بررسی ارزش پیشگویی‌کنندگی سطح سرمی منیزیم مادر در تشخیص زایمان زودرس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

2 پژوهشگر، مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند و دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: زایمان زودرس دومین عامل مرگ و میر در نوزادان است و تبعات زیادی برای نوزاد به دنبال دارد. به همین دلیل شناسایی یک آزمایش برای تشخیص زایمان زودرس به منظور پیشگیری از عوارض نوزادی، ضروری می‌باشد. این مطالعه با هدف ارزش پیش‌گویی سطح سرمی منیزیم خون مادر در تشخیص زایمان زودرس صورت گرفت.روش‌ها: این بررسی به صورت مورد- شاهدی روی دو گروه از زنان باردار با علایم زایمان زودرس و باردار طبیعی صورت گرفت. داده‌ها توسط مصاحبه با مادر، معاینات بالینی و آزمایش خون جمع‌آوری گردید. برای آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری Student-t و 2χ و جهت تعیین حساست و ویژگی از منحنی ROC (Receiver operating characteristic) استفاده گردید.یافته‌ها: میانگین سنی مادران مورد مطالعه30/5 ± 6/28 سال بود. سن زایمان با سطح سرمی منیزیم ارتباط معنی‌دار داشت. بهترین نقطه‌ی برش برای مقدار منیزیم سرمی مادر در هفته‌ی 32 تا 36 بارداری 25/2 میلی‌گرم در دسی‌لیتر محاسبه گردید. در این نقطه، حساسیت 34 درصد، ویژگی 92 درصد، ارزش پیش‌گویی‌کنندگی مثبت 73 درصد و ارزش پیش‌گویی‌کنندگی منفی 69 درصد محاسبه گردید.نتیجه‌گیری: کاهش سطح سرمی منیزیم می‌تواند گویای وقوع زایمان زودرس باشد. با توجه به نتایج مطالعه و از سویی ارزان بودن اندازه‌گیری منیزیم سرم، می‌توان برای پیش‌گویی زایمان زودرس و جلوگیری از عوارض، از بررسی منیزیم سرم مادر استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictive Value of Maternal Serum Magnesium Levels in the Diagnosis of Preterm Labor

نویسندگان [English]

 • Samaneh Sabet-Birjandi 1
 • Hamid Salehiniya 2
1 Lecturer, Department of Midwifery, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
2 Researcher, Birjand Atherosclerosis and Coronary Artery Research Centre, Birjand University of Medical Sciences, Birjand AND MSc Student, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Preterm labor is the second factor lead to neonatal mortality. Recognizing a test for early detection of preterm labor is essential to prevent neonatal complications. This study aimed to identify the predictive value of maternal serum levels in diagnosis of preterm labor.Methods: In this case-control study, two groups of women with preterm and term labor were enrolled. Data was collected by interviewing with mother, blood tests and clinical examinations. Data were analyzed by using the statistical t and chi-square tests. To determine the specifity and sensitivity, Receiver Operating Characteristic (ROC) was used.Findings: The maternal mean age was 28.60 ± 5.30 years. The gestational age was associated with serum magnesium level. Based on ROC curve, the best cut-off point for maternal serum magnesium level in the gestational age of 32-36 years was 2.25. At this point, the sensitivity was 34%, specifity 92%, positive predictive value 73%, and negative predictive value was 69%.Conclusion: Our result showed that maternal serum magnesium level can be considered as a predictable test for preterm labor. Regarding the cheapness and available of this test, using it is suggested for the prevention of preterm labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Magnesium
 • Preterm labor
 • Sensitivity
 • Specifity
 1. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams obstetrics. 23rd ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2009.
 2. DeFranco EA, Lewis DF, Odibo AO. Improving the screening accuracy for preterm labor: is the combination of fetal fibronectin patients a useful predictor of preterm and cervical length in symptomatic birth? A systematic review. Am J Obstet Gynecol 2013; 208(3): 233-6.
 3. Vogel I, Thorsen P, Curry A, Sandager P, Uldbjerg N. Biomarkers for the prediction of preterm delivery. Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84(6): 516-25.
 4. Bo S, Bertino E, Trapani A, Bagna R, De MF, Gambino R, et al. Magnesium intake, glucose and insulin serum levels in pre-school very-low-birth weight pre-term children. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2007; 17(10): 741-7.
 5. Goldenberg RL, Goepfert AR, Ramsey PS. Biochemical markers for the prediction of preterm birth. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(5 Suppl): S36-S46.
 6. Khani S, Shokrzadeh M, Karamoddini PK, Shahmohammadi S. The relationship between maternal serum magnesium level and preterm birth. Pak J Biol Sci 2010; 13(7): 335-9.
 7. Yoneyama K, Kimura A, Kogo M, Kiuchi Y, Morimoto T, Okai T. Clinical predictive factors for preterm birth in women with threatened preterm labour or preterm premature ruptured membranes? Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009; 49(1): 16-21.
 8. Gonzalez JM, Romero R, Girardi G. Comparison of the mechanisms responsible for cervical remodeling in preterm and term labor. J Reprod Immunol 2013; 97(1): 112-9.
 9. Hantoushzadeh S, Jafarabadi M, Khazardoust S. Serum magnesium levels, muscle cramps, and preterm labor. Int J Gynaecol Obstet 2007; 98(2): 153-4.
 10. Mittendorf R, Pryde PG, Elin RJ, Gianopoulos JG, Lee KS. Relationship between hypermagnesaemia in preterm labour and adverse health outcomes in babies. Magnes Res 2002; 15(3-4): 253-61.
 11. Stalnikowicz R. The significance of routine serum magnesium determination in the ED. Am J Emerg Med 2003; 21(5): 444-7.
 12. Grybos M, Krzemieniewska J, Stacherzak-Pawlik J, Wilczynski A, Wozniak M, Majsnerowicz M, et al. Total and ionized magnesium concentration in the blood plasma and erythrocytic magnesium concentration of women in the third trimester of pregnancy with imminent preterm labor. Ginekol Pol 2005; 76(8): 625-31.
 13. Lurie S, Gur D, Sadan O, Glezerman M. Relationship between uterine contractions and serum magnesium levels in patients treated for threatened preterm labour with intravenous magnesium sulphate. J Obstet Gynaecol 2004; 24(3): 247-8.
 14. Durlach J. New data on the importance of gestational Mg deficiency. J Am Coll Nutr 2004; 23(6): 694S-700S.
 15. Hantoushzadeh S, Shariat M, Azamati F, Abdolmotallebi F. Magnesium blood levels and preterm labor: a prospective clinical trial. Tehran Univ Med J 2007; 65(7): 43-6. [In Persian].
دوره 31، شماره 248 - شماره پیاپی 248
مهر و آبان 1392
صفحه 1239-1246
 • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1392
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401