بررسی اثر هوموسیستئین و آسپرین بر روی پارامترهای انعقاد و ضریب نفوذپذیری لخته در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیوشیمی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، شعبه‌ی بین‌الملل، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: برخی مطالعات نشان داده‌اند که افزایش هوموسیستئین در خون، تغییراتی در سیستم انعقاد و فیبرینولیز ایجاد می‌نماید، ولی مکانیسم دقیق آن روشن نیست. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه‌ی غلظت‌های مختلف هوموسیستئین و آسپرین بر روی پارامترهای انعقاد و ضریب نفوذپذیری لخته در پلاسمای افراد سالم بود.روش‌ها: ابتدا پلاسمای غنی از هوموسیستئین (50، 100، 200 میکرومولار) و آسپرین (1، 10، 100 میلی‌گرم در لیتر) تهیه گردید و پس از انکوبه نمودن در 37 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 24 ساعت، پارامترهای انعقاد به روش کدورت‌سنجی تعیین شدند. همچنین ضریب نفوذپذیری لخته تعیین گردید. از آزمون Student-t برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.یافته‌ها: اثر متقابل هوموسیستئین در غلظت 200 میکرومولار با آسپرین 100 میلی‌گرم در لیتر در زمان کل انعقاد (15/1 ± 00/820 ثانیه)، حداکثر سرعت انعقاد (003/0 ± 232/0) و ضریب نفوذپذیری لخته [151/0 ± (6-10 × 108/1)] نسبت به گروه هوموسیستئین با غلظت 200 میکرومولار به ترتیب برابر با 8/12 ± 0/555 ثانیه، 008/0 ± 258/0، 0381/0 ± (6-10 × 493/0) معنی‌دار بود. هوموسیستئین 200 میکرومولار همراه با آسپرین 1 میلی‌گرم در لیتر بر روی هیچ یک از شاخص‌ها اثر معنی‌داری نداشت. هوموسیستئین 100 میکرومولار با آسپرین 1 میلی‌گرم در لیتر در برابر هوموسیستئین 100 میکرومولار تنها در ضریب نفوذپذیری لخته [به ترتیب 071/0 ± (6-10 × 787/0) و 053/0 ± (6-10 × 636/0)] اثر معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: آسپرین با مقادیر بیشتر از 1 میلی‌گرم در لیتر بر روی غلظت‌های بالاتر هوموسیستئین تأثیر بیشتری دارد، به طوری که با ایجاد وقفه در مرحله‌ی انعقاد، لخته دیرتر تشکیل می‌شود و با عملکردی که بر روی ساختار لخته دارد نفوذپذیری آن را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-Vitro Study of Homocysteine and Aspirin Effects on Coagulation and Clot Permeability

نویسندگان [English]

 • Javad Zavar-Reza 1
 • Fahimeh Danesh-Pouya 2
 • Bemanali Jalali 3
 • Hamidreza Shahmoradi 4
1 Assistant Professor, Department of Biochemistry, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Department of Biochemistry, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 Associate Professor, Department of Biochemistry, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4 Department of Biochemistry, School of Medicine, International Campus, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background: Some studies suggest that increased homocystein in blood leads to alterations in coagulation; however, the precise mechanism is not clear. The aim of this study was to compare different concentrations of homocysteine and aspirin on coagulation parameters and permeability coefficient of clot in the plasma of healthy individuals in vitro.Methods: Different concentrations of homocysteine (50, 100, 200 µM) and aspirin (1, 10, 100 mg/l) were added to the plasma citrate. They were incubated at 37°C for 24 hours. Then, coagulation parameters were analyzed by the turbidimetric procedure at 405 nm and permeability coefficient of clot was determined. The independent samples t-test was utilized to compare the results.Findings: Homocysteine at 200 µM with aspirin 100 mg/l had significant changes in the total coagulation time (820.00 ± 1.15 s), maximum coagulation velocity (0.232 ± 0.003), the permeability coefficient of clot [(1.108 × 10-6) ± 0.151] compared to homocysteine at 200 µM [555.00 ± 12.89, 0.258 ± 0.008, (0.493 × 10-6) ± 0.038, respectively] (P < 0.05). Homocysteine at 200 µM with aspirin 1 mg/l did not significantly change in either parameter (P > 0.05). Homocysteine at 100 µM with aspirin 1 mg/l significantly changed only in the permeability coefficient [(0.787 × 10-6) ± 0.071] compared to homocysteine at 100 µM [(0.636 × 10-6) ± 0.053] (P < 0.05).Conclusion: Aspirin with the dose more than 1 mg/l had more effect on higher concentrations of homocysteine and delayed forming clot by impeding the coagulation. It increased clot permeability, too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Homocysteine
 • Aspirin
 • Coagulation
 • Permeability
 1. Xu H, Shi D, Chen K. Atherosclerosis: an integrative East-west medicine perspective. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012: 148413.
 2. Badimon L, Vilahur G, Padro T. Lipoproteins, platelets and atherothrombosis. Rev Esp Cardiol 2009; 62(10): 1161-78.
 3. Sauls DL, Warren M, Hoffman M. Homocysteinylated fibrinogen forms disulfide-linked complexes with albumin. Thromb Res 2011; 127(6): 576-81.
 4. Kristensen B, Malm J, Nilsson TK, Hultdin J, Carlberg B, Dahlen G, et al. Hyperhomocysteinemia and hypofibrinolysis in young adults with ischemic stroke. Stroke 1999; 30(5): 974-80.
 5. da Cunha AA, Scherer E, da Cunha MJ, Schmitz F, Machado FR, Lima DD, et al. Acute hyperhomocysteinemia alters the coagulation system and oxidative status in the blood of rats. Mol Cell Biochem 2012; 360(1-2): 205-14.
 6. Phang M, Lazarus S, Wood LG, Garg M. Diet and thrombosis risk: nutrients for prevention of thrombotic disease. Semin Thromb Hemost 2011; 37(3): 199-208.
 7. Malinowska J, Nowak P, Olas B. Comparison of the effect of homocysteine in the reduced form, its thiolactone and protein homocysteinylation on hemostatic properties of plasma. Thromb Res 2011; 127(3): 214-9.
 8. Lauricella AM, Quintana IL, Kordich LC. Effects of homocysteine thiol group on fibrin networks: another possible mechanism of harm. Thromb Res 2002; 107(1-2): 75-9.
 9. Lauricella AM, Quintana I, Castanon M, Sassetti B, Kordich L. Influence of homocysteine on fibrin network lysis. Blood Coagul Fibrinolysis 2006; 17(3): 181-6.
 10. Fatah K, Beving H, Albage A, Ivert T, Blomback M. Acetylsalicylic acid may protect the patient by increasing fibrin gel porosity. Is withdrawing of treatment harmful to the patient? Eur Heart J 1996; 17(9): 1362-6.
 11. Smith JB, Willis AL. Aspirin selectively inhibits prostaglandin production in human platelets. Nat New Biol 1971; 231(25): 235-7.
 12. Ajjan RA, Standeven KF, Khanbhai M, Phoenix F, Gersh KC, Weisel JW, et al. Effects of aspirin on clot structure and fibrinolysis using a novel in vitro cellular system. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2009; 29(5): 712-7.
 13. Undas A, Brozek J, Jankowski M, Siudak Z, Szczeklik A, Jakubowski H. Plasma homocysteine affects fibrin clot permeability and resistance to lysis in human subjects. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2006; 26(6): 1397-404.
 14. Mills JD, Ariens RA, Mansfield MW, Grant PJ. Altered fibrin clot structure in the healthy relatives of patients with premature coronary artery disease. Circulation 2002; 106(15): 1938-42.
 15. Blomback B, Carlsson K, Hessel B, Liljeborg A, Procyk R, Aslund N. Native fibrin gel networks observed by 3D microscopy, permeation and turbidity. Biochim Biophys Acta 1989; 997(1-2): 96-110.
 16. Coppola A, Davi G, De S, V, Mancini FP, Cerbone AM, Di MG. Homocysteine, coagulation, platelet function, and thrombosis. Semin Thromb Hemost 2000; 26(3): 243-54.
 17. D'Angelo A, Selhub J. Homocysteine and thrombotic disease. Blood 1997; 90(1): 1-11.
 18. Olas B, Kolodziejczyk J, Malinowska J. May modifications of human plasma proteins stimulated by homocysteine and its thiolactone induce changes of hemostatic function of plasma in vitro? Gen Physiol Biophys 2010; 29(2): 186-93.
 19. Marchi R, Carvajal Z, Weisel JW. Comparison of the effect of different homocysteine concentrations on clot formation using human plasma and purified fibrinogen. Thromb Haemost 2008; 99(2): 451-2.
 20. Hortin GL. Homocysteine: Clinical Significance and Laboratory Measurement. Lab Med 2006; 37(9): 551-3.
 21. Schroecksnadel K, Frick B, Winkler C, Wirleitner B, Schennach H, Fuchs D. Aspirin downregulates homocysteine formation in stimulated human peripheral blood mononuclear cells. Scand J Immunol 2005; 62(2): 155-60.
 22. Undas A, Brummel-Ziedins KE, Mann KG. Antithrombotic properties of aspirin and resistance to aspirin: beyond strictly antiplatelet actions. Blood 2007; 109(6): 2285-92.
 23. Mehmetoglu I, Kurban S. Effects of two different doses of acetylsalicylic acid on serum nitric oxide, asymmetric dimethylarginine, and homocysteine levels in healthy volunteers. Turk J Med Sci 2012; 42(2): 269-74.