شیوع آنمی در کودکان ایران: غربالگری بالینی دانش آموزان سال اول مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، اداره‌ی کل سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، دفتر سلامت مدارس، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز و اداره‌ی کل سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: آنمی یکی از مسایل شایع بهداشتی در دنیا است که به ویژه در کودکان و نوجوانان با اختلال رشد و تکامل، کاهش ضریب هوشی و افت تحصیلی، مشکلات خلقی و رفتاری همراه است. مطالعه‌ی حاضر جهت تعیین شیوع این بیماری در دانش‌آموزان و شناسایی افراد مبتلا و در معرض خطر در سراسر ایران انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، در طی برنامه‌ی معاینات دانش‌آموزی، تمام دانش‌آموزان سال اول ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان سراسر کشور از نظراختلالات مختلف از جمله آنمی معاینه شدند. وجود علایم بالینی و نشانه‌های آنمی در معاینه‌ی فیزیکی، ملاک آنمیک بودن فرد در نظر گرفته شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از اطلاعات مندرج در شناسنامه‌ی سلامت دانش‌آموزان انجام گردید.یافته‌ها: این مطالعه، شیوع آنمی را در دانش‌آموزان 5/4 درصد نشان داد. شیوع آنمی در دختران 5/5 درصد، در پسران 5/3 درصد، در شهرها 6/4 درصد و در روستاها 1/4 درصد به دست آمد. شیوع آنمی در دانش‌آموزان سال اول ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به ترتیب 8/4، 5/4 و 1/4 درصد بود.نتیجه‌گیری: شیوع آنمی در دانش‌آموزان به ویژه سال اول ابتدایی، نگران کننده است و اهمیت بیماریابی دقیق و شناسایی افراد در معرض خطر با برنامه‌های غربالگری گسترده، مداوم و با حساسیت بالا را می‌رساند. همچنین طراحی و اجرای برنامه‌های مناسب جهت پیشگیری و درمان بیماری در جامعه و مدارس ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Anemia in Iranian Children: Findings of a Clinical Screening Survey at School Entry

نویسندگان [English]

 • Mohsen Jari 1
 • Roya Kelishadi 2
 • Gelayol Ardalan 3
 • Majzoubeh Taheri 3
 • Mahnaz Taslimi 4
 • Mohammad-Esmaeil Motlagh 5
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Bureau of Population, Family, and School Health, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
4 Department of School Health, Bureau of Health and Fitness, Ministry of Education, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz AND Bureau of Population, Family, and School Health, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Anemia is one of the most popular hygiene problems in the world which is accompanied by disturbance of growth and development, reduction of intelligence quotient, and education problems specially for children and teens. The present study aimed to determine the prevalence of anemia in students and to indentify the stricken and endangered people in Iran.Methods: In this cross-sectional descriptive study, through students examination program, all of the first grade students in three school levels in all over the country were examined in aspect of different disturbances including anemia. Clinical signs of anemia in physical examination were considered as evidence of being anemic. Data collecting was done using registered information in students' health identity document (ID) cards.Findings: The prevalence of anemia was 4.5% for students, 5.5% for girls, 3.5% for boys, 4.6% in urban areas, and 4.1% in rural areas. Prevalence of anemia for the first grade students of primary, secondary, and high school was 4.8%, 4.5%, and 4.1%, respectively.Conclusion: Prevalence of anemia in students, especially in first grade of primary school, is worrying; this shows the importance of exact recognition and identification of endangered persons with wide- spread, steady and high-sensitive screening programs. Planning and performing suitable programs for prevention and treatment of disease in society and schools is essential, too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anemia
 • Students
 • Iran
 • Screening
 • Prevalence
 1. Bateni J, Shoghli AR. The prevalence of iron deficiency anemia based on hematologic indices in non-pregnant women aged 15-45 in Zanjan. J Zanjan Univ Med Sci 2006:14(55): 39-47. [In Persian].
 2. El-sahn F, Sallam S, Mandil A, Galal O. Anaemia among Egyptian adolescents: prevalence and determinants. Eastern Mediterranean Health Journal 2000; 6(5): 1017-25.
 3. World Health Organization. Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and control. Geneva, Switzerland: WHO; 2001. p. 15.
 4. Sarraf Z, Goldberg D, Shahbazi M, Arbuckle K, Salehi M. Nutritional status of schoolchildren in rural Iran. Br J Nutr 2005; 94(3): 390-6.
 5. Wu AC, Lesperance L, Bernstein H. Screening for iron deficiency. Pediatr Rev 2002; 23(5): 171-8.
 6. Kliegman RM, Stanton B, Geme J, Schor NF, Behrman RE. Nelson textbook of pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 1655-6.
 7. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's nursing care of infants and children. 8th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2008. p. 1135-6.
 8. Bonuck KA, Kahn R. Prolonged bottle use and its association with iron deficiency anemia and overweight: a preliminary study. Clin Pediatr (Phila) 2002; 41(8): 603-7.
 9. Algarin C, Peirano P, Garrido M, Pizarro F, Lozoff B. Iron deficiency anemia in infancy: long-lasting effects on auditory and visual system functioning. Pediatr Res 2003; 53(2): 217-23.
 10. Zohouri FV, Rugg-Gunn AJ. Sources of dietary iron in urban and provincial 4-year-old children in Iran. Asia Pac J Clin Nutr 2002; 11(2): 128-32.
 11. Szymlek-Gay EA, Ferguson EL, Heath AL, Gray AR, Gibson RS. Food-based strategies improve iron status in toddlers: a randomized controlled trial12. Am J Clin Nutr 2009; 90(6): 1541-51.
 12. Raymond JL, Mahan K, Escott-Stump S. Krause's food, nutrition and diet thera. 10th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2000. p. 130, 785.
 13. Tatala SR, Kihamia CM, Kyungu LH, Svanberg U. Risk factors for anaemia in schoolchildren in Tanga Region, Tanzania. Tanzan J Health Res 2008; 10(4): 189-202.
 14. Abedini Z, Mousavi Lotfi M, Parvizi F. Prevalence of iron deficiency anemia and its related factors in school age children. Pejouhandeh 2010, 15(5): 208-12. [In Persian].
 15. Halterman JS, Kaczorowski JM, Aligne CA, Auinger P, Szilagyi PG. Iron deficiency and cognitive achievement among school-aged children and adolescents in the United States. Pediatrics 2001; 107(6): 1381-6.
 16. Koc A, Kosecik M, Vural H, Erel O, Atas A, Tatli MM. The frequency and etiology of anemia among children 6-16 years of age in the southeast region of Turkey. Turk J Pediatr 2000; 42(2): 91-5.
 17. Derakhshan SH, Derakhshan R. The prevalence of iron deficiency anemia in 4-6 years old children of kindergardens at Rafsanjan city in 2006. J Rafsanjan Univ Med Sci 2007; 6(2): 109-14. [In Persian].
 18. Pourghassem Gargari B, Abolfathi N. Prevalence of iron deficiency anemia in high school Children in Jolfa. Pejouhandeh 1998; 5(3): 25-30. [In Persian].
 19. Dizaji A, Gholami Parizad E, Jamshidbeigi E. Prevalence of iron deficiency anemia in high school Children and its treatment in Ilam. J Ilam Univ Med Sci 2000; 8(28): 23-8. [In Persian].
 20. Vahidi A, Parsaeian N. Prevalence of iron deficiency anemia in high school Children in Yazd. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 1999; 7(1): 31-5. [In Persian].
 21. Abbasian M, Noorian M. Iron deficiency anemia among 14-17 years old female students from Shahroud, 1997. Feyz 1998.
 22. Kemmer TM, Bovill ME, Kongsomboon W, Hansch SJ, Geisler KL, Cheney C, et al. Iron deficiency is unacceptably high in refugee children from Burma. J Nutr 2003; 133(12): 4143-9.