ارتباط بین ویژگی شخصیتی سرسختی با سلول‌های سیستم ایمنی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات هموگلوبینوپاتی‌ها و تالاسمی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 گروه فارماکولوژی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 استاد، گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

5 دانشجوی کارشناسی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، عضو کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: ویژگی شخصیتی سرسختی مهم‌ترین عامل تعدیل‌کننده‌ی اثرات منفی فشار روانی بر سیستم ایمنی شناخته می‌شود. مطالعات بالینی متعدد ارتباط مثبت این ویژگی را با سلامت جسمی و روانی تأیید نموده‌اند، اما در مورد ارتباط بین این ویژگی با سلول‌های سیستم ایمنی پژوهش قابل ملاحظه‌ای انجام نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی سرسختی و مؤلفه‌های آن با سلول‌های سیستم ایمنی در بین دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود.روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 62 نفر از دانشجویان داروسازی که قصد شرکت در امتحان جامع علوم پایه را داشتند، با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی سرسختی Kobasa استفاده شد. نمونه‌ی خون محیطی دانشجویان برای تعیین تعداد و درصد لکوسیت‌ها و زیر مجموعه‌های آن گرفته شد. درصد زیر جمعیت‌های سلول T و نیز سلول‌های NK (Natural killer) با روش فلوسیتومتری اندازه‌گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از ضریب همبستگی Pearson استفاده گردید.یافته‌ها: بین ویژگی سرسختی با سلول‌های TCD4+، نسبت CD4/CD8 و نوتروفیل‌ها رابطه‌ی مثبت معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P)، در حالی که بین این ویژگی با سلول‌های TCD8+ و ائوزینوفیل‌ها رابطه‌ی منفی معنی‌داری مشاهده گردید (05/0 > P).نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد افراد با سرسختی بالا سیستم ایمنی متعادل‌تر و قوی‌تری جهت مقابله با عوامل آسیب‌رسان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Hardiness and Immune System Cells

نویسندگان [English]

 • Mehri Ghafourian-Boroujerdnia 1
 • Zahra Shiravi 2
 • Najmeh Hamid 3
 • Ali-Asghar Hemmati 4
 • Wesam Kooti 5
1 Associated Professor, Department of Immunology, Hemoglobinopathies and Thalassemia Research center, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2 Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Education, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
4 Professor, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
5 Student, Department of Laboratory Sciences, School of Paramedicine, Member of Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background: Leukocytes form the major immune cells protect the body against foreign agents and pathogens. Hardiness is personality characteristic known as the most important factor in modulatoring the negative effects of stress on immune system. Various clinical studies have confirmed the relationship of this character with psychological and body health. However, no remarkable investigations carry out the relationship between hardiness and immune cells. The aim of this study was to investigate the relationship of hardiness (and its subscales) with immune system cells among pharmacy students of Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Iran.Methods: In this descriptive-correlational study, 62 students exposed to comprehensive exam of basic sciences were randomly selected. The instrument was Cobasa questionnaire to evaluate the hardiness personality characteristics and its subscales (commitment, challenge and control). Blood samples were collected from students for analysis of immune cells including WBC count and its subgroups using hematology test (CBC method) and also percentage of T-cell subpopulations and CD56 NK (natural killer) cells by flow cytometry technique. Data were analyzed using Pearson's correlation test.Findings: There was a significant positive correlation between hardiness and CD4+ T-cells, CD4/CD8 and neutrophil levels (P < 0.05 for all), while there was a significant negative correlation between hardiness and the percentage of CD8+T cells and eosinophil (P < 0.05).Conclusion: It seems that individuals with high hardiness may have stronger and more balanced immune system to cope with injurious factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hardiness
 • Immune system
 • Pharmacy students
 1. Vodjgani M. Immunology. 8th ed. Tehran, Iran: Jahad Daneshgahi Publication; 2012. [In Persian].
 2. Kobasa SC, Maddi SR, Zola MA. Type A and hardiness. J Behav Med 1983; 6(1): 41-51.
 3. Reiche EM, Morimoto HK, Nunes SM. Stress and depression-induced immune dysfunction: implications for the development and progression of cancer. Int Rev Psychiatry 2005; 17(6): 515-27.
 4. Reiche EM, Nunes SO, Morimoto HK. Stress, depression, the immune system, and cancer. Lancet Oncol 2004; 5(10): 617-25.
 5. Brooks MV. Health-related hardiness and chronic illness: a synthesis of current research. Nurs Forum 2003; 38(3): 11-20.
 6. Shirbim Z, Soudani M, Shafi Abadi A. Relationship between mental health and mental hardiness of university students. Thought and Behavior in Clinical Psychology 2009; 4(13): 7-16. [In Persian].
 7. Rahimian Boogar E, Asgharnejad Farid AA. The relationship between psychological hardiness also ego-resiliency and mental health in adolescent and adult survivors of Bam earthquake. Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 2008; 14(1): 8. [In Persian].
 8. Hamid N, Ataie Moghanloo V, Eydi Baygi M. Comparison the relationship between mental health and hardiness in first and last semester Medical students. Jundishapur Sci Med J 2012; 3(1): 273-82. [In Persian].
 9. Dolbier CL, Cocke RR, Leiferman JA, Steinhardt MA, Schapiro SJ, Nehete PN, et al. Differences in functional immune responses of high vs. low hardy healthy individuals. J Behav Med 2001; 24(3): 219-29.
 10. Hamid N. Relationship between Stress, Hardiness and Coronary Heart Disease. Jundishapur Sci Med J 2007; 6(2): 219-25. [In Persian].
 11. Strike PC, Steptoe A. Behavioral and emotional triggers of acute coronary syndromes: a systematic review and critique. Psychosom Med 2005; 67(2): 179-86.
 12. Azadfallah P, Mohammadreza M. Blood pressure changes based on the position of the failure position. Journal of Psychology 2001; 19. [In Persian].
 13. Schrader KA. Stress and immunity after traumatic injury: the mind-body link. AACN Clin Issues 1996; 7(3): 351-8.
 14. Dejcom M, Ghorbani N. Relationship between hardiness, type A pattern behavior and coronary heart diseases [Thesis]. Tehran, Iran: School of Educational Science, Tarbiat Modares University; 1994. [In Persian].
 15. Hamid N. The correlation between social support and immune system in managers of high schools of Khozestan province. J Gorgan Univ Med Sci 2006; 8(3): 29-36. [In Persian].
 16. Macay M. Flow cytometry. Clifton, NJ: Human Press; 2007. p. 5-178.
 17. Levy SM, Herberman RB, Whiteside T, Sanzo K, Lee J, Kirkwood J. Perceived social support and tumor estrogen/progesterone receptor status as predictors of natural killer cell activity in breast cancer patients. Psychosom Med 1990; 52(1): 73-85.
 18. Solano L, Costa M, Salvati S, Coda R, Aiuti F, Mezzaroma I, et al. Psychosocial factors and clinical evolution in HIV-1 infection: a longitudinal study. J Psychosom Res 1993; 37(1): 39-51.
 19. Spangler G. Psychological and physiological responses during an exam and their relation to personality characteristics. Psychoneuroendocrinology 1997; 22(6): 423-41.
 20. Abbas AK, Lichtman HH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2011.
 21. Kemey ME, Solomon GF, Morely JE. Psychoneuroimmunology. 2nd ed. New York, NY: Boca Raton Press; 1992.
 22. Manavalan JS, Kim-Schulze S, Scotto L, Naiyer AJ, Vlad G, Colombo PC, et al. Alloantigen specific CD81CD282 FOXP31 T suppressor cells induce ILT31 ILT41 tolerogenic endothelial cells, inhibiting alloreactivity. International Immunology 2004; 16(8): 1055-68.
 23. Liu J, Liu Z, Witkowski P, Vlad G, Manavalan JS, Scotto L, et al. Rat CD8+ FOXP3+ T suppressor cells mediate tolerance to allogeneic heart transplants, inducing PIR-B in APC and rendering the graft invulnerable to rejection. Transpl Immunol 2004; 13(4): 239-47.
 24. Najafian N, Chitnis T, Salama AD, Zhu B, Benou C, Yuan X, et al. Regulatory functions of CD8+. J Clin Invest 2003; 112(7): 1037-48.
 25. Hahn BH, Singh RP, La CA, Ebling FM. Tolerogenic treatment of lupus mice with consensus peptide induces Foxp3-expressing, apoptosis-resistant, TGFbeta-secreting CD8+ T cell suppressors. J Immunol 2005; 175(11): 7728-37.
 26. Noguchi R, Ando H. Immune responses (CD4 and CD8) to acute vibration stress. Kurume Med J 2002; 49(3): 87-9.
 27. Glaser R, Kiecolt-Glaser JK. Handbook of human stress and immunity. 2nd ed. San Diego, CA: Academic Press; 1994.
 28. Davis PA, Corless DJ, Aspinall R, Wastell C. Effect of CD4(+) and CD8(+) cell depletion on wound healing. Br J Surg 2001; 88(2): 298-304.
 29. Hamid N. The relationship between stress and immune system; a study in 320 social manager in Khoozestan. Tehran Univ Med J 2007; 64(12): 9-16. [In Persian].