اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی لوپوس (LupusQol) در بیماران ایرانی فارسی زبان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، مرکز پژوهش‌های دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه بیماری‌های روماتولوژیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پژوهشگر، مؤسسه‌ی تحقیقاتی پورسینای حکیم، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه بیماری‌های روماتولوژیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی یکی از پیامدهای مورد سنجش و مهم در بیماران مبتلا به بیماری لوپوس است. پرسشنامه‌ی (Lupus quality of life) LupusQol به منظور سنجش کیفیت زندگی این بیماران طراحی شده است. هدف از این مطالعه، اعتبارسازی زبان‌شناختی این پرسشنامه و بررسی خصوصیات سایکومتریک نسخه‌ی فارسی آن در ایران بود.روش‌ها: پرسشنامه‌ی LupusQol به روش استاندارد ترجمه‌ی Forward-backward به زبان فارسی ترجمه شد و پس از تکمیل توسط بیماران مبتلا به لوپوس ویژگی‌های سایکومتریک آن سنجیده شد. جهت بررسی پایایی، Cronbach's alpha کل پرسشنامه و ابعاد آن بررسی شد. جهت بررسی اعتبار ساختار، اعتبار هم‌گرا و اعتبار افتراقی آن مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، اعتبار گروه‌های شناخته‌شده با بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی با عواملی نظیر سن، فعالیت جسمی، وجود بیماری‌های همراه، فعالیت بیماری و میزان آسیب بیماری سنجیده شد.یافته‌ها: تعداد 72 بیمار لوپوس با میانگین سنی 2/10 ± 7/36 سال در مطالعه شرکت کردند. Cronbach's alpha کل پرسشنامه 94/0 و برای ابعاد آن از 8/0 تا 94/0 متغیر بود. در تمامی ابعاد پرسشنامه‌ی LupusQol، ضریب همبستگی هر آیتم با حیطه‌ی مربوط به خود بیش از 4/0 بود (اعتبار هم‌گرا). ضریب همبستگی هر آیتم با سایر ابعاد در تمام موارد کمتر از رابطه‌ی آن آیتم با حیطه‌ی مربوط به خود بود (اعتبار افتراقی). بین سن، فعالیت جسمی، تعداد بیماری‌های همراه و آسیب بیماری با بیشتر ابعاد پرسشنامه رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (ضریب همبستگی 2/0 تا 4/0).نتیجه‌گیری: ویژگی‌های سایکومتریک نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی LupusQol در جامعه‌ی ایرانی قابل قبول است و می‌توان از این ابزار جهت سنجش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به لوپوس استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Validity and Reliability of Persian Version of Lupus Quality of Life (LupusQol) Questionnaire in Iranian Patients

نویسندگان [English]

 • Naeimehossadat Hosseini 1
 • Zahra Sayed Bonakdar 2
 • Ali Gholamrezaei 3
 • Alimohammad Fatemi 4
 • Hadi Karimzadeh 2
1 Research Assistant, Medical Students Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Research Assistant, Poursina Hakim Research Institute, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Quality of life is of the most important outcomes measured in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). The Lupus Quality of Life (LupusQoL) questionnaire is designed to specifically assess quality of life in these patients. This study aimed to evaluate validity and reliability of the Persian version of this questionnaire in Iranian patients.Methods: LupusQol questionnaire was translated to Persian using the standard forward-backward translation method. Patients were asked to fill out the questionnaire. Cronbach`s alpha for the whole questionnaire and its 8 domains was measured. For construct validity, convergent validity and discriminant validity were evaluated. Also, known group validity was assessed by evaluating the correlation between quality of life and factors such as age, physical activity, concomitant diseases, disease activity and damage.Findings: Seventy two patients with SLE with mean age of 36.7 ± 10.2 years were enrolled in this study. Cronbach`s alpha for the questionnaire was 0.94 and varied from 0.8 to 0.94 for the domains. The correlation coefficient of each item with its domain was more than 0.4 in all domains of LupusQol (convergent validity) and was more than the correlation of each item with other domains (discriminant validity). There was a significant correlation between age, physical activity, number of concomitant diseases and disease damage and most of the domains of the questionnaire (Correlation coefficient from 0.2 to 0.4).Conclusion: The psychometric characteristics of the Persian version of LupusQol questionnaire are acceptable in Iranian population and this instrument can be used to evaluate quality of life in patients with SLE.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Systemic Lupus Erythematosus
 • Quality of Life
 • Validity
 • Reliability
 • Linguistic validation
 • Iran
 1. Danchenko N, Satia JA, Anthony MS. Epidemiology of systemic lupus erythematosus: a comparison of worldwide disease burden. Lupus 2006; 15(5): 308-18.
 2. Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson DJ, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. New York, NY: McGraw-hill; 2008.
 3. Petri M. Epidemiology of systemic lupus erythematosus. Best Pract Res Clin Rheumatol 2002; 16(5): 847-58.
 4. Baker K, Pope J. Employment and work disability in systemic lupus erythematosus: a systematic review. Rheumatology (Oxford) 2009; 48(3): 281-4.
 5. Isenberg D, Ramsey-Goldman R. Assessing patients with lupus: towards a drug responder index. Rheumatology (Oxford) 1999; 38(11): 1045-9.
 6. Rassero JA, Rodriguez Garay EA. The measurement of bile acid-dependent and independent fractions of rat bile. Acta Physiol Lat Am 1978; 28(6): 309-13.
 7. Kiani AN, Petri M. Quality-of-life measurements versus disease activity in systemic lupus erythematosus. Curr Rheumatol Rep 2010; 12(4): 250-8.
 8. Strand V, Gladman D, Isenberg D, Petri M, Smolen J, Tugwell P. Endpoints: consensus recommendations from OMERACT IV. Outcome Measures in Rheumatology. Lupus 2000; 9(5): 322-7.
 9. Fayers P, Machin D. Quality of Life: The Assessment, Analysis and Interpretation of Patient-reported Outcomes. New Jersey, NJ: John Wiley & Sons; 2007.
 10. Liang MH, Socher SA, Larson MG, Schur PH. Reliability and validity of six systems for the clinical assessment of disease activity in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1989; 32(9): 1107-18.
 11. Bombardier C, Gladman DD, Urowitz MB, Caron D, Chang CH. Derivation of the SLEDAI. A disease activity index for lupus patients. The Committee on Prognosis Studies in SLE. Arthritis Rheum 1992; 35(6): 630-40.
 12. Hay EM, Bacon PA, Gordon C, Isenberg DA, Maddison P, Snaith ML, et al. The BILAG index: a reliable and valid instrument for measuring clinical disease activity in systemic lupus erythematosus. Q J Med 1993; 86(7): 447-58.
 13. Gladman D, Urowitz M, Fortin P, Isenberg D, Goldsmith C, Gordon C, et al. Systemic Lupus International Collaborating Clinics conference on assessment of lupus flare and quality of life measures in SLE. Systemic Lupus International Collaborating Clinics Group. J Rheumatol 1996; 23(11): 1953-5.
 14. Gladman DD, Ibanez D, Urowitz MB. Systemic lupus erythematosus disease activity index 2000. J Rheumatol 2002; 29(2): 288-91.
 15. Leong KP, Kong KO, Thong BY, Koh ET, Lian TY, Teh CL, et al. Development and preliminary validation of a systemic lupus erythematosus-specific quality-of-life instrument (SLEQOL). Rheumatology (Oxford) 2005; 44(10): 1267-76.
 16. Grootscholten C, Ligtenberg G, Derksen RH, Schreurs KM, de Glas-Vos JW, Hagen EC, et al. Health-related quality of life in patients with systemic lupus erythematosus: development and validation of a lupus specific symptom checklist. Qual Life Res 2003; 12(6): 635-44.
 17. McElhone K, Abbott J, Shelmerdine J, Bruce IN, Ahmad Y, Gordon C, et al. Development and validation of a disease-specific health-related quality of life measure, the LupusQol, for adults with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2007; 57(6): 972-9.
 18. Doward LC, McKenna SP, Whalley D, Tennant A, Griffiths B, Emery P, et al. The development of the L-QoL: a quality-of-life instrument specific to systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2009; 68(2): 196-200.
 19. McElhone K, Castelino M, Abbott J, Bruce IN, Ahmad Y, Shelmerdine J, et al. The LupusQoL and associations with demographics and clinical measurements in patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 2010; 37(11): 2273-9.
 20. Available LupusQoL translations [Online]. [cited 2014 Jan 1]; Available from URL: http://www.corptransinc.com/Sites/LupusQoL/Translations/Available-Translations.aspx.
 21. Gonzalez-Rodriguez V, Peralta-Ramirez MI, Navarrete-Navarrete N, Callejas-Rubio JL, Santos Ruiz AM, Khamashta M. Adaptation and validation of the Spanish version of a disease-specific quality of life measure in patients with systemic lupus erythematosus: the Lupus quality of life. Med Clin (Barc) 2010; 134(1): 13-6.
 22. Jolly M, Pickard AS, Wilke C, Mikolaitis RA, Teh LS, McElhone K, et al. Lupus-specific health outcome measure for US patients: the LupusQoL-US version. Ann Rheum Dis 2010; 69(1): 29-33.
 23. Hochberg MC. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1997; 40(9): 1725.
 24. Touma Z, Urowitz MB, Ibanez D, Gladman DD. SLEDAI-2K 10 days versus SLEDAI-2K 30 days in a longitudinal evaluation. Lupus 2011; 20(1): 67-70.
 25. Wild D, Grove A, Martin M, Eremenco S, McElroy S, Verjee-Lorenz A, et al. Principles of Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation Process for Patient-Reported Outcomes (PRO) Measures: report of the ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation. Value Health 2005; 8(2): 94-104.
 26. Devilliers H, Amoura Z, Besancenot JF, Bonnotte B, Pasquali JL, Wahl D, et al. LupusQoL-FR is valid to assess quality of life in patients with systemic lupus erythematosus. Rheumatology (Oxford) 2012; 51(10): 1906-15.
 27. Wang SL, Wu B, Leng L, Bucala R, Lu LJ. Validity of LupusQoL-China for the assessment of health related quality of life in Chinese patients with systemic lupus erythematosus. PLoS One 2013; 8(5): e63795.
 28. Yancy WS, Jr., Olsen MK, Westman EC, Bosworth HB, Edelman D. Relationship between obesity and health-related quality of life in men. Obes Res 2002; 10(10): 1057-64.
 29. Arterburn DE, McDonell MB, Hedrick SC, Diehr P, Fihn SD. Association of body weight with condition-specific quality of life in male veterans. Am J Med 2004; 117(10): 738-46.
 30. Lean ME, Han TS, Seidell JC. Impairment of health and quality of life using new US federal guidelines for the identification of obesity. Arch Intern Med 1999; 159(8): 837-43.
 31. Oeser A, Chung CP, Asanuma Y, Avalos I, Stein CM. Obesity is an independent contributor to functional capacity and inflammation in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2005; 52(11): 3651-9.
 32. Waldheim E, Elkan AC, Bergman S, Frostegard J, van Vollenhoven R, Henriksson EW. Extent and characteristics of self-reported pain in patients with systemic lupus erythematosus. Lupus 2013; 22(2): 136-43.
 33. Schmeding A, Schneider M. Fatigue, health-related quality of life and other patient-reported outcomes in systemic lupus erythematosus. Best Pract Res Clin Rheumatol 2013; 27(3): 363-75.