شناسایی گونه‌های نوکاردیا ایزوله شده از خاک تهران با استفاده از ویژگی‌های فنوتیپی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نوکاردیا باکتری رشته‌ای گرم مثبت، هوازی، پارشیال اسید فاست و فرصت طلب می‌باشد که با ورود به دستگاه تنفسی و یا پوست آسیب دیده، بیماری عفونی خطرناکی به نام نوکاردیوزیس را ایجاد می‌نماید. در این مطالعه، جهت شناسایی گونه‏های نوکاردیا‏ از آزمون‌های میکروبیولوژیک که شامل طیف وسیعی از آزمایش‌‏های بیوشیمیایی است، استفاده گردید.روش‌ها: بعد از جداسازی ایزوله‌های نوکاردیا توسط روش Paraffin baiting، با طیف وسیعی از آزمایش‌های بیوشیمیایی شامل رشد در محیط لیزوزیم براث، هیدرولیز اسید آمینه‌های زانتین، تیروزین، هیپوزانتین و کازئین، ژلاتین و اوره، احیای نیترات، رشد در دمای 45 و 35 درجه‌‌ی سانتی‌گراد، تولید اسید از کربوهیدرات‌ها تعیین هویت ‏گردیدند.یافته‌ها: در این مطالعه با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش‌های فنوتیپی، 12 ایزوله به عنوان نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس (15/63 درصد)،  5 ایزوله نوکاردیا سایروسرژیکا، (31/26 درصد) و 1 ایزوله‌ نوکاردیا اوتایدیس کاویاروم (26/5 درصد) تشخیص داده شد. همچنین گونه‌ی 1 ایزوله (26/5 درصد) بر اساس آزمایش‌های فنوتیپی، تعیین هویت نگردید.نتیجه‌گیری: در این مطالعه با استفاده از آزمون‌های فنوتیپی چند گونه نوکاردیا از نمونه‌های خاک تهران جدا سازی و خالص گردید. به هر حال، با توجه به افزایش گونه‌های نوکاردیا در خاک و شباهت‌های بسیار میان ویژگی‌های فنوتیپی و متغیر بودن بعضی صفات آن‌ها، برای کسب نتایج بهتر بایستی از آزمون‌های فنوتیپی و ژنوتیپی بیشتری بهره گیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Nocardia Species Isolated from Soil Samples of the City of Tehran, Iran, Using Phenotypic Tests

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Rasouli-nasab 1
 • Shadi Habibnia 1
 • Parvin Heidarieh 2
 • Mehdi Fatahi-Bafghi 3
 • Mohammad Reza Pourmand 4
 • Seyyed Saeed Eshraghi 5
1 Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
3 PhD Candidate, Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Professor, Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Nocardia are Gram-positive, aerobic and partially acid-fast and cause dangerous infectious disease, nocardiosis, by entering the respiratory tract or damaged skin. In this study, we used various biochemical tests for identificating Nocardia species in soil samples of the city of Tehran, Iran.Methods: After isolation of Nocardia using paraffin baiting method, for detection and identification of various species, some phenotypic tests including growth in lysozyme broth, hydrolysis of amino acids such as hypoxanthine, xanthine, tyrosine, casein, gelatin and urea, production of nitrate reductase, growth at 35 °C and 45 °C, and utilization of some carbohydrates were used.Findings: The analysis of phenotypic tests presented that 12 isolates of Nocardia asteroides (63.15%), 5 isolates of Nocardia cyriacigeorgica (26.31%), and 1 isolate of Nocardia otitidiscaviarum (5.26%) were identified. Only 1 isolate (5.26%) remained undetected after phenotypic tests.Conclusion: In this study, several Nocardia species isolated from the soil samples of Tehran which were phenotypically similar to the well-known species. However, further identification tests are required to confirm the heterogeneity of the isolates and to identify the exact phenotype and genotype of the Nocardia species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nocardia
 • Soil
 • Phenotypic test
 • Iran
 1. Brown-Elliott BA, Brown JM, Conville PS, Wallace RJ Jr. Clinical and laboratory features of the Nocardia spp. based on current molecular taxonomy. Clin Microbiol Rev 2006; 19(2): 259-82.
 2. Shawar RM, Moore DG, LaRocco MT. Cultivation of Nocardia spp. on chemically defined media for selective recovery of isolates from clinical specimens. J Clin Microbiol 1990; 28(3): 508-12.
 3. Cercenado E, Marin M, Sanchez-Martinez M, Cuevas O, Martinez-Alarcon J, Bouza E. In vitro activities of tigecycline and eight other antimicrobials against different Nocardia species identified by molecular methods. Antimicrob Agents Chemother 2007; 51(3): 1102-4.
 4. Kurup PV, Sandhu RS. Isolation of Nocardia caviae from Soil and Its Pathogenicity for Laboratory Animals. J Bacteriol 1965; 90(3): 822-3.
 5. Dekeyser S, Corroyer-Simovic B, Cachia M, Gillot C, Senneville E, Descamps D. Nocardia otitidiscaviarum, cutaneous infection in a patient receiving long-term corticosteroid treatment. Ann Biol Clin (Paris) 2003; 61(2): 219-22.
 6. Goh KS, Legrand E, Sola C, Rastogi N. Rapid differentiation of "Mycobacterium canettii" from other Mycobacterium tuberculosis complex organisms by PCR-restriction analysis of the hsp65 gene. J Clin Microbiol 2001; 39(10): 3705-8.
 7. Lechevalier HA. Nocardio-form actinomycetes. In: Holt JG, Editor. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1994.
 8. Mishra SK, Gordon RE, Barnett DA. Identification of nocardiae and streptomycetes of medical importance. J Clin Microbiol 1980; 11(6): 728-36.
 9. Mishra SK, Randhawa HS. Application of paraffin bait technique to the isolation of Nocardia asteroides from clinical specimens. Appl Microbiol 1969; 18(4): 686-7.
 10. Singh M, Sandhu RS, Randhawa HS. Comparison of paraffin baiting and conventional culture techniques for isolation of Nocardia asteroides from sputum. J Clin Microbiol 1987; 25(1): 176-7.
 11. Khan ZU, Neil L, Chandy R, Chugh TD, Al-
 12. Sayer H, Provost F, et al. Nocardia asteroides in the soil of Kuwait. Mycopathologia 1997; 137(3): 159-63.
 13. Albuquerque de Barros EV, Manfio GP, Ribiero M, V, Mendes Bataus LA, Kim SB, Maldonado LA, et al. Nocardia cerradoensis sp. nov., a novel isolate from Cerrado soil in Brazil. Int J Syst Evol Microbiol 2003; 53(Pt 1): 29-33.
 14. Schlaberg R, Huard RC, Della-Latta P. Nocardia cyriacigeorgica, an emerging pathogen in the United States. J Clin Microbiol 2008; 46(1): 265-73.
 15. Wang L, Zhang Y, Lu Z, Shi Y, Liu Z, Maldonado L, et al. Nocardia beijingensis sp. nov., a novel isolate from soil. Int J Syst Evol Microbiol 2001; 51(Pt 5): 1783-8.
 16. Eshraghi SS, Fatahi Bafghi M, Ghafouri A, Heidarieh P, Habibnia S, Rasouli Nasab M, et al. Isolation and identification of Nocardia asteroids complex isolated from thigh abscess in a patient with Behçet's syndrome: the first report from Iran. Tehran Univ Med J 2013; 71(7): 476-9. [In Persian].
 17. Fatahi Bafghi M, Soori T, Heidarieh P, Rasouli Nasab MR, Habibnia S, Eshraghi SS. Isolation and phenotypic identification of Nocardia nova complex of breast abscess in a patient with pemphigus vulgaris: the first report from Iran. Iran J Breast Dis 2012; 5(2-3): 44-9. [In Persian].
 18. Kageyama A, Yazawa K, Kudo T, Taniguchi H, Nishimura K, Mikami Y. First isolates of Nocardia abscessus from humans and soil in Japan. Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi 2004; 45(1): 17-21.
 19. Pottumarthy S, Limaye AP, Prentice JL, Houze YB, Swanzy SR, Cookson BT. Nocardia veterana, a new emerging pathogen. J Clin Microbiol 2003; 41(4): 1705-9.
 20. Wallace RJ, Jr., Brown-Elliott BA, Wilson RW, Mann L, Hall L, Zhang Y, et al. Clinical and laboratory features of Mycobacterium porcinum. J Clin Microbiol 2004; 42(12): 5689-97.
 21. Aghamirian MR, Ghiasian SA. Isolation and characterization of medically important aerobic actinomycetes in soil of Iran. Open Microbiol J 2009; 3: 53-7.
 22. Kachuei R, Emami M, Mirnejad R, Khoobdel M. Diversity and frequency of Nocardia spp. in the soil of Isfahan province, Iran. Asian Pac J Trop Biomed 2012; 2(6): 474-8.