنجات پارشیل پیچیده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آپنه‌ی انسدادی خواب (Obstructive sleep apnea یا OSA) یک گروه از اختلالات خواب وابسته به تنفس هستند که در نتیجه‌ی انسداد راه هوایی فوقانی اتفاق می‌افتند. بر اساس بعضی مطالعات به نظر می‌رسد بینOSA  و صرع به ویژه نوعCPS  (Complex partial seizures)، ارتباط وجود دارد. این مطالعه به ارزیابی تخمین خطر OSA و میزان خواب‌آلودگی روزانه در بیماران مبتلا به CPS پرداخت.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 90 نفر انجام شد. افراد به دو گروه 45 نفره تقسیم شدند. در یک گروه افراد مبتلا به CPS که تحت درمان قرار داشتند و در گروه دیگر 45 فرد شاهد غیر مبتلا به صرع به عنوان گروه شاهد تقسیم شدند. برای آن‌ها پرسشنامه‌ی کیفیت خواب تکمیل گردید. اطلاعات دموگرافیک، نوع و تعداد داروی ضد تشنج مصرفی و موارد عود تشنج در 3 ماه اخیر نیز از آن‌ها سؤال شد. اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم‌افزار SPSS شد.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی OSA در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب 41/1 ± 95/1 و 43/1 ± 84/1 بود و بر اساس آزمون Student-t تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت (71/0 = P). میانگین نمره‌ی پرسشنامه‌ی EPWORTH در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب 4/4 ± 1/5 و 8/4 ± 3/5 بود و آزمون Student-t اختلاف معنی‌داری بین دو گروه نشان نداد (86/0 = P).نتیجه‌گیری: شواهدی از ارتباط بینOSA  و CPS به دست نیامد، اما با توجه به اهمیت بالای OSA، باید مطالعات بیشتر در آینده انجام گیرد. همچنین بیماران جهت تشخیص قطعی OSA تحت پلی‌سومنوگراقی قرار گیرند. و سپس اثر درمان OSA در بهبود کنترل تشنج‌ها و کیفیت زندگی آن‌ها نیز بررسی گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sleep Apnea Syndrome and Complex Partial Seizure; Is There Any Association?

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Najafi 1
 • Adeleh Dadkhah 2
 • Ali Mehrabi Koushki 3
 • Masoumeh Alijanpoor 4
1 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine AND Isfahan Neuroscience Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Obstructive Sleep Apnea (OSA) is a type of sleep related breathing disorder due to upper airway obstruction with the high risk of 26% among adults. According to some researches, it seems there is a relation between OSA and epilepsy. Therefore, this study aimed to evaluate the risk of this disorder and daytime sleepiness in patients with complex partial seizure.Methods: This analytical descriptive study was done on 90 patients referred to Alzahra Neurology Clinic in Isfahan, Iran, in 2012. They were divided into two case and control groups (n = 45). The first consisted of Complex partial seizures (CPS) patients and the second was non-epileptic patients. Sleep Quality Questionnaire was completed for the participants, and demographic information, type and doses of used drugs, and seizure recurrence cases in the previous 3 months were gathered for each patient. Data were analyzed by SPSS software.Findings: The mean value of OSA in the case and control groups were 1.95 ± 1.41 and 1.84 ± 1.43, respectively, with no significant difference (P = 0.71). The mean score of EPWORTH questionnaire were 5.1 ± 4.4 and 5.3 ± 4.8 in the two groups; which were not significantly different.Conclusion: There was no evidence of OSA association with epilepsy. However, due to the importance of OSA it is recommended that further studies be carried out in this regard. Moreover, it is necessary for epileptic patients to gain definitive diagnosis. Then, the effects of OSA on improvement of seizure control, and their quality of life must be studied. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obstructive sleep apnea
 • Complex partial seizures
 • Daytime sleepiness
 1. Kryger MH, Basner R. Management of obstructive sleep apnea in adult [Online]. [cited 2011 June 3]; Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/management-of-obstructive-sleep-apnea-in-adults.
 2. Phillipson EA. Sleep apnea. In: Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Jameson J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2013. p. 2186-9.
 3. Chervin RD. Sleepiness, fatigue, tiredness, and lack of energy in obstructive sleep apnea. Chest 2000; 118(2): 372-9.
 4. Manni R, Terzaghi M. Comorbidity between epilepsy and sleep disorders. Epilepsy Res 2010; 90(3): 171-7.
 5. Phillips B, Kryger MH. Management of obstructive sleep apnea- hypopnea syndrome: overview. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC, editors. Principles and practice of sleep medicine. 4th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2005.
 6. Nobili L, Proserpio P, Rubboli G, Montano N, Didato G, Tassinari CA. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) and sleep. Sleep Med Rev 2011; 15(4): 237-46.
 7. van Golde EG, Gutter T, de Weerd AW. Sleep disturbances in people with epilepsy; prevalence, impact and treatment. Sleep Med Rev 2011; 15(6): 357-68.
 8. Crespel A, Coubes P, Baldy-Moulinier M. Sleep influence on seizures and epilepsy effects on sleep in partial frontal and temporal lobe epilepsies. Clin Neurophysiol 2000; 111)Suppl 2): S54-S59.
 9. Vaughn BV, D'Cruz OF, Beach R, Messenheimer JA. Improvement of epileptic seizure control with treatment of obstructive sleep apnoea. Seizure 1996; 5(1): 73-8.
 10. Katagal P, Yardi N. The relationship between sleep and epilepsy. Seminars in Pediatric Neurology 2008; 15(2): 42-48.
 11. Najafi MR. Sleep disorders. Isfahan, Iran: Mani Publications; 2000. [In Persian].
 12. Vignatelli L, Bisulli F, Naldi I, Ferioli S, Pittau F, Provini F, et al. Excessive daytime sleepiness and subjective sleep quality in patients with nocturnal frontal lobe epilepsy: a case-control study. Epilepsia 2006; 47(Suppl 5): 73-7.
 13. Weatherwax KJ, Lin X, Marzec ML, Malow BA. Obstructive sleep apnea in epilepsy patients: the Sleep Apnea scale of the Sleep Disorders Questionnaire (SA-SDQ) is a useful screening instrument for obstructive sleep apnea in a disease-specific population. Sleep Med 2003; 4(6): 517-21.
 14. Malow BA, Levy K, Maturen K, Bowes R. Obstructive sleep apnea is common in medically refractory epilepsy patients. Neurology 2000; 55(7): 1002-7.