ارزیابی شکستگی هیپ در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات اختلالات حرکت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 کارشناس پژوهشی، واحد توسعه‌ی تحقیقات بالینی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: شکستگی هیپ یکی از جدی‌ترین مسایل و دومین علت بستری در جمعیت مسن می‌باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی شکستگی لگن در مبتلایان به دیابت و عوارض آن نسبت به افراد غیر مبتلا به این بیماری انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی روی تمامی بیمارانی که از سال 1387 تا سال 1391 با شکستگی هیپ در بیمارستان شهید بهشتی و یحیی‌نژاد بابل بستری شدند، انجام گرفت. چک لیست در بر دارنده‌ی اطلاعات دموگرافیک، محل شکستگی، نوع درمان، طول مدت بستری، عوارض حین و بعد از عمل جراحی برای همه‌ی بیماران تکمیل شد. اطلاعات به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون‌های آماری Student-t و 2χ تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: از 195 بیمار، 116 (5/59 درصد) مرد و 79 نفر (5/40 درصد) زن بودند. 155 نفر (4/79 درصد) غیر‌ مبتلا به دیابت با میانگین سنی 53/17 ± 25/63 سال و 40 بیمار (5/20 درصد) مبتلا به دیابت با میانگین سنی 12/25 ± 67/67 سال بودند. در بین مبتلایان به دیابت 1 نفر (5/2 درصد) به دیابت نوع یک و 39 نفر (5/97 درصد) مبتلا به دیابت نوع دو مبتلا بودند. محل شکستگی در بیماران غیر‌ مبتلا، 8/56 درصد گردن ران، 9/21 درصد اینترتروکانتریک، 1/18 درصد سر ران و در مبتلایان به دیابتی 50 درصد گردن ران، 35 درصد اینترتروکانتریک و 15 درصد سر ران بود. حجم خون تزریقی بعد از عمل در افراد مبتلا و غیر مبتلا به ترتیب 49/1 ± 30/3 و 52/1 ± 43/2 سی سی به صورت Packed Cell بود که به طور معنی‌داری در مبتلایان به دیابت بیشتر بود (029/0 = P).نتیجه‌گیری: با وجود شیوع بالای شکستگی هیپ و تأثیر دیابت در بروز شکستگی هیپ شاید بتوان با افزایش آگاهی و مراقبت از مبتلایان به دیابت به خصوص سالمندان از ایجاد این صدمات کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hip Fracture in Patients with and without Diabetes Mellitus

نویسندگان [English]

 • Naser Janmohammadi 1
 • Fatemeh Izadpanah 2
 • Batool Ostadzadeh 2
 • Samira Tahmasbipour 3
 • Neda Amani 3
1 Associate Professor, Movement Disorders Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
3 Clinical Research Development Center, Shahid Beheshti Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Background: Hip fracture is one of the most serious problems and the second cause of hospitalization in elderly people. The aim of this study was evaluation of hip fracture in patients with and without diabetes mellitus and its complications.Methods: In this cross-sectional study, all patients with hip fracture referred to Yahyanejad and Shahid Beheshti hospitals (Babol, Iran) were enrolled. A checklist including demographic data, site of fracture, type of treatment, duration of hospitalization, complications during and after surgery was filled for each patient. Data were analyzed using t and chi-square tests.Findings: From 195 patients, 116 (59.5%) were men and 79 (40.5%) were women. 155 patients (79.4%) were non-diabetic with a mean age of 53.17 ± 25.63 years and 40 (20.5% ) were diabetics with a mean age of 67.67 ± 12.25 years. 1 patient (2.5%) had type I and 39 patients (97.5%) had type II diabetes mellitus. In patients without diabetes mellitus, the fracture location was neck of femur in 56.8%, intertrochanter in 21.9%, and head of femur in 18.1%. In patients with diabetes mellitus, 50% was in neck of femur, 35% in intertrochanter and 15% in head of femur. Blood transfusion volume was significantly higher in patients with diabetes mellitus (3.30 ± 1.30 units of packed cell) compared to those without diabetes mellitus (2.43 ± 1.52 units of packed cell) (P = 0.029).Conclusion: According to the high incidence of hip fractures, awareness and care of the patients with diabetes mellitus, especially the elderly, would reduce the incidence of complications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hip fracture
 • Diabetes Mellitus
 • Complications
 1. Wang H, Lu YW, Lan L, Zhang Q, Chen HL, Zhang GY, et al. Impact of diabetes on the prognosis of hip fracture: a cohort study in the Chinese population. Chin Med J (Engl) 2013; 126(5): 813-8.
 2. Koh WP, Wang R, Ang LW, Heng D, Yuan JM, Yu MC. Diabetes and risk of hip fracture in the Singapore Chinese Health Study. Diabetes Care 2010; 33(8): 1766-70.
 3. Chen YY, Cheng PY, Wu SL, Lai CH. Parkinson's disease and risk of hip fracture: an 8-year follow-up study in Taiwan. Parkinsonism Relat Disord 2012; 18(5): 506-9.
 4. Lipscombe LL, Jamal SA, Booth GL, Hawker GA. The risk of hip fractures in older individuals with diabetes: a population-based study. Diabetes Care 2007; 30(4): 835-41.
 5. Ekstrom W, Al-Ani AN, Saaf M, Cederholm T, Ponzer S, Hedstrom M. Health related quality of life, reoperation rate and function in patients with diabetes mellitus and hip fracture--a 2 year follow-up study. Injury 2013; 44(6): 769-75.
 6. Norris R, Parker M. Diabetes mellitus and hip fracture: a study of 5966 cases. Injury 2011; 42(11): 1313-6.
 7. Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Has mortality after a hip fracture increased? J Am Geriatr Soc 2007; 55(11): 1720-6.
 8. Holmberg AH, Johnell O, Nilsson PM, Nilsson JA, Berglund G, Akesson K. Risk factors for hip fractures in a middle-aged population: a study of 33,000 men and women. Osteoporos Int 2005; 16(12): 2185-94.
 9. Chen HF, Ho CA, Li CY. Increased risks of hip fracture in diabetic patients of Taiwan: a population-based study. Diabetes Care 2008; 31(1): 75-80.
 10. Janghorbani M, Feskanich D, Willett WC, Hu F. Prospective study of diabetes and risk of hip fracture: the Nurses' Health Study. Diabetes Care 2006; 29(7): 1573-8.
 11. Schwartz AV, Sellmeyer DE. Diabetes, fracture, and bone fragility. Curr Osteoporos Rep 2007; 5(3): 105-11.
 12. Muraki S, Yamamoto S, Ishibashi H, Nakamura K. Factors associated with mortality following hip fracture in Japan. J Bone Miner Metab 2006; 24(2): 100-4.
 13. Gruson KI, Aharonoff GB, Egol KA, Zuckerman JD, Koval KJ. The relationship between admission hemoglobin level and outcome after hip fracture. J Orthop Trauma 2002; 16(1): 39-44.