بررسی شیوع آسیب حاد کلیه به دنبال عمل جراحی باز قلب

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی اصفهان و گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات آب و الکترولیت و گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات آب و الکترولیت و گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آسیب حاد کلیوی (AKI یا Acute kidney injury) سندرم پیچیده‌ای است که با کاهش سریع در میزان فیلتراسیون گلومرولی و در نتیجه احتباس مواد زاید متابولیک مشخص می‌گردد. یکی از شرایط شیوع این سندرم، به دنبال عمل جراحی عروق کرونر (CABG یا Coronary artery bypass surgery) می‌باشد. هدف این مطالعه، تعیین شیوع این سندرم به دنبال عمل جراحی CABG در 1534 بیمار تحت عمل جراحی عروق کرونر بود.روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش مقطعی- توصیفی بود که 1534 بیمار را که از شهریور 1385 تا شهریور 1389 در بیمارستان و مرکز قلب سینا در شهر اصفهان تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار داد. اطلاعات مورد نیاز از پرونده‌های بیماران استخراج و بر اساس آن، پرسش‌نامه‌ها تکمیل گردید. سپس بروز AKI بر اساس شاخص‌های تعریف شده، تعیین شد.یافته‌ها: از 1534 بیمار مورد بررسی، 4/76 درصد مرد و 6/23 درصد زن بودند. میانگین سنی بیماران 9/8 ± 8/60 سال و میانگین شاخص توده‌ی بدنی آن‌ها 3/4 ± 0/27 بود. در این مطالعه‌، 1/49 درصد افراد، دچار AKI بودند. از کل بیماران، 7/0 درصد نیاز به دیالیز پیدا کردند و 7/2 درصد طی زمان بستری در بیمارستان فوت شدند.نتیجه‌گیری: شیوع AKI در جمعیت مورد مطالعه، به طور قابل توجهی زیاد بود که مراقبت‌های بیشتر بیمارستانی برای کاهش آن باید مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Acute Kidney Injury in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery

نویسندگان [English]

 • Mohsen MirMohammad-Sadeghi 1
 • Elham Fotouhi 2
 • Hajar Beigi-Habibabadi 2
 • Mojgan Mortazavi 3
 • Seyyed-Mohsen Hosseini 4
 • Mehdi Nematbakhsh 5
1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Isfahan Kidney Disease Research Center AND Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate professor, Water and Electrolytes Research Center AND Department of Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Water and Electrolytes Research Center AND Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Acute kidney injury (AKI) is a complex syndrome defined as rapid decrease in glomerular filtration rate and therefore, retention of metabolic waste substances. The risk of AKI in candidates for coronary artery bypass graft (CABG) surgery usually is highlighted. The main objective of this study was to determine the AKI prevalence after CABG surgery.Methods: This observational study was performed on 1534 patients undergoing CABG surgery in Sina cardiac surgery center, Isfahan, Iran during 2006 till 2010. The information of patients was collected from hospital data sheet and recorded in a questionnaire. AKI was determined by laboratory data.Findings: 76.4% of the patients were men. The patients were 60.8 ± 8.9 years old with the average body mass index (BMI) of 27.0 ± 4.3 kg/m2. The prevalence of AKI was 49.1%. In overall, the hospital mortality rate was 2.7% and 0.7% of patients were assigned for dialysis.Conclusion: Our results indicated that the prevalence of AKI was considerably high. Special attention and hospital take cares are needed to reduce this prevalence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acute Kidney Injury
 • Coronary Artery Bypass
 • Prevalence
 1. Sharfuddin A, Weisboard SD, Palevsky PM, Molitoris BA. Acute kidney injury. In: Brenner BM, editor. Brenner & Rector's the Kidney. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders-Elsevier; 2012. p. 1045-69.
 2. Clarkson MR, Friedwald J, Eustace JA. Acute kidney injury. Brenner and Rector's The Kidney. Philadelphia, PA: Saunders; 2007. p. 943-87.
 3. Arora P, Kolli H, Nainani N, Nader N, Lohr J. Preventable risk factors for acute kidney injury in patients undergoing cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2012; 26(4): 687-97.
 4. Mariscalco G, Lorusso R, Dominici C, Renzulli A, Sala A. Acute kidney injury: a relevant complication after cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2011; 92(4): 1539-47.
 5. Li SY, Chen JY, Yang WC, Chuang CL. Acute kidney injury network classification predicts in-hospital and long-term mortality in patients undergoing elective coronary artery bypass grafting surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2011; 39(3): 323-8.
 6. Vellinga S, Verbrugghe W, De Paep R, Verpooten GA, Janssen van Doorn K. Identification of modifiable risk factors for acute kidney injury after cardiac surgery. Neth J Med 2012; 70(10): 450-4.
 7. Parolari A, Pesce LL, Pacini D, Mazzanti V, Salis S, Sciacovelli C, et al. Risk factors for perioperative acute kidney injury after adult cardiac surgery: role of perioperative management. Ann Thorac Surg 2012; 93(2): 584-91.
 8. Greason KL, Sundt TM. Myocardial Revascularization with cardiopulmonary bypass. In: Cohn LH, editor. Cardiac Surgery in the Adult. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional Publishing; 2012. p. 381-400.
دوره 31، شماره 251 - شماره پیاپی 251
مهر و آبان 1392
صفحه 1405-1412
 • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1392
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401