شیوع و الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی میکروارگانیسم‌های جداشده از کشت ادرار مبتلایان به بیماری قلبی بستری در بیمارستان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس، گروه علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه اپیدمیولوژی بالینی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت‌های مجاری ادراری یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در میان افراد جامعه و بیماران بستری‌شده هستند و ایجاد مقاومت دارویی، درمان این عفونت‌ها را بغرنج‌تر نموده است. از این رو تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی برای هدایت درمان حائز اهمیت است و هدف اصلی این مطالعه بود.روش‌ها: این تحقیق یک مطالعه‌ی گذشته نگر و مقطعی بود که در آن نتایج کشت ادرار 2566 بیمار بستری‌شده در بیمارستان قلب وعروق شهید مدنی تبریز طی سال‌های 1389-1388 مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 انجام شد.یافته‌ها: از مجموع 2566 کشت ادرار، 479 مورد (7/18 درصد) از نظر رشد میکروارگانیسم مثبت گزارش شدند که 348 نفر از آن‌ها (3/72 درصد) زن و 131 نفر (7/27 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 6/18 ± 61 سال بود. شایع‌ترین عامل عفونت ادراری اشرشیا کلی بود. بیشترین حساسیت در میان باکتری‌های جدا‌شده در 306 مورد (64 درصد)، نسبت به آمیکاسین دیده شد. سیصد و بیست و چهار مورد از مجموع موارد عفونت باکتریایی (79 درصد) اکتسابی از جامعه بود. همچنین، نتایج نشان داد که آزمایشگاه این مرکز در مورد سنجش حساسیت آنتی‌بیوتیکی و گزارش نتایج آن برای استافیلوکوکس اورئوس، از دستورالعمل مرجع پیروی نکرده بود.نتیجه‌گیری: پیشنهاد ما برای درمان عفونت‌های ادراری کسب‌شده در این مرکز، استفاده از آمیکاسین می‌باشد. همچنین، عدم پیروی آزمایشگاه در برخی موارد از روش استاندارد، می‌تواند امر درمان عفونت‌ها را در این مرکز تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence and Antibiotic Susceptibility Pattern of Isolated Microorganisms from Hospitalized Patients with Heart Diseases

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mortaza Haghgoo 1
 • Mojtaba Varshochi 2
 • Siamak Sabour 3
 • Emran Askari 4
 • Seyyed Reza Moaddab 5
1 Department of Medical Laboratory Sciences, Student Research Center, Paramedical School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Clinical Epidemiology, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Associate Professor, Department of Medical Laboratory Sciences, School of Paramedicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background: Urinary tract infections (UTI) are the most common infections in community and hospitalized patients. Irrational consumption of antibiotics and creation of drug resistance make the treatment of these infections more difficult. Hence, determination of antibiotic resistance pattern is necessary to manage the treatment correctly; this was the main purpose of the present survey.Methods: This was a retrospective and cross-sectional study with targeted community of 2566 hospitalized patients with heart diseases in Tabriz Shahid Madani Cardiovascular Hospital, Iran, during 2009-2010. Urine cultures were studied for type of microorganisms and their antibiotic susceptibility patterns. The gathered data were analyzed.Findings: Out of 2566 urine cultures, 479 cases (18.7%) were positive for pathogenic microorganisms (bacteria and yeasts). Three hundred and forty eight (72.3%) patients were women and 131 (27.7%) were men. Mean age was 61.0 ± 18.6 years. Enteric gram-negative rods were the most frequent agents of UTI in different units of the hospital. Among isolated microorganisms, the highest susceptibility [306 cases (64%)] was reported for amikacin. Three hundred and twenty four cases among of all bacterial UTI (79%) were community-acquired infections. In addition, the laboratory had not followed reference guideline in reporting antibiotic susceptibility test results and performing antibiogram test for Staphylococcus aureus.Conclusion: We suggest amikacin for treatment of UTI in this hospital. Also, disobeying laboratory guidelines may impact treatment outcome and prevalence of antibiotic resistance in this medical center.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urinary tract infections
 • Urine culture
 • Antibiotic Resistance
 1. Nicolle LE. Epidemiology of urinary tract infections. Infect Med 2001; 18(3): 153–62.
 2. Rafiei MH, Aghaii H. Frequency of urinary tract infection in ICU patients with urinary catheter. J Isfahan Med Sch 2011; 28(122): 1759-64. [In Persian].
 3. Brooks G, Brooks KC, Butel J, Morse S, Mietzner T. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology. 25th ed. New York, NY: McGraw Hill Professional; 2010.
 4. Soltandalal M, Mirshafiee A, Norouzi M, Zeraati H, Bakhtiari R. Study of antibiotic resistance pattern of Proteus species isolated from urinary tract infection. Daneshvar 2006; 13(62): 29-34. [In Persian].
 5. Seraj MS, Mola K, Ghorbani A, Etemadi A, Cheraghi M, Mahmodlo A, et al. Identification of outpatient urinary pathogens and antibiotic susceptibility pattern in Ahwaz, Iran 2002-2003. Yafteh 2004; 6(23): 41-5. [In Persian].
 6. Gupta K, Scholes D, Stamm WE. Increasing prevalence of antimicrobial resistance among uropathogens causing acute uncomplicated cystitis in women. JAMA 1999; 281(8): 736-8.
 7. Ghotaslou R. Laboratory Microbiology. 1st ed. Tabriz, Iran: Akhtar Publication; 2009. [In Persian].
 8. Warren J. Nosocomial Urinary Tract Infections. In: Mandell G, Bennett JE, Dolin R, Editors. Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Science Health Science Division; 2004. p. 3370-81.
 9. Soltan Dallal MM, Shirazi Azarsa M, Lari MH, Rastegar A, Owlia P, Mehrabadi P, et al. The prevalence of extended-spectrum beta-lactamases and CTX-M-1 producing Escherichia coli in urine samples collected at Tabriz city Hospitals. Tehran Univ Med J 2011; 69(5): 273-8. [In Persian].
 10. Kanani M, Madani SH, Khazaei S, Shahi M. The survey of antibiotic resistance in gram negative bacilli, isolated from urine culture specimens, Imam Reza Hospital-Kermanshah. Urmia Med J 2010; 21(1): 80-6. [In Persian].
 11. Emamghorashi F, Kohanteb J. Antibiotic resistance pattern of E-coli isolated from urinary tract infection. J Jahrom Univ Med Sci 2007; 4(4): 1-9. [In Persian].
 12. Butcu M, Akcay SS, Inan AS, Aksaray S, Engin DO, Calisici G. In vitro susceptibility of enterococci strains isolated from urine samples to fosfomycin and other antibiotics. J Infect Chemother 2011; 17(4): 575-8.
 13. Firoozeh F, Akhi MT, Oskouei M. Antibiotic resistance of enterococci isolated from clinical specimens. Med J Tabriz Univ Med Sci 2010; 32(1): 61-7. [In Persian].
 14. Ghasemi A, Moniri R, Musavi GA. The survey of multi drug resistant of Enterococcus faecium isolated from clinical samples in Shahid Beheshti and Shabeeh Khani hospitals. Iran J Med Microbiol 2010; 3(3-2): 21-6. [In Persian].
 15. Razin B, Shabani M, Nabavi M, Taghavi N, Haghighi M, Foroumand M. Prevalence of Methicilin-Resistance-Staphylococcus-Aureus in different wards of Imam Hossein Hospital in Tehran, in 2007-2008. Pajouhandeh 2009; 14(5): 263-7. [In Persian].
 16. Moradi N, Javadpour S, Karmostaji A. Reduced sensitivity of staphylococcus aureus to vancomycin. Hormozgan Med J 2011; 15(3): 169-77. [In Persian].
 17. Gonçalves P, Aparecida SS, Fernandez MA, Souza Bonfim PD, Martinez HV, Inez T. Candiduria by Candida tropicalis evolves to fatal candidemia. Medical Case Studies 2011; 2: 22-5.
 18. Cockerill FR. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. [M100S21]. Twenty First Informational Supplement. Wayne, PA; Clinical and Laboratory Standards Institute; 2011.
 19. Howden BP, Davies JK, Johnson PD, Stinear TP, Grayson ML. Reduced vancomycin susceptibility in Staphylococcus aureus, including vancomycin-intermediate and heterogeneous vancomycin-intermediate strains: resistance mechanisms, laboratory detection, and clinical implications. Clin Microbiol Rev 2010; 23(1): 99-139.